Emin Saraç'ýn cenazesine katýldýðý için eleþtirilen Saðlýk Bakaný Koca: Özür dilerim

  Bu haber 24 Subat 2021, Carsamba 20:50:30 eklenmitir.
"Verilmeyecek hesabým yok, yarýn açýklama yapacaðým"

Saðlýk Bakaný Fahrettin Koca, 'bedava aþýlarýn parayla alýndýðý' iddialarýna iliþkin ''Verilmeyecek hesabým yok, yarýn açýklama yapacaðým'' açýklamasýný yaptý. Ayrýca Koca, Muhammed Emin Saraç'ýn hafta sonu sokaða çýkma yasaðý sýrasýnda düzenlenen, çok sayýda insanýn katýldýðý cenaze töreninde çekilen ve sosyal medyada tepki çeken görüntüler için de "O görüntü için özür dilerim. Cenazelerde sosyal mesafenin kalkacaðýný öngörmedim. Öngörmem gerekiyor muydu? Evet gerekiyordu. Bu benim kusurum" dedi.

Saðlýk Bakaný Dr. Fahrettin Koca, parlamento muhabirlerinin sorularýný yanýtladý. CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu'nun gündeme getirdiði, Çin'den gelen ücretsiz 1 milyon doz yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aþýsýna doz baþý 12 dolar para ödendiði iddialarýna iliþkin konuþan Koca, þu ifadeleri kullandý:

"Pandemi sürecinde merkezde durarak 83 milyon vatandaþýmýza eþit bir þekilde hizmet etme gayreti içinde oldum. Bu dönemde vatandaþýmýzýn zihnini bulandýrmak isteyen, siyasi arenaya çekmek isteyenler oluyor. Vatandaþýmýza bu anlamda veremeyecek hiçbir hesabýmýz yok. Ben bu yaklaþýmý, bu davranýþý, bu birlik ve beraberliði bozma noktasýndaki yaklaþýmý ahlaki bulmuyoruz. Verilmeyecek hiçbir hesabýmýz yok. 83 milyon vatanadaþýmýzla birlikte bu mücadeleyi devam ettirmekten yanayým. Detaylý bilgiyi de, vatandaþýmýzýn zihnini bulandýrmak isteyenlere cevaben yarýn basýn toplantýsýnda detaylý açýklamada bulunuyor olacaðým."

"Vatandaþýmýzdan özür diliyorum"

Yükseköðretim Kurulu (YÖK) Baþkaný Prof. Dr. Yekta Saraç'ýn babasý Muhammed Emin Saraç'ýn kalabalýk olan cenaze törenine katýlmasý da eleþtirilen Koca, görüntüler için özür diledi.

Koca, "Ben cenazede o tarz mesafenin ortadan kalkabileceði bir görüntünün olabileceðini öngörmedim" derken, konuya iliþkin þunlarý söyledi:

 

"Özellikle pandemide salgýnýn nasýl seyrettiðini ve bulaþýn nasýl olduðunu hepimiz biliyoruz. Kalabalýk ve kapalý ortamlarda bulaþýn daha fazla olduðunu biliyoruz. Ben cenazede o tarz mesafenin ortadan kalkabileceði bir görüntünün olabileceðini öngörmedim. Öngörmem gerekiyor muydu? Evet gerekiyordu. Bu benim kusurum. Vatandaþýmýzdan bu anlamda özür diliyorum. Bizler 83 milyon olarak herkes eþit fedakarlýk göstererek pandemi döneminde mücadeleye katký saðlamalý. Yani kapalý ve kalabalýk ortamlardan uzak durmaya gayret göstermeliyiz."