Enflasyon rakamlarý açýklandý

  Bu haber 03 Mart 2021, Carsamba 13:14:53 eklenmitir.
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yýllýk yüzde 15.61, aylýk yüzde 0.91 arttý. Yýllýk enflasyon 2019 yýlýnýn Temmuz ayýndan bu yana en yüksek deðeri aldý. Þubat 2021'de, endekste kapsanan 415 maddeden, 263 maddenin ortalama fiyatýnda artýþ gerçekleþti. Þubat ayýnda fiyatý en çok artan ürün dolmalýk biber oldu.

TÜFE’de 2021 yýlý Þubat ayýnda bir önceki aya göre yüzde 0,91, bir önceki yýlýn aralýk ayýna göre yüzde 2,60, bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 15,61 ve on iki aylýk ortalamalara göre yüzde 12,81 artýþ gerçekleþti.

Þubat 2021’de, endekste kapsanan 415 maddeden, 117 maddenin ortalama fiyatýnda düþüþ gerçekleþirken, 35 maddenin ortalama fiyatýnda deðiþim olmadý. 263 maddenin ortalama fiyatýnda ise artýþ gerçekleþti.

YILLIK EN DÜÞÜK ARTIÞ ALKOLLÜ ÝÇECEKLER VE TÜTÜN GRUBUNDA

Bir önceki yýlýn ayný ayýna göre artýþýn düþük olduðu diðer ana gruplar sýrasýyla, yüzde 6,13 ile eðitim, yüzde 6,31 ile giyim ve ayakkabý ve yüzde 7,15 ile haberleþme oldu.

Buna karþýlýk, bir önceki yýlýn ayný ayýna göre artýþýn yüksek olduðu ana gruplar ise sýrasýyla, yüzde 23,74 ile ev eþyasý, yüzde 22,47 ile ulaþtýrma ve yüzde 20,61 ile çeþitli mal ve hizmetler oldu.

AYLIK EN YÜKSEK DÜÞÜÞ ÇEÞÝTLÝ MAL VE HÝZMETLER

Ana harcama gruplarý itibarýyla 2021 yýlý Þubat ayýnda düþüþ gösteren diðer ana gruplar yüzde 0,98 ile eðlence ve kültür ve yüzde 0,93 ile giyim ve ayakkabý oldu.

Buna karþýlýk, ana harcama gruplarý itibarýyla 2021 yýlý Þubat ayýnda artýþýn yüksek olduðu gruplar ise sýrasýyla, yüzde 3,00 ile saðlýk, yüzde 2,57 ile gýda ve alkolsüz içecekler ve yüzde 1,32 ile lokanta ve oteller oldu.

Ýþlenmemiþ gýda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altýn hariç TÜFE’de 2021 yýlý Þubat ayýnda bir önceki aya göre yüzde 0,79, bir önceki yýlýn aralýk ayýna göre yüzde 2,44, bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 16,92 ve on iki aylýk ortalamalara göre yüzde 12,75 artýþ gerçekleþti.

Kaynak: Sözcü