Hafta boyunca dolar çok sert yükseldi

  Bu haber 26 Subat 2021, Cuma 08:26:49 eklenmitir.
ABD piyasalarýnda yaþanan sert satýþlar risk iþtahýný kaçýrýrken geliþmekte olan para birimlerinde de düþüþler kaydedildi. Yaþanan piyasa þoku Türk Lirasý'ný da etkisi altýna aldý ve kurda 7,44 seviyesinin üzeri test edildi.

Küresel piyasalarda bir zamandýr etkisini hissettiren tahvil getirileri, Perþembe günü hisse senedi piyasalarýnda sert hareketlere neden oldu.

Özellikle teknoloji hisselerindeki düþüþ ABD endekslerinde hýzlý geri çekilmeleri beraberinde getirirken, risk iþtahýnýn bozulmasý geliþmekte olan ülke para birimlerinde de olumsuz fiyatlamalar yarattý.

Bu olumsuz fiyatlamalardan Türk Lirasý da etkilendi. Dolar/TL kuru yurt içi piyasalarýn kapalý olduðu akþam saatlerinde hýzlý yükseldi ve 7,44'ün üzerini test etti.

Bu haftaya gelene kadar 5 haftalýk bir yükseliþ ivmesi yakalayan Türk Lirasý, bu hafta yönünü aþaðý çevirmiþti. Haftaya 7,01 seviyesinde baþlayan dolar/TL kuru Çarþamba günü de 7,24'ün üzerini test etmiþti.

Bloomberg HT'de yayýnýna katýlan Garanti BBVA Yatýrým Araþtýrma ve Yatýrým Danýþmanlýðý Müdürü Tufan Cömert konuyla ilgili olarak yaptýðý yorumda, "ABD'de 10 yýllýk tahvil faizindeki yükselmeyi geliþmekte olan ülkeler para birimleri tarafýndan ele alýrsak, þu anda tüm para birimlerinde ayný hareket var. Yani sadece TL'ye özel deðil. Türkiye'nin birkaç gün içinde konuþtuðumuz mevzularý var, bunlardan kaynaklý olduðunu söylemiyoruz. Burada dolar endeksinde ciddi bir hareket olmamasýna raðmen riskten kaçýp nakte geçme eyleminin hýzlanmasý söz konusu. ABD tahvil faizlerinde bir miktar gevþeme olmadan TL ve diðer geliþmekte olan ülke paralarý üzerinde baskýnýn devam edeceðini düþünüyorum" dedi.

TCMB'nin kararý piyasalarý ikiye bölmüþtü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasý'nýn zorunlu karþýlýklarda her vadede 200 baz puan artýþa gitmesi piyasalarý ikiye böldü. Goldman Sachs ve MUFG gibi kurumlar, bu adýmýn merkez bankasýnýn normal bir faiz artýþý ile sýkýlaþtýrmaya gidemediði için atýldýðý þeklinde yorumlanabileceðini belirtirken diðer görüþler ise bu kararýn TCMB'nin yaptýðý faiz artýþýnýn etkisini güçlendirmek amacýyla alýndýðýný düþünüyor.

MUFG Geliþen Piyasalar Araþtýrma Müdürü Ehsan Khoman, "Aktarým mekanizmasýný daha verimli bir hale getirmek için alýnan zorunlu karþýlýk kararý daha sýký bir para politikasý için destekleyici." dedi.

Alýnan kararýn piyasalar tarafýndan, TCMB'nin politika faizi aracýlýðýyla sýkýlaþtýrma yapamadýðý ve bundan dolayý rezervler aracýlýðýyla bir sýkýlaþma yaptýðý þeklinde algýlanabileceðini de belirten Khoman, "Türk Lirasý'nda çarþamba günü yaþanan düþüþ bunun bir göstergesi." dedi.

Aralarýnda Murat Ünür'ün de yer aldýðý Goldman Sachs International analistleriyse paylaþtýklarý bir notta, bazý piyasa katýlýmcýlarýnýn bu adýmý merkez bankasýnýn normal bir faiz artýþý ile sýkýlaþtýrmaya gidemediði için attýðý þeklinde yorumlayabileceðini belirttiler.

Kaynak: Bloomberght