Borç ödemeyenin muayene hakký yok

  Bu haber 18 Ocak 2021, Pazartesi 14:10:21 eklenmitir.
Saðlýk hizmetlerine eriþim engelinin erteleme süresi 31 Aralýk’ta sona erdi. Borcunu ödeyemeyen yurttaþlar devletin sunduðu saðlýk hizmetlerinden yararlanamayacak ve hastaneye gittiklerinde provizyon alamayacak.

Genel Saðlýk Sigortasý (GSS) ve BAÐ-KUR prim borçlarý olan milyonlarca yurttaþ, yeni bir düzenleme yapýlmazsa bu pandemi döneminde saðlýk hizmetinden yararlanamayacak. GSS kapsamýnda olup primlerini zamanýnda ödeyemeyip borçlu duruma düþen yaklaþýk 6 milyon yurttaþýn Saðlýk Bakanlýðý’na baðlý hastaneler ile kamu üniversite hastanelerinde saðlýk hizmetlerine eriþim engelinin erteleme süresi 31 Aralýk’ta sona erdi.

BirGün'ün haberine göre; süre bitince de 2020 Aðustos ayý ve öncesi dönemlere ait, kesinleþmiþ tüm prim borçlarý yeniden yapýlandýrýldý ve yapýlandýrma kapsamý SGK internet sitesinde yayýmlandý. Ancak yapýlandýrmaya göre saðlýk hizmetlerinden yararlanabilmek için koþul getirildi. Buna göre borcunu yapýlandýranlardan ancak ilk taksiti ödeyenler ve cari dönemde 60 günden fazla borçlarý olmayanlar ve bakmakla yükümlü olduklarý kiþiler saðlýk hizmetlerinden yararlanabilecek.
Borcunu ödeyemeyen, aðustos ayý sonrasýnda 60 gün ve daha fazla prim borcu olanlar hem kendi hem de bakmakla yükümlü olduðu kiþiler, devletin sunduðu saðlýk hizmetlerinden yararlanamayacak ve hastaneye gittiklerinde provizyon alamayacak.

HANÝ YOKSULLUK SIFIRLANMIÞTI?

Daha önce hiç gelir testi yaptýrmamýþ GSS sigortalýlarýnýn, 31 Mart’a kadar gelir testine baþvurmalarý isteniyor. Bu yurttaþlardan hane içindeki gelirlerinin asgari ücretin brüt tutarýnýn üçte birinden az olduðu tespit edilmesi durumda GSS prim borçlarýnýn silineceði ve primlerinin devlet tarafýndan ödeneceði belirtildi.

Sosyal güvencesi olmayan, hane içindeki gelirleri asgari ücretin brüt tutarýnýn üçte birinden fazla olanlar ise aylýk 107 lira 32 kuruþluk GSS primini kendisi ödeyecek.

Aile, Çalýþma ve Sosyal Hizmetler Bakaný Zehra Zümrüt Selçuk, bakanlýðýnýn bütçe sunumu konuþmasýnda “Aþýrý yoksulluk bu ülkede yok artýk. Aþýrý yoksulluðu sýfýrladýk” açýklamasý yapmýþtý.

Sosyal güvenceden yoksun, yaþamlarýný en düþük düzeyde dahi sürdürmekte güçlük çeken ve asgari yaþam standardýnýn altýnda gelire sahip olanlar durumlarýný gelir testine girerek tespit edilecek. Yoksulluk sýfýrlandýysa yurttaþlarýn gelir testine baþvurmalarý neden isteniyor?

AKP yetkililerinin ve TUÝK’in yaptýðý açýklamaya bakýlacak olursa iþsizlik azalýyor, istihdam artýyor, ekonomi uçuyor. Madem ekonomi uçuþta, yurttaþ genel saðlýk sigortasýný, esnaf ise BAÐ-KUR prim borçlarýný yapýlandýrmayla son 2 yýlda 3 kez ertelenmesine, faizlerinin silinmesine ve 12 -18 ay taksitlendirilmesine raðmen neden hala ödeyemiyor?