Kulis: Restoran, kafe ve lokantalar için yüzde 30 kapasite, 45 dk sýnýr formülü

  Bu haber 16 Subat 2021, SALI 11:09:02 eklenmitir.
Salgýn yasaklarý yüzünden batma noktasýna gelen restoran, kafe ve lokantalar için kapalý mekanlarýnda 45 dakikadan fazla oturulmamasý, kapasitenin yüzde 30 ile sýnýrlý tutulmasý gibi öneriler konuþulmaya baþlandý

Saðlýk Bakanlýðý ve hükümetin yaptýðý koronavirüs salgýný deðerlendirme toplantýlarýnda kafe, restoran ve lokantalara iliþkin öneriler ortaya çýktý. Hürriyet'ten Nuray Babacan'ýn kulis haberine göre, bulaþýn azaltýlmasý için kafe, restoran ve lokantalarýn kapalý bölümlerinin sadece yüzde 30 kapasiteyle açýlmasý ile oturma süresinin 45 dakikayla sýnýrlandýrýlmasýný önerenler oldu. Bu mekanlarýn açýk alanlarýnýn ise yüzde 50 kapasiteyle kullanýlabileceði belirtildi.

1 Aðustos'a uzayabilir

 

Öðretim kurumlarýyla ilgili kararlarýn ise aþamalý olarak hayata geçirilebileceði belirtiliyor. Mart ayýnda daha önce planlandýðý gibi ortaöðretimdeki eðitimin baþlayabileceði, üniversitelerle ilgili ayrý bir planlama yapýlacaðý ifade edildi. YÖK’ün üniversitelere yaptýrdýðý online eðitim ve bundan sonraki süreçle ilgili anketin sonuçlarýnýn da hükümete iletildiði kaydediliyor. Ýddiaya göre, üniversitelerin yüz yüze eðitim için ikinci dönemlerinin uzatýlabileceði ve eðitimin 1 Aðustos’a kadar sürebileceðine iliþkin yorumlar yapýlýyor.