Ayçiçek yaðý plastik bardak ile, bebek bezi taneyle satýlmaya baþladý

  Bu haber 21 Subat 2021, Pazar 00:25:59 eklenmitir.
Ýstanbul, Þiþli'deki bakkal Nuray Çakmak, ekonomik buhranda olan mahalle halkýnýn son durumunu anlattý. Çakmak, bakkalýnda sývý yaðý plastik bardakla, þekeri ise taneyle sattýðý söyledi.

 

Gýda ürünlerinin fiyatý zirve yaparken vatandaþýn alým gücü iyice düþtü. Vatandaþ, ekonomik krize gramla alýþveriþ yapar hale geldi.

Gazete Oksijen'den Mine Þenocaklý, çoðunlukla Romanlarýn yaþadýðý ve Þiþli’nin en yoksul mahallelerinden olan Kuþtepe Mahallesi'nde yaþayanlarla konuþtu.

Günlük yemek yapabilmek için bardakla ayçiçek yaðý, taneyle þeker alan yurttaþýn arttýðýný söyleyen Çakmak, gram þeklinde alýþveriþ yapmasýna raðmen insanlarýn veresiye aldýðýný söyledi.

Mahalle bakkalý Nuray Çakmak, “Öyle bir düþüþ oldu ki, felaket gibi” ifadesini kullanýrken, pek çok kiþinin ekmek alýrken dahi veresiye yazdýrdýðýný, ayçiçek yaðýnýn bardaðýný iki liraya sattýðýný söyledi.  Bebek bezini de taneyle sattýklarýný belirten Çakmak, "Pandemiden önce beþ lirayla gelirdi çocuklar. Yine ucuzundan gofret, þeker, ceplerini doldururlardý. Þimdi 50 kuruþla geliyorlar” dedi.

25 yaþýndaki çiçek satýcýsý Macide Yorgun da, pandemide zor durumda kaldýklarýný söyleyerek, “Açlýk çekiyoruz, acý çekiyoruz, parasýzlýk çekiyoruz" dedi.