Aþý yapýlan 22 yaþlý hayatýný kaybetti

  Bu haber 31 Ocak 2021, Pazar 15:55:20 eklenmitir.
Almanya’da aþýdan sonra da ölümler durmuyor. Karantinada tutulan iki yaþlýlar yurdunda MRNA aþýsý yapýlan yaþlýlardan 22’si öldü. Bir yaþlýnýn, "Vücudum tamamen griye döndü" dediði belirtiliyor.

Almanya’nýn Leverkusen- Rheindorf'taki bir yaþlýlar yurdunda ölüm kol geziyor. AWO-Heim'da kalan 149 yaþlý ve personel, koronavirüsünün Ýngiltere mutasyonu olan B.1.1.7'ye yakalandý ve 15 yaþlý, yeni çýkan mRNA tabanlý aþýdan yapýlmýþ olmasýna raðmen koronavirüsüne baðlý sebeplerle can verdi.

Bavyera'nýn Miesbach Kasabasý'nda da aþýlanan 7 yaþlý insan da coronadan vefat etti.

ÝNGÝLÝZ VÝRÜSÜ ÇIKTI

28 Aralýk'ta Almanya’da ilk mutasyona uðramýþ korona vakasýna rastlandýðý, iki gün sonra ise aþýlamanýn baþladýðý açýklandý.

O zaman sadece Pfizer/Biontech'in ürettiði mRNA aþýsý kullanýlýyordu. Almanya'da halen de bu aþý ile Moderna'nýn mRNA tabanlý aþýsý kullanýlýyor.

Aþýlanan 15 yaþlý koronavirüsten ölürken, 32 yaþlý ile 25 çalýþana daha koronavirüsü bulaþtý. Yaþlýlardan birinin aþýdan sonra kýzýný arayarak, “Cildim komple griye döndü” dediði ve ertesi gün öldüðü belirtildi.

Ölen 91 yaþýndaki Johanna Bradke'nin kýzý Bild Gazetesi'ne konuþtu ve annesinin ikinci doz aþýyý öldüðü gün alacaðý açýklandý.

DÝÐER YURTLARA BULAÞTI

Pfizer/BioNTech ile Moderna'nýn ürettiði, DNA'ya virüsle savaþmayý öðrettiði öne sürülen mRNA aþýlarýný savunanlar ise, “Ama zaten bu yaþlýlar, korona kaptýklarý dönemde aþý olmuþlardý” diyor.

Uzmanlar ise, aþýnýn ilk dozunun az koruma saðladýðýný, asýl korumanýn ikinci dozla mümkün olduðunu belirtiyor.

Rheindorf'un, bu þok ölümlerle ilgili ilk örnek olmadýðý, Bavyera'nýn Miesbach kasabasýnda da 7 yaþlýnýn aþýdan sonra can verdiði belirtildi.

Dortmund, Riedstadt, Koblenz'de de aþýlanan yaþlýlara yeniden corona bulaþtýðý belirtiliyor.

Özellikle koronavirüsünün Ýngiltere mutasyonunun bir- iki dakika içinde temas eden kiþiye bulaþtýðý açýklanýrken, zaten karantinada tutulan ve kimsenin girmesine izin verilmeyen yaþlýlar yurduna virüsün nasýl girdiði tam olarak bilinmiyor.
Çin ve Rusya’nýn tercih ettiði geleneksel aþýlara karþýlýk Moderna, geleneksel aþý yöntemi yerine elçi-RNA (mRNA) teknolojisini kullanýyor. Bu yöntemi deneyen þirketler arasýnda BioNTech/Pfizer ve AstraZeneca/Oxford Üniversitesi de yer alýyor.

Bu teknoloji sayesinde herhangi bir mutasyon durumunda aþýya gerekli düzenleme ve eklemelerin hýzla yapýlabileceði kaydediliyor.