Britanya Baþbakaný Johnson: Yeni Koronavirüs varyantýnýn daha ölümcül olduðunu gösteren kanýtlar var

  Bu haber 22 Ocak 2021, Cuma 22:44:15 eklenmitir.
Britanya Baþbakaný Boris Johnson, Birleþik Krallýk'ta ortaya çýkan yeni Koronavirüs varyantýnýn daha ölümcül olabileceðini gösteren ilk kanýtlar olduðunu söyledi.

Veriler, hükümete brifing veren Yeni ve Geliþmekte Olan Solunum Virüsü Tehditleri Danýþma Grubu'ndaki bilim insanlarý tarafýndan deðerlendirildi. Tüm kanýtlar bir 'ön aþamada' olduðu belirtildi.

Mutasyon geçiren virüsün diðer varyantlardan daha kolay yayýlabileceði kanýtlanmýþ, dünya genelinde yeni varyanta karþý önlemler alýnmýþtý.

Yeni varyant ilk olarak eylül ayýnda Ýngiltere'nin Kent þehrinde tespit edildi. O zamandan beri yeni varyant, Ýngiltere ve Kuzey Ýrlanda'da virüsün baskýn versiyonu haline geldi ve 50'den fazla ülkeye yayýldý.

Johnson, bugün düzenlediði basýn toplantýsýnda þunlarý söyledi:

"Daha hýzlý yayýlmaya ek olarak, yeni varyantýn daha yüksek bir ölüm oranýyla iliþkili olabileceðine dair bazý kanýtlar var gibi görünüyor. Büyük ölçüde bu yeni varyantýn etkisi."