Bankalarda yeni dönem

  Bu haber 26 Subat 2021, Cuma 19:03:18 eklenmitir.
Bankalarýn müþteri kazanma ve hizmet sunma þekli deðiþti. Çoðu ülkede uygulanan uzaktan kimlik tespiti ile dijital müþteri kazanýmý pandemi dönemiyle önem kazandý.

Türkiye'de tamamen dijital olarak uzaktan kimlik tespiti yapýlabilmesinin önü 26 Haziran 2020 tarihinde 5411 sayýlý Bankacýlýk Kanununda yapýlan deðiþiklikle açýldý.

Söz konusu deðiþiklik kapsamýnda, bankalar ve müþterileri arasýndaki iliþkilerin, uzaktan iletiþim araçlarýnýn kullanýlmasý suretiyle mesafeli olarak gerçekleþtirilebilmesi ve müþteri kimliðinin doðrulanmasýna imkan veren yöntemler yoluyla kurulacak sözleþmeler ile düzenlenebilmesinin önü açýldý.

24 Þubat 2021 tarihli ve 31405 sayýlý Resmi Gazete’de yer alan Suç Gelirlerinin Aklanmasýnýn ve Terörün Finansmanýnýn Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkýnda Yönetmelikte Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmelik’te gerçek kiþilerde uzaktan kimlik tespiti yapýlabilmesine iliþkin hükümler yer aldý. Söz konusu yönetmelik hükümleri 1 Mayýs 2021'de yürürlüðe girecek.

"UZAKTAN KÝMLÝK TESPÝTÝ"

BDDK’nýn hazýrladýðý düzenleme çalýþmasýnýn da Resmi Gazete'de yayýmlanmasýnýn ardýndan mayýs ayýndan itibaren uzaktan müþteri olma dönemi baþlayacak. Düzenlemenin mayýs ayýnda hayata geçmesi ile ýslak imza gerekmeden dijital ortamda banka hesabý açýlabilecek.

Müþterinin uzaktan kimlik tespiti yapýlarak banka þubesine gitmesine gerek kalmadan müþteri kaydý oluþturulabilecek. Ýlave olarak mevcut müþterilerin bankacýlýk iþlemleri için yazýlý þeklin yerine geçebilecek nitelikte sözleþme iliþkisi dijital ortamda kurulabilecek.