Saðlýk Bakanlýðý'ndan 81 ile koronavirüs aþýsý yazýsý

  Bu haber 05 Ocak 2021, SALI 12:00:38 eklenmitir.
Saðlýk Bakanlýðý, 81 ilin Saðlýk Müdürlüklerine gönderdiði yazýda, aþýlama için Merkezi Hastane Randevu Sistemi’nin (MHRS) kullanýlacaðýný bildirdi. Yazýya göre, Covid-19 aþýlamasý tüm Aile Saðlýðý Merkezleri (ASM) ile kamu, özel ve üniversite hastanelerinde oluþturulacak Covid-19 aþý uygulama birimlerince yapýlacak. Aþý randevularý ocak ayý içinde verilmeye baþlayacak.

Covid-19 aþýlarýnýn uygulama yöntemi ortaya çýktý. Aþýlar ASM ile kamu, özel ve üniversite hastanelerinde oluþturulacak Covid-19 aþý uygulama birimlerince yapýlacak. Aþý olacak vatandaþlar bu birimlere Merkezi Hastane Randevu Sistemi sistemi üzerinden alacaklarý randevu ile baþvuracak.

Saðlýk Bakanlýðý Saðlýk Hizmetleri Genel Müdürlüðü, 81 ilin Saðlýk Müdürlüklerine gönderdiði yazý ile, bu güne kadar ASM ve bakanlýða baðlý kamu hastaneleri için hizmet veren MHRS'nin kapsamýnýn geniþletildiðini duyurdu.  Buna göre Covid-19 aþýsý uygulama süreciyle birlikte ilk defa özel ve üniversite (Kamu/Vakýf) hastaneleri de MHRS sistemine dahil edilmiþ olacak.

ÜNÝVERSÝTE HASTANELERÝ TANIMLANACAK

Saðlýk Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tekin imzasýyla gönderilen yazýda “Aþý uygulamasýnýn MHRS sistemi üzerinden randevulu bir þekilde yapýlmasý için sistemde kayýtlý olmayan özel ve üniversite (Kamu/Vakýf) hastaneleri de MHRS sistemine tanýmlanacaktýr. Bu kapsamda MHRS iþlemlerini yürütebilecek yetkinliðe sahip bir personelin MHRS sorumlusu olarak Bakanlýðýmýza bildirilmesi gerekmektedir” denildi.

Aþý randevularýnýn ocak ayý içinde verilmeye baþlanacaðý öðrenildi.