Uzman isimden kritik ‘dolar’ uyarýsý

  Bu haber 12 Subat 2021, Cuma 01:22:57 eklenmitir.
Günlük olarak sosyal medyada para piyasalarýnda beklentilerini paylaþan Teknik analiz uzmaný Tunç Þatýroðlu bugün yine dikkat çekici bir paylaþýmda bulundu. Tunç Þatýroðlu sosyal medya hesabýndan yaptýðý paylaþýmda, “Dolar her an yükseliþe geçebilir” dedi.

Geçtiðimiz yýlýn kasým ayýndan itibaren Uzun süredir düþüþ trendi içerisinde olan dolar kurunda yeni bir tepki yükseliþi beklediðiniaçýklayan Tunç Þatýroðlu dolar kurunda teknik analiz çalýþmalarýnda kullanýlan ‘Ichimoku bulutu’ göstergesine göre destek bulduðunu ifade etti.

Teknik analiz uzmaný Tunç Þatýroðlu dolar kurunda tepki yükseliþi beklediðini Twitter’da paylaþýrken gerçekleþtirdiði grafik çalýþmalarýný da paylaþtý

“DOLAR KURUNDA TEPKÝ YÜKSELÝÞÝ BEKLÝYORUM”

Son yaþanan düþüþlerden sonra 7.03 TL’ye gerilen dolar kuru son 6 ayýn en düþük seviyesinde bulunurken Þatýroðlu twitter hesabýnda yükseliþ için dolar kurunda 7,11 üzerinde 4 saat kapanýþ yapmasý gerektiðini yazdý. 

“#DolatTL ‘de fazla hareket yok. 7,11 üzerinde 4 saat kalmasý durumunda supertrend SAT konumundan çýkýyor. Yani düþüþ bitmiþ oluyor. Aþaðýda 7,03’ten yukarý gidiyor. Geçen hafta beklediðim tepki yükseliþinin gelmesini bekliyorum. Ayrýca #DolarTL haftalýkta Ichimoku bulutuna yaklaþýyor. 

Uzun zamandan beri bulutun alt sýnýrýnda destek bulmuþtur. Bulutun altýna indiði yerlerde bulut zaten çok dardýr yani bir etkisi yoktur. Haftalýkta bulutun altýnda kalýnmasý ve haftalýkta sat geldiði henüz görülmedi.” 

Þatýroðlu’nun yaný sýrra bir çok teknik analiz uzmaný dolar kurunda tepki yükseliþlerinin normal olduðunu ifade ederken orta ve uzun vadede düþüþ trendi içerisinde olduðumuzun altýný çiziliyor. Dolar kuru için yapýlan teknik analizlere göre 7 TL’nin altýna sarkan dolar kurunda beklenen yeni hedef ise 6.85 TL olarak gözüküyor.