AÝLE HEKÝMLÝÐÝNDE ÝSTÝHDAM BÝTTÝ

  Bu haber 08 Ocak 2021, Cuma 10:59:06 eklenmitir.
Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF)’nun yaptýðý açýklamada Türkiye’de 8 bine yakýn personelin aile hekimlerinin yanýnda kamu istihdamýndan ayrý olarak istihdam edildiði, bunla ilgili giderlerin aile hekimlerine verilen cari giderden karþýlandýðýný açýklandý.

AHEF tarafýndan yapýlan açýklamada; aile hekimlerinin bulunduklarý binada kira, elektrik, personel maaþý, SGK ücreti stopajý gibi aile saðlýðý merkezindeki 15 ayrý kalemde ödeme yaptýðý belirtildi. Ancak ilgili kalemlerin birçoðunun son 3 yýlda %40 civarýnda atarken cari giderin artýþýnýn yýllýk %6’yý geçmediðini bunun da aile hekimlerini çok zor durumda býraktýðýný söyleyen AHEF 2. Baþkaný Dr. Yusuf Eryazðan, “bu nedenle birçok aile saðlýðý merkezi mevcut personeli ile devam etmeme kararý aldýðýný ve yeni açýlan aile saðlýðý merkezlerinin ise yeni istihdama yönelmediðini görüyoruz. Bu konuda AHEF olarak birçok kez Maliye ve Saðlýk Bakanlýðý’na baþvurular yaptýk. Bir sonuç alamadýk, halen bu konuda bir düzenleme yapýlmadý” dedi.

Örneðin asgari ücretin son 3 yýlda %40 oranýnda arttýðýný belirten AHEF yöneticileri, “iþçi mutlaka hak ettiðini almalý buna asla karþý deðiliz ancak %40 artan asgari ücrete karþýn cari gider %12 arttý. Burada çözüm cari gidere gelecek zammýn normal memur maaþýna gelen zamla deðil asgari ücrete verilen zam oranýnda artmasýdýr. Bu noktada iþsizlik oraný %15’i bulmuþken aile hekimliðindeki istihdamýn önüne engel olan bu kayýplarýn giderilmesi acilen gerekmektedir. Tabi tek örnek asgari ücret deðil. Pandemi döneminde son 11 ayda Ýl Saðlýk Müdürlüklerinin doðru düzgün eldiven maske dezenfektan vermediði aile hekimleri cari giderden bunu temin etmek zorunda kaldý. Eldiven fiyatlarý %400 arttý. Ayrýca halk saðlýðý kurumu bir iþveren olarak kiþisel koruyucu ekipman daðýtmak zorunda. Aile hekimleri bu noktada yalnýz ne yazýk ki yalnýz býrakýldý” açýklamasýný yaptý.