Son bir yýlda dudak uçuklatan zamlar...

  Bu haber 03 Subat 2021, Carsamba 22:07:31 eklenmitir.
Pandeminin baþladýðý mart ayýndan bu yana kabartma maddeleri fiyatý yüzde 8 bin 497 arttý. Benzinli otomobil fiyatý yüzde 106,91 dizel ise yüzde 86,20 artý. Motosiklet fiyatlarý yüzde 57,56 yükselirken, bisiklette fiyat artýþý yüzde 33,74 oldu.

Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan açýklanan verilere göre, Türkiye’de tüketici fiyatlarý ocak ayýnda yüzde 1,68 artýþ gösterirken, yýllýk enflasyon ise yüzde 14,97 oranýnda gerçekleþti. Enflasyon beklentinin üzerinde gerçekleþti. Enflasyon hesaplamasýnda kullanýlan ürün fiyat deðiþimlerinde pandeminin baþý olarak kabul edilen mart ayýndan itibaren fiyatý en çok artan ürün kabartma maddeleri oldu. Kabartma maddeleri fiyatý yüzde 8 bin 497 arttý. Kabartma maddelerini takiben listede öne çýkan diðer ürün grubu ise “diðer saðlýk ürünleri" oldu.

Bora Erdin'in haberine göre; TÜÝK verilerinden derlenen verilerde ilk onda yer alan ve fiyatý 2020 Mart ayýndan buna en çok artan gýda maddesi (mevsimsel sebze meyve fiyat artýþý ayrý tutularak) ise yumurta oldu. Yumurta fiyatý yüzde 83,31 artýþ kaydetti.

OTOMOBÝL YÜZDE 106, PARK ETMEK YÜZDE 9,28, OTOBÜSE BÝNMEK YÜZDE 17,91 ZAMLANDI

Pandemi ile birlikte yaþanan tedarik sorunlarý taþýt fiyatlarýný artýrmýþtý. TÜÝK verilerinde hem taþýtlarýn hem de köprü otoyol ücretlerinin fiyat artýþý önemli seviyelere ulaþtý. Benzinli otomobillerin fiyatý mart ayýndan bu yana yüzde 106,91, dizel otomobiller yüzde 86,20 artarken motosiklette fiyat artýþý yüzde 57,56 oldu. Bisiklet fiyatlarý da artýþtan nasibini aldý ve yüzde 33,74 zamlandý. Köprü geçiþ ücretleri yüzde 41,32 artarken otoyol geçiþ ücreti ise yüzde 22,68 yükseldi. Otopark ücretlerine gelen zam ise yüzde 9,28 oldu. Kendi aracýný kullanmak isteyenler için þehirler arasý otobüs ücretleri ise yüzde 17,91 yükseldi.

“ENFLASYON NÝSAN AYINDA TEPE NOKTASINI BULABÝLÝR”

Ekonomist Enver Erkan, “Türkiye’de tüketici fiyatlarý ocak ayýnda yüzde 1,68 artýþ gösterirken, yýllýk enflasyon ise yüzde 14,97 oranýnda gerçekleþti. Bizim beklentimiz aylýk yüzde 1,40 ve yýllýk yüzde 14,65 oranýnda bir enflasyon gerçekleþmesi yönündeydi. Fiyatlar üzerinde geçmiþten gelen kur artýþlarýnýn etkisi devam ederken, ocak ayýnda enflasyonun 4’üncü ay üst üste artarak yüzde 15 bandýna geldiði görüldü” dedi. Erkan, “Enflasyon, mevcut görünüm ve eðilim çerçevesinde nisan ayýnda tepe noktasýný bulabilir. Yýlýn ikinci yarýsýyla beraber, TL’nin deðer kazancýnýn etkisiyle kur baskýsýnýn hafiflemesi, mevsimin iyileþmesiyle gýda enflasyonunun hafiflemesi ve lehimize iþleyecek baz etkisi ile beraber enflasyonda düþüþ baþlayabilir” dedi.