CHP’den “icralarý durdurun" çaðrýsý

  Bu haber 04 Mart 2021, Persembe 14:32:41 eklenmitir.
CHP Ýstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, 1 Mart itibariyle baþlayan normalleþme süreci ile yaklaþýk bir yýldýr kapalý olan esnafa, “dükkanlarýnýzý açýn ama baþýnýzýn çaresine de bakýn demek” bu ülkeyi yönetenlere yakýþmýyor” dedi.

Salgýnýn en aðýr yükünü taþýyan esnaf, kaderleriyle baþ baþa býrakýldý. Borcu borçla kapatan esnafýn artýk çýkar yolu kalmadý. Tekin, esnafýn dar boðazdan çýkabilmesi için güçlü ve yeni bir destek paketine ihtiyaç olduðunu kaydetti:

Esnaf için asýl zor günlerin þimdi baþladýðýna iþaret eden Tekin, normalleþme süreci ile birlikte tedbir kararlarýnýn kalkmasý neticesinde icra takiplerin artacaðýnýn altýný çizen Tekin, “Ýþ yerleri kapalýyken alacaklýya neyin parasýný istiyorsunuz’ diyebilen esnafýn kapýsýna bundan böyle alacaklýlar gelmeye baþlayacak. Dolayýsýyla, iktidar yetkilileri çok geç kalmadan acil tedbirler almalý ve bu soruna çözüm üretmelidirler” dedi.

Koranavirüs tedbirleri kapsamýnda küçük esnaf baþta olmak üzere Türkiye genelinde yüz binlerce esnafýn dükkanýnýn yaklaþýk bir yýldýr kapalý olduðunu hatýrlatan Tekin, "Esnafýmýz çok zor bir süreçten geçti. 1 Mart itibarýyla kýsýtlý olarak esnaf kepenk açtý ama sorunlarý bitmiyor. Kira, SGK ve vergi vb. borçlarý artarak devam ediyor. Mücbir sebeple iþ yerlerini kapatan esnaf ve sanatkarlara doðru düzgün bir nakdi yardým da yapýlmadý. Tüm bunlar yaþanýrken, kirasýný ödeyemeyen esnaf yardým beklerken, þu an çok sayýda esnaf icralýk olmayla karþý karþýya. Çünkü ödeme þanslarý yok” dedi.

Tekin, açýklamasýnýn devamýnda, "Tüm icralar yine en azýndan pandemi süreci bitene kadar durdurulmalýdýr. Kazancý düþen esnafýmýza bir de icra takibi yapýldýðýnda yaþama þanslarý kalmayacak. En azýndan pandemi sürecinde, esnaf için icra iþlemleri bir süre durdurulmalý. Ayrýca, bu icralar esnafýmýzýn kara listeye düþmesine de neden oluyor. Kredi almakta zaten zorlanan esnafýmýz yeniden kara listeye girmesinin mutlaka önüne geçilmelidir". diye konuþtu.