Merkez Bankasý'ndan bankalara: ATM'lerde 200 TL yerine küçük kupürlü banknotlara yer verin

  Bu haber 26 Subat 2021, Cuma 10:52:19 eklenmitir.
Merkez Bankasý, "enflasyon mücadele kapsamýnda" bankalardan ATM'lerde 200 TL yerine 5 TL, 10 TL, 20 TL gibi küçük kupürlü banknotlara yer vermesini istedi.

Merkez Bankasý (TCMB) dün bankalara "ATM'lerdeki banknotlarýn kupür kompozisyonu" konulu bir yazý gönderdi.

Sosyal medyaya yansýyan yazýda TCMB, bankalardan "ATM'lerde 200 TL'lik kupürlere yer verilmemesini ve küçük kupürlü banknotlarýn ulaþýlabilirliði için bu banknotlara daha fazla yer verilmesini" istedi.

"Küçük kupürlü banknotlara daha fazla yer verilmesi Bankamýz politikalarýna katký saðlayacaktýr"

Yazýda, söz konusu talep, enflasyonla iliþkilendirilerek þu ifadelere yer verildi: "Bilindiði üzere dolaþýmdaki Türk lirasý banknotlarýn temiz ve dengeli bir kompozisyon içinde tedavülünün saðlanmasý Bankamýzýn asli görevleri arasýnda yer almaktadýr. Bununla birlikte enflasyonla mücadele kapsamýnda fiyat istikrarýný etkileyen tüm unsurlar ve bu unsurlarýn etkileþimini temel alan bir analiz çerçevesinde emisyon politikasýnýn þekillendirilmesi önem arz etmektedir. Bu doðrultuda, piyasadaki kupür daðýlýmý dengesinin enflasyon beklentisine etkisi de dikkatle takip edilmektedir.

Nakit para ile yapýlan alýþveriþ ve ödemelerin kolay, hýzlý ve kesintisiz olarak sürdürülebilmesi için düþük kupürlü banknotlarýn (5 TL, 10 TL, 20 TL) yeterli miktarda dolaþýma verilmesi gerekmekte olup, bu hususlarýn saðlanmasý ise ancak bankacýlýk sisteminin katkýsý ve iþbirliði ile mümkün olmaktadýr. Bu kapsamda Bankamýzdan yapýlacak nakit çekiliþlerinde; küçük kupürlü banknot talebinin artýrýlmasý, hanehalkýnýn doðrudan nakde ulaþým kanallarýndan olan ATM'lerde 200 TL'lik kupürlere yer verilmemesi ve küçük kupürlü banknotlarýn ulaþýlabilirliði için bu banknotlara daha fazla yer verilmesi Bankamýz politikalarýna katký saðlayacaktýr.

Bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilerek konunun bankanýzýn nakit operasyon birimleri ve þubelerine iletilmesi hususunda gereðini rica ederiz."