‘Çin aþýsý olana AB vizesi yok’ iddiasý

  Bu haber 27 Subat 2021, Cumartesi 05:35:01 eklenmitir.
Avrupa Birliði, iki aydýr konuþulan "Aþý pasaportu" konusunda görüþmelere baþladý. Dün yapýlan online AB zirvesi 4.5 saat sürdü ve baþta aþý pasaportu olmak üzere çeþitli konularda kararlar alýndý. AB'nin onayladýðý aþýlarý olanlara vize verilmesi gündeme gelirken Türkiye'de kullanýlan Çin yapýmý aþýnýn AB'den henüz onay almamasý gündem oldu.

27 üye ülkenin liderleri, “Dijital Aþý Pasaportu” konusunda anlaþýrken, bunu “AB tarafýndan kabul edilen, AB'den onay alan aþýlar” (ein EU-weit akzeptiertes Zertifikat für Impfungen, Immunität und Negativ-Tests) koþuluna baðladý.

Buna göre “Dijital Aþý Pasaportu” bu yaz aylarýna kadar hayatýmýza girecek. Ýlk baþlarda, aþý pasaportuyla birlikte, uluslararasý alanda tanýnan “Baðýþýklýk kazanmýþtýr” raporu veya “Negatif PCR testi” de geçerli olacak.

ÇÝN AÞISINA ONAY YOK

Türkiye'nin getirdiði ve kullanýlan Çin’in geliþtirdiði corona virüsü aþýsý ise AB'den onay almadý. Çin'de aþýyý geliþtirenler henüz AB onayý için baþvurmadý bile. Ruslar ise kendi aþýlarý için AB onay kurumu olan EMA'ya baþvurdu.

Dijital Aþý Pasaportu'nu henüz almamýþ olanlar, bu iki koþuldan birini yerine getirerek, AB'ye girebilecek. Ancak bir süre sonra, bunlarýn yerine tamamen Dijital Aþý Pasaportu'nun almasý bekleniyor.

Merkel, corona virüsü aþýsý olanlara verilecek “aþý pasaportunun” bu yaz aylarýnda kullanýlabileceðinin sinyalini verdi.

Aþý Pasaportu, özellikle 2020 yýlýnda turizmde büyük sýkýntý yaþayan Ýspanya, Portekiz, Ýtalya ve Yunanistan'ýn bu yýlý kurtarmak için bastýrmasýyla hayata geçirildi.

MERKEL: YAZA YETÝÞEBÝLÝR

Almanya baþbakaný Merkel, zirveden sonra yaptýðý açýklamada, Avrupa Konseyi'nde Dijital Aþý Pasaportu'na ihtiyaç olduðu konusunda bir mutabakat olduðunu duyurdu. Bunun yaz aylarýna kadar hazýr olmasýný umduðunu belirten Merkel, “Ancak aþý belgesinin seyahat için önkoþul olmasý konusunda henüz siyasi bir karar yok” dedi.

Bu siyasi karar çýkmadýðý sürece, AB dýþý ve risk bölgesi ilan edilen ülkelere vizelerin açýlmasý da zor görünüyor.

AÞI UZUN ZAMAN KALICI OLACAK

AB içinde aþýlamanýn yavaþ gitmesi de büyük tartýþma çýkardý. Aþýya geç baþlayan Kuzey Afrika ülkeleri ve Fas'ýn AB'yi geçtiði belirtilerek, birlik içerisinde hýzlanma istendi. Uzmanlar, birkaç hafta sonra hýzlanmanýn baþlayacaðýný savundu.

Baþbakan Merkel, corona virüsü mutasyonlarýnýn uzun süre gündemde kalabileceðini ve bu nedenle çok uzun süre aþýya ihtiyaç duyulabileceðini belirtti.