Bilim Kurulu üyesi Prof. Çalýþkan: 23 Aralýk'tan itibaren aþýlama baþlayacak

  Bu haber 17 ARALIK 2020, Persembe 17:49:19 eklenmitir.
"Aile hekimleri de 65 yaþ üstü vatandaþlarýmýzý, ek hastalýðý olan vatandaþlarýmýzý davet ederek aþýlamaya baþlayacaklar"

Saðlýk Bakanlýðý Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Deniz Çalýþkan, Çin menþeli CoronaVac aþýsýnýn önümüzdeki hafta çarþamba gününden itibaren saðlýk çalýþanlarýnda uygulanmasýna baþlanacaðýný söyledi.

Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi Halk Saðlýðý Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Çalýþkan, Koronavirüs aþýsýnýn bu kadar kýsa sürede üretilmesinin, pandeminin sonlandýrýlmasýnda çok ciddi bir dönemeç olduðunu söyledi. Prof. Dr. Çalýþkan, aþýnýn tek çare olmadýðýný; ancak aþýyla toplumsal baðýþýklýk düzeyinin yüzde 60’ýn üzerine çýkmasýyla normal yaþama bir miktar daha erken dönmenin saðlanabileceðini ifade etti. Prof. Dr. Çalýþkan, Çin menþeli aþýnýn Türkiye'de saðlýk çalýþanlarý öncelikli olmak üzere uygulanmasýna gelecek haftadan itibaren baþlanacaðýný belirterek, "Sonrasýnda 65 yaþ üstü ve ek hastalýðý olan bireylerimiz aþýlanacak. Sonra 'kilit personel' dediðimiz öðretmenlerimiz, bakým hizmetinde olanlar, temasý yüksek meslek gruplarýnda çalýþan bireyler aþýlanacak" dedi.

"Yüzde 60 için 120 milyon doz aþý"

Prof. Dr. Çalýþkan, toplumsal baðýþýklýðýn yüzde 60'a çýkmasý için 120 milyondan fazla aþý gerektiðine dikkat çekerek, "Bunu saðladýðýmýz takdirde öðretmenlerimizin aþýlanmasýndan sonra okullarýn açýlmasý önümüzdeki ikinci dönemde mümkün olabilecek diye düþünüyoruz. Çünkü gerçekten çalýþan ailelerin çocuklarýnýn okuldan ayrý kalmasýnýn pek çok sosyal pek çok týbbi soruna da yol açtýðýný gözlemliyoruz" ifadelerini kullandý.

"Çarþambadan itibaren"

Aþýlama planýný il saðlýk müdürlüklerinin yapacaðýný belirten Prof. Dr. Çalýþkan, "Her ilde saðlýk personeli öncelikli aþýlanmaya baþlanacak. Önümüzdeki hafta çarþambadan itibaren yeni yýla aþýlanma hýzlý bir þekilde, aile hekimleri de 65 yaþ üstü vatandaþlarýmýzý, ek hastalýðý olan vatandaþlarýmýzý davet ederek aþýlamaya baþlayacaklar. Biz aþýlama hizmetlerinde Türkiye olarak çok güçlü bir ülkeyiz. Aþý takip sistemimiz son derece iyi çalýþýyor. O nedenle herhangi bir izdihama yol açmadan randevu ile aþýlarýmýzý çok hýzlý bir þekilde günde 1 milyonun üzerinde kiþiye yapabilecek þekilde ilgili genel müdürlüðümüz, halk saðlýðý genel müdürlüðümüz çalýþmalarýný tamamlamýþ durumda. Çok kýsa bir süre içerisinde yeni yýlýn ilk ayý içerisinde aþýlamalar hýzlý bir þekilde yapýlacak" dedi.

 

"Aþý tedariki seçenekleri masada"

Prof. Dr. Çalýþkan, tüm dünyanýn aþýlarý takip ettiðini, Türkiye’nin de yeterli doza eriþmek için tüm aþý üretici firmalarla ve yerli üretimi destekleme noktasýnda çalýþmalar içerisinde olduðunu ifade etti. Prof. Dr. Çalýþkan, "Kýsa süre içerisinde en az 100-120 milyon doz aþý temin etmemiz gerekiyor, özellikle kýþ ayý dönemi içerisinde. O nedenle bakanlýðýmýz aþý tedariki ile ilgili farklý seçenekleri de masaya yatýrdý. Ama yerli aþýnýn üretilmesinin de nisan ayý içerisinde gerçekleþeceði düþünülüyor. Aþý olsak da maske, mesafe, temizlik kurallarýna uyacaðýz" diye konuþtu. (DHA)