Her iki saðlýkçýdan biri aþý olamayacak

  Bu haber 28 KASIM 2020, Cumartesi 15:00:10 eklenmitir.
CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, “Saðlýk Bakanlýðý, saðlýk çalýþaný için aylar sonra Güney Kore’den aþý bulabildi ancak yalnýzca 600 bin doz alýndý. Bu durumda 2 saðlýkçýdan 1’i aþý olamayacak” dedi.

Türkiye’de kronik hastalýðý bulunan milyonlarca vatandaþýn halen grip aþýsý beklediðini hatýrlatan CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, “Saðlýk Bakanlýðý, saðlýk çalýþaný için aylar sonra Güney Kore’den aþý bulabildi ancak yalnýzca 600 bin doz alýndý. Bu durumda 2 saðlýkçýdan 1’i aþý olamayacak” dedi.

Saðlýk Bakanlýðý’nýn koronavirüs pandemisi sürecinde yeterli grip aþýsý temin etmediði gündeme gelmiþti.

Anka'da yer alan habere göre, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, yaptýðý yazýlý açýklamada, Bakanlýðý’ýn ‘yeterli aþý temini yapmamasýnýn’ sonucunu þöyle anlattý:

“Türkiye’de 1 milyonun üzerinde saðlýk çalýþanýnýn görev yaptýðý göz önünde bulundurulduðunda mevcut tabloya göre yaklaþýk 2 saðlýk çalýþanýndan 1’inin aþý olamayacaðý ortaya çýkmaktadýr. Bu durumda, saðlýk çalýþanlarýna ücretsiz aþýlama programý ne zaman baþlayacak ve aþýlanacak saðlýk personeli hangi kriterlere göre seçilecektir?”

Saðlýk Bakanlýðý’nýn artan talebi raðmen bu yýl Fransýz Sanofi firmasýndan 1 milyon 350 bin adet grip aþýsý aldýðýný kaydeden Emir, saðlýk çalýþanlarý için de Güney Kore merkezli SK Bioscience firmasýndan yalnýzca 600 bin doz aþý alýndýðýna dikkat çekti.

Süreçle ilgili Saðlýk Bakaný Fahrettin Koca’nýn yanýtlamasý istemiyle TBMM’ye yazýlý soru önergesi sunan Emir,  önergesinde þu deðerlendirmede bulundu:

“Pandemi sürecinde tüm dünyada grip aþýsýna olan talep büyük artýþ gösterirken, benzer talep artýþý Türkiye'de de yaþanmýþtýr. Bilim Kurulu üyeleri, her fýrsatta grip aþýsýnýn önemine iliþkin uyarýlarda bulunurken kronik hastalýðý bulunan her yurttaþýn mutlaka grip aþýsý yaptýrmasý gerektiðini de vurgulamýþtýr. Yaþanabilecek talep artýþýný göz önünde bulundurarak gerekli sipariþleri çok önceden veren birçok ülke yeterli miktarlarda grip aþýsý tedarik edebilirken Türkiye'de Saðlýk Bakanlýðý bu konuda çok geç kalmýþ ve öngörüsüz bir þekilde hareket etmiþtir. Bu sebeple bugüne kadar yalnýzca Fransýz Sanofi firmasýndan 1 milyon 350 bin doz grip aþýsý temin edilebilmiþtir. Aþýnýn yetersiz kalmasýndan dolayý kronik hastalýðý bulunan milyonlarca vatandaþ grip aþýsý olamamýþ ve pandemi sürecinde bu vatandaþlarýmýz için risk daha da katlanmýþtýr."

GÜNEY KORE’DEN 600 BÝN DOZ

“Öte yandan COVID-19'la mücadelede en ön safta yer alan saðlýk çalýþanlarý da grip aþýsý olamadýklarý için büyük risk altýnda görev yapmaya devam etmektedirler. Saðlýk çalýþanlarýnýn yaþadýðý sýkýntýyý gidermek adýna bazý giriþimlerde bulunulurken edindiðimiz bilgilere göre yalnýzca Güney Kore'den olumlu yanýt alýnmýþtýr. Buna göre, Türkiye'de faaliyet gösteren Keymen Ýlaç firmasý, Halk Saðlýðý Genel Müdürlüðü adýna Güney Kore merkezli SK Bioscience firmasý ile anlaþma yapmýþ ve Çin'de üretilen yaklaþýk 600 bin doz aþý, saðlýk çalýþanlarý için kullanýlmak üzere Türkiye'ye getirilmiþtir.”

AÞININ FÝYATINI DA SORDU

Aþýnýn Türkiye’de faaliyet gösteren Keymen Ýlaç firmasý aracýlýðýyla getirildiðini de ifade eden Emir, “Keymen Ýlaç firmasý bir doz aþýyý Güney Kore’den ne kadara satýn almýþ, Halk Saðlýðý Genel Müdürlüðüne ne kadara satmýþtýr?” sorusunu da yöneltti.