Saðlýk Bakanlýðý'ndan flaþ koronavirüs aþýsý açýklamasý

  Bu haber 05 Ocak 2021, SALI 09:32:54 eklenmitir.
Saðlýk Bakanlýðý'ndan yapýlan açýklamada "Covid-19 Aþýsýnýn Analizleri Saðlýk Bakanlýðý Laboratuvarlarýnda yapýlýyor" denildi.

Saðlýk Bakanlýðý, "Sinovac firmasýnýn geliþtirdiði Covid-19 aþýsýnýn ülkemize getirilmesinin ardýndan ayný gün analiz çalýþmalarýna baþlandý" açýklamasýnda bulundu. Yapýlan açýklamada, "Aþýnýn, üretimden gelen özelliklerinin korunduðu, beklenilen etkiye sahip olacaðý ve güvenli olduðu bu süreç sonunda tespit ediliyor. En az 14 gün sürecek testlerin ardýndan uygun bulunmasý halinde, aþýya TÝTCK tarafýndan 'Acil Kullaným Onayý' verilerek kullanýma sunulacak" denildi

Saðlýk Bakanlýðý, "30 Aralýk sabahý Ankara’ya getirilen CoronaVac aþýlarýnýn ilk partisi, Saðlýk Bakanlýðý Halk Saðlýðý Ýlaç ve Aþý Depolarýna yerleþtirildi. Aþýlardan alýnan numuneler, analizlerinin yapýlmasý için soðuk zincir ile Türkiye Ýlaç ve Týbbi Cihaz Kurumu (TÝTCK) Laboratuvarlarýna gönderildi" açýklamasýnda bulundu.

"Uygun bulunmasý halinde acil kullaným onayý verilecek"

Yapýlan yazýlý açýklamada þu ifadelere yer verildi:

"Numunelerin analizleri, tüm dünyada uygulanmakta olan rutin kalite kontrol süreçlerine uygun olarak gerçekleþtiriliyor. Analizler ile aþýnýn raf ömrü boyunca, firma tarafýndan tanýmlanan koþullarda saklanmasý ve uygulanmasý halinde sahip olmasý beklenen kalite, etkililik ve güvenilirliðinin kontrolü yapýlýyor. Analiz sürecinde, aþýnýn formülasyon yapýsýnýn deðiþip deðiþmediði kontrol ediliyor. Aþýnýn, üretimden gelen özelliklerinin korunduðu, beklenilen etkiye sahip olacaðý ve güvenli olduðu bu süreç sonunda tespit ediliyor. En az 14 gün sürecek testlerin ardýndan uygun bulunmasý halinde, aþýya TÝTCK tarafýndan 'Acil Kullaným Onayý' verilerek kullanýma sunulacak."