Bakan Koca: Semptomsuz hastalar da açýklanacak

  Bu haber 25 KASIM 2020, Carsamba 20:07:40 eklenmitir.
Saðlýk Bakaný Fahrettin Koca: Vatandaþýmýz pozitif çýkan, evinde izole olan hastalarý da bilmek istiyor. Bütün bunlar sistemimizde kayýtlý. Hasta olsun olmasýn bütün testi pozitif olanlar ve bunlarýn temaslýlarýný HES kodu üzerinden sorgulamak mümkün. Önümüzdeki günlerde test kapasitemizi 200 binin üzerine çýkaracaðýz. Açýk test politikasýna geçiyoruz. Semptomsuz hastalar da açýklanacak

Saðlýk Bakaný Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantýsý'nýn ardýndan basýn toplantýsý düzenliyor.

Bakan Koca'nýn açýklamasýnýn satýr baþlarý;

Kovid pandemisine yol açan virüs insanlýðýn ilk defa karþýlaþtýðý bir virüs. Tanýdýkça mücadele stratejiimiz ve tedavi algoritmalarýmýz da deðiþebiliyor. Yeni test yöntemleri ortaya çýkabiliyor. Bu, dünyada da bu þekilde seyrediyor. Bir ülkenin çok yarar gördüðünü ileri sürdüðü tedaviyi bir baþka ülke etkisiz ilan edebiliyor. Bilinmezliklerin yanýnda firmalarýn, tanýtýmlarýn da bu dinamikte rol aldýðýný görmezden gelemeyiz.

Ülkeler sosyoekonomik düzeyler, geçmiþ tecrübeleri ve imkanlarýna göre virüsle mücadele ediyor. Birçok ülkenin aksine Türkiye saðlýk sistemi pandemiyi sürpriz olarak karþýlamadý. Ülkemizde hastalýk görülmesi üzerine yoðun bir mücadele dönemine girdik.

ÜLKE KAYNAKLARI SEFERBER EDÝLDÝ

Hastanede elektik vakalarýn elenmesi, acil durum hastaneleri yapýlýp devreye alýnmasý, pozitif vakalarýn izolasyonu, yaþlý ve genç nüfusun sokaða çýkýþýnýn sýnýrlandýrýlmasý, seyahat kýsýtlamalarý, uzaktan eðitim baþta olmak üzere çok sayýda tedbiri hayata geçirdik. Hayat Eve Sýðar mobil uygulamasýný geliþtirerek riskli bölge ve kiþileri takip etmeye baþladýk. Taný kiti, koruyucu malzeme, ilaç ve solunum cihazý temini ve üretim kapasitesinin artýrýlmasý için bütün ülke kaynaklarýný seferber ettik. Teknolojik ürün imal ettik.

Kendi aþýmýzý üretmek için bilim adamlarýmýza her türlü desteði saðladýk. Yaygýn bir temaslý taramasý, filyasyon aðý oluþturduk. Valilerimizin ve belediyelerimizin desteðiyle oluþturulan motorize ekipler salgýn kontrolünde önemli rol üstlendi.

TÜRKÝYE DÜNYADA FARK YARATTI

Ýzolasyondaki kiþilerin düzenli takibi yapýldý, yapýlmaya devam ediyor. Türkiye yaygýn filyasyon yapýlmasý, ülke genelinde standart tedavi protokollerini uygulanmasý gibi hizmetler bakýmýndan dünyada fark yarattý.

Ulaþýmýn arttýðý Kurban Bayramý sonrasý Anadolu'da hýzlý bir artýþ yaþadýk. Konya, Kayseri, Gaziantep, Batman, Van, Muþ, Hakkari ve Ankara'da yüzde 100'ü geçen artýþlarýmýz oldu. Eksiklerimizi, hatalarýmýzý, ihmal ettiklerimizi detayýna kadar tespit etmeye çalýþtýk. Hem merkezi yönetim hem de yerel idarecilerimiz üzerlerine düþeni yaptý. Alýnan tedbirler sayesinde artýþ kýsa zamanda kontrol altýna alýndý.

Test sonuçlarýnýn hýzlandýrýlmasý, tedaviye erken baþlama, filyasyon ekiplerinin artýrýlýp filyasyon süresinin kýsaltýlmasý gibi bilinen tedbirlerin yanýnda hastanelerimizde yoðun bakým yataklarýný artýrdýk.

Mahallinde yaptýðýmýz müdahalelerle hasta sayýlarýnda dramatik düþüþler saðlandýðýný, hastanelerimizin yükünün hafiflediðini gördük. Bu tedbirlerle hayatý kýsýtlamadan, sokaða çýkma kýsýtlýlýðý gibi yasaklayýcý önlemler almadan olumlu neticeler alabildik.

VAKALAR SÝSTEMÝMÝZDE KAYITLI

Temmuzdan sonra test yaptýðýmýz grubun özelliði nedeniyle sadece semptomlu hastalarý bildirdiðimizi ifade etmek için veri tablomuzda hasta kavramýný kullanmayý tercih ettik. Ýleri sürülen iddialarýn aksine verdiðimiz verinin doðru anlaþýlmasýný saðladýk. Hayati risk taþýyan aðýr vakalarýmýzýn sayýsýný paylaþmayý tercih ettik.

Saðlýk personelimizin insan üstü gayretle çalýþmasýna yol açan hastaneye yatma durumunda kalan hastalardýr. Bu yüzden hasta ve aðýr hasta sayýlarýmýzý her gün kamuoyuyla paylaþtýk. Saðlýk sistemimize esas yükü bunlar oluþturuyor. Ancak görüyorum ki vatandaþýmýz pozitif çýkan, evinde takip edilen, izolasyonda tutulan vakalarýn hepsinden haberdar olmak istiyor. Bu vakalarla ilgili her türlü bilgi sistemimizde kayýtlý.

AÇIK TEST POLÝTÝKASINA GEÇÝLDÝ

Filyasyon ekiplerimizin tespit ettiði temaslýlar da anlýk olarak sistemimize iþlenmektedir. Güvenlik güçlerimiz, kamu kurumlarýmýz, okullarýmýz, belediyelerimiz dahil bu sisteme eriþip sorgulama yapabilmektedir. Testi pozitif olanlar ve bunlarýn temaslýlarýný HES kodu üzerinden sorgulamak mümkündür.

Laboratuvar altyapýsý yeterli olan bütün saðlýk kuruluþlarýmýzý yetkilendirdik. Önümüzdeki günlerde kapasitemizi 200 binli rakamlarýn üzerine çýkaracaðýz. Test kapasitemizin geldiði nokta ve test politikamýzýn revizyonu konusu Bilim Kurulu'nda gündem oldu. Artýk açýk test politikasýna geçtiðimiz söylenebilir.