Helikopter kazasýnda þehit olan 11 asker Ankara'ya uðurlandý

  Bu haber 05 Mart 2021, Cuma 12:42:22 eklenmitir.
Helikopter kazasýnda þehit olan 11 asker için Elazýð Havalimaný'nda uðurlama töreni düzenlendi.

Bingöl’den Tatvan’a gitmek üzere kalkýþ yapan Kara Kuvvetleri Komutanlýðý’na ait Cougar tipi helikopter dün 14.25’te irtibat kesildikten sonra düþtü. 11 asker þehit oldu, 2 asker yaralý kurtuldu. Kazada þehit olan 11 asker için Elazýð Havalimaný'nda uðurlama töreni düzenlendi.

Dün meydana gelen kazanýn ardýndan Milli Savunma Bakaný Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Baþkaný Orgeneral Yaþar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutaný Orgeneral Ümit Dündar incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gitmiþti.

Milli Savunma Bakaný Hulusi Akar, kazanýn nedenine iliþkin olarak, “Ýlk bilgilere ve görgü tanýklarý ifadelerine göre kazanýn ani deðiþim gösteren olumsuz hava þartlarý nedeniyle meydana geldiði deðerlendirilmektedir. Kaza kýrým ekibine ivedilikle gerekli talimat verilmiþtir. Ýncelemelere bugün baþlanacak. Bu elim olayýn kesin nedeni, ayrýntýlý inceleme sonucunda belirlenecektir” açýklamasýnda bulunmuþtu.

Yaralý askerlerin tedavisi devam ederken, þehitlerin naaþý ise tamamlanan iþlemlerin ardýndan sabaha karþý Elazýð’a getirilerek Fethi Sekin Þehir Hastanesi morguna kaldýrýldý. Tören için hazýrlýklarýn tamamlanmasýnýn ardýndan hastane morgundan alýnan þehitlerin naaþý Elazýð Havalimaný'na götürüldü.

Havalimanýnda düzenlenen törenin ardýndan þehitlerin naaþlarýnýn devlet töreni için Ankara'ya gönderileceði bildirildi.

Þehit olan askerlerin isimleri þöyle:

- Jandarma Ýstihbarat Kurmay Albay Þentürk Aydýnyer (49)
- Kurmay Pilot Yüzbaþý Tayfun Kureþ (36)
- Yüzbaþý Salih Sarýoðlu (34)
- Kurmay Pilot Yüzbaþý Gökhan Uysal
- Astsubay Kýdemli Baþçavuþ Mehmet Demir
- Astsubay Kýdemli Üst Çavuþ Ömer Umulu (40)
- Astsubay Kýdemli Üst Çavuþ Nazmi Yýlmaz
- Teknisyen Kýdemli Çavuþ Þükrü Karadirek (29)
- Piyade Uzman Çavuþ Hakan Gül (45)
- Piyade Uzman Çavuþ Tolga Demirci