Kayýplarýmýzda rekor sayý!

  Bu haber 10 ARALIK 2020, Persembe 19:06:16 eklenmitir.
Saðlýk Bakaný Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüsten hayatýný kaybedenlerin ve yeni vakalarýn sayýsýný açýkladý. Saðlýk Bakanlýðý'nýn güncel verilerine göre semptom gösteren 5 bin 918 hastayla birlikte 30 bin 424 yeni vaka tespit edilirken 220 kiþi hayatýný kaybetti. Türkiye'de bir günde 220 kiþinin koronavirüsten vefat etmesi yeni rekor olarak kaydedildi.

Saðlýk Bakanlýðý, Türkiye’nin COVID-19 hasta tablosunu açýkladý. 10 Aralýk Perþembe gününün verilerine göre son 24 saatte yapýlan 206 bin 202 testle birlikte toplam test sayýsý 20 milyon 500 bin 579’a ulaþtý.

220 KÝÞÝ YAÞAMINI YÝTÝRDÝ

Bugün semptom gösteren 5 bin 918 hastayla birlikte 30 bin 424 yeni vaka tespit edilirken toplam hasta sayýsý 564 bin 435’e çýktý. Can kaybý da 220 artarak 15 bin 751’e yükseldi.

5 BÝN 943 AÐIR HASTA VAR

Günlük verilere göre 5 bin 232 hastanýn daha iyileþmesiyle toplam saðlýðýna kavuþan kiþi sayýsý 452 bin 593’e ulaþtý. Öte yandan hastalardaki zatürre oraný yüzde 3.1, aðýr hasta sayýsý da 5 bin 943 oldu.

HASTANELERÝN DOLULUK ORANLARINDA SON DURUM

Saðlýk Bakanlýðý’nýn günlük açýkladýðý tabloda hastanelerin doluluk oranlarýyla ilgili son bilgiler de yer alýyor. Buna göre yatak doluluk oraný yüzde 55.1, eriþkin yoðun bakým doluluk oraný yüzde 72.1 ve ventilatör doluluk oraný yüzde 41.7 oldu.


“TEDBÝRLERÝN ETKÝSÝNÝ HÝSSETMEYE BAÞLADIK”

Sosyal medya hesabýndan güncel koronavirüs verilerini deðerlendiren Saðlýk Bakaný Fahrettin Koca, alýnan tedbirlerin etkisinin hissedilmeye baþlandýðýný iddia etti.

Bakan Koca, þu ifadeleri kullandý:

Alýnan tedbirlerin etkisini hissetmeye baþladýk.

Aðýr hasta sayýsý artýþ hýzýnda azalma devam ediyor.

Kýsýtlamalarla elde edilen kazanýmlarý kiþisel tedbirlerle destekleyerek baþarýlý olacaðýz. Birlikte mücadele edelim.

DÜN 217 KÝÞÝ VEFAT ETMÝÞTÝ

Saðlýk Bakanlýðý’nýn 9 Aralýk verilerine göre semptom gösteren 6 bin 213 hastayla birlikte 31 bin 712 yeni vaka tespit edilmiþti. 217 kiþi hayatýný kaybederken 5 bin 846 hasta da saðlýðýna kavuþmuþtu.