14 ilaç daha geri ödeme listesine alýndý

  Bu haber 08 Ocak 2021, Cuma 13:26:09 eklenmitir.
Aile, Çalýþma ve Sosyal Hizmetler Bakaný Zehra Zümrüt Selçuk, "4'ü kanser olmak üzere 14 ilacý daha geri ödeme listesine aldýk" dedi.

Aile, Çalýþma ve Sosyal Hizmetler Bakaný Zehra Zümrüt Selçuk, Saðlýk Uygulama Tebliði'nde (SUT) yapýlan düzenlemeyle 4'ü kanser olmak üzere 14 ilacý daha geri ödeme listesine aldýklarýný ve bu ilaçlardan 9'unun yerli üretim olduðunu bildirdi.

Bakan Selçuk, yazýlý açýklamasýnda, 30 Aralýk 2020'de Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe giren SUT'a iliþkin yeni düzenlemenin Sosyal Güvenlik Kurumu resmi web sitesinde yer aldýðýný belirtti.

Geri ödeme listesinde 8 bin 920 ilaç bulunduðunu bildiren Selçuk, bunlarýn 375'inin yurt dýþýndan temin edildiðini, 8 bin 545'inin de Türkiye'de ruhsatlý olduðunu kaydetti.

Eklenen 14 yeni ilacýn mevcut durumda yalnýzca 8'inin eþ deðerinin bulunduðunu bildiren Bakan Selçuk, bu ilaçlarýn geri ödeme listesine ilavesiyle, kullanýldýklarý tedaviler için yeni alternatifler ve eriþim kolaylýklarý doðduðunu belirtti.

- "Fetal Cerrahi ile Spina Bifida Onarýmý geri ödeme kapsamýna aldýk"

Bakan Selçuk, hamileliðin ilk ayýnda anne karnýndaki bebeklerde oluþan ve halk arasýnda "Ayrýk Omurga" hastalýðý olarak bilinen, spina bifida tanýlý bebeklere anne karnýnda müdahale edilerek bu hasarýn giderilmesi amacýyla "Fetal Cerrahi ile Spina Bifida Onarýmý" iþleminin de SGK tarafýndan geri ödeme kapsamýna alýndýðýný bildirdi.

Spina Bifida'nýn,Türkiye'de doðan bebeklerde yýlda binde 3-4 oranýnda görüldüðüne dikkati çeken Bakan Selçuk, þunlarý kaydetti:

"Fetal Cerrahi ile Spina Bifida Onarýmý iþlemi ile, özürlü çocuk sayýsý ve özürlülük derecesinin azalmasý, beyincik sarkmasý/beyincik fýtýðý veya chiari malformasyonun gerilemesi ile ameliyat ihtiyacýnýn ortadan kalkmasý, doðumdan sonra yapýlacak omurgaya, iskelet sisteminde geliþen diðer sorunlara yönelik ortopedik ameliyatlar ile özellikle mesaneye yönelik ameliyatlarýn azalmasý, tekrarlayan þant operasyonlarý ile þant enfeksiyonlarýnýn önlenmesi, doðumdan sonraki fizik tedaviye yönelik giderlerin azalmasýný bekliyoruz."

Vatandaþlarýn ilaçlarý SGK ile sözleþmeli eczanelerden temin edebileceklerini belirten Bakan Selçuk, ilaçlarýn hastalara þifa olmasýný temenni edip vatandaþlara saðlýklý bir ömür diledi.

- Ýlaçlar

Geri ödeme listesine alýnan ilaçlardan 4'ü kanser ilacýndan 2'si yurt dýþýndan tedarik edilmekte olan ürotelyal kanser tedavisinde kullanýlan ilaç, 2'si de akciðer kanserinin son evresinde kullanýlan yenilikçi hedefe yönelik tedavi edici ilaç özelliði taþýyor.

Vitiligo tedavisinde kullanýlan 1 ilaç ise yurt dýþýndan tedarik edilmekteyken Türkiye'de imal edilmek suretiyle ödemeye alýnmakta. Diðerleri ise hipertansiyon tedavisinde kullanýlan 5 ilaç, öksürük tedavisinde kullanýlan 2 ilaç, soðuk algýnlýðý tedavisinde kullanýlan 1 ilaç ve radyoterapi alan kadýnlarda kullanýlan 1 ilaçtan oluþmakta.