Bilim Kurulu Üyesi Ateþ Kara'dan hayati korona uyarýsý

  Bu haber 02 Subat 2021, SALI 23:06:36 eklenmitir.
Prof. Dr. Ateþ Kara, mutasyonlu virüse karþý çift maske uyarýsý yaptý. Kara, "Eskiden ayný ortam içerisinde bulunan 10 kiþiden 3'üne bulaþýyorsa þu an 6-7'sine bulaþabiliyor. Önceden mesafemiz 1 metre ise þimdi bunu en az 1,5 metre, karþýlýklý durma süremiz 10 dakika ise þimdi bunu mutlaka 2-3 dakikalara indirmemiz lazým. Kapalý bir ortamda maske sayýsýný 2 yapabiliriz" dedi.

Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý öðretim üyesi, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateþ Kara, mutasyonlu virüsün Türkiye’de yayýlma oranýna iliþkin deðerlendirmede bulundu. 

Korona virüsün mutasyon geçirmesini beklediklerini belirten Kara, "Genellikle mutasyonun lehte olmasýný bekliyoruz. Ama bu sefer birden fazla mutasyon geçirip Ýngiltere’deki suþu ortaya çýkartmýþ vaziyette. Özelliði, bizim vücudumuzdaki hücrelere daha kolay baðlanabilir hale geldi. Bunun da anlamý þu; daha az sayýdaki virüs daha kolay baðlanabiliyor, böyle olunca da daha kolay hastalýk tablosunu veya bizde çoðalarak bir baþkasýna bulaþmaya neden oluyor. Bu yüzden bu dönemde bizim maskeye, mesafeye biraz daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor" diye

'KAPALI ORTAMDA 2 MASKE'

Prof. Dr. Kara, bu mutasyon serisiyle Ýngiltere’den gelen dünyaya yayýlmýþ olan suþun çok daha kýsa sürede, çok daha uzak mesafeden bulaþa neden olabildiðine dikkat çekti. 

Kara, "Eskiden ayný ortam içerisinde bulunan 10 kiþi varken bunlardan 3'üne bulaþýyorsa þu an 6-7’sine bulaþabiliyor. Mutasyonlu virüsün daha kolay bulaþtýðýný biliyoruz. Böyle olunca da korunmak için bizim biraz daha dikkatli olmamýz lazým. Önceden mesafemiz 1 metre ise þimdi bunu en az 1,5 metre, önceden karþýlýklý durma süremiz diyelim ki 10 dakika ise þimdi bunu mutlaka 2-3 dakikalara indirmemiz lazým" dedi.

Kara "Ama özellikle kapalý bir ortamdayýz, havalandýrmasý az olan bir ortamdayýz ve süre de biraz uzayacaksa o zaman maske sayýsýný 2 maske yapabiliriz ya da Almanya'nýn önerdiði filtre özelliði daha sýký olan havadaki partikülleri bile tutabilen maskeyi tercih etmek öyle bir ortamda gerekebilir" ifadelerini kullandý.

Prof. Dr. Kara, Türkiye'de þu anda mutasyonlu virüs vakasýnda sayýnýn az olduðunu ifade ederek, "Ama bu oran yükselirse sokakta karþýlaþma ihtimalimiz olan virüs artýk daha kolay bulaþan virüs türüne doðru dönerse, o zaman bizim de maskede, mesafede daha dikkatli olmamýz, belki iki kat maskeyi dýþarýda da takmamýz gerekecek" diye konuþtu.

'MUTASYONDA ANÝ YÜKSELÝÞ YOK'

Prof. Dr. Kara, Türkiye'deki mutasyonla ilgili deðiþikliklerin çok yakýndan takip edildiðini ifade ederek, "Mutasyonun görüldüðü illerde rakamlarýmýzda çok ani yükseliþ yok. Bu da þunu gösteriyor; bizim vatandaþlarýmýzýn maske ve mesafeye mümkün olduðu kadar uyduðunu, ayný zamanda filyasyon ekiplerinin çok iyi çalýþtýðýný, kovid pozitif vakalarý çok erken tespit edip temaslýlarýna hýzlý ulaþtýðýmýzý gösteriyor" dedi.

'RAHATLAMA ÝÇÝNDE OLMAMAMIZ LAZIM'

 

Prof. Dr. Kara, aþýnýn ilk dozuyla korunmanýn tam baþlamayacaðýný da belirterek, "Ýkinci dozu olduktan sonra 7 ile 10 gün sonrasýnda bizim korunmamýzýn baþlayacaðýný biliyoruz. O bakýmdan bugün 'aþý oldum rahatýz' diye bir hareket içerisinde veya 'vaka sayýlarýmýz azalýyor' diyerek bir rahatlama içerisinde olmamamýz lazým. Ýngiltere'de bunu çok net olarak gördük. Rakamlarýn düþtüðünü gördüklerinde maskeye, mesafeye daha az dikkat etmeleri çok ciddi bir 3'üncü dalga yaþamalarýna neden oldu. Burada tek dikkat etmemiz gereken maskemizi düzgün þekilde takmak" deðerlendirmesinde bulundu.

kara-2-001.jpg