10 MÝLYON DOZ AÞI YOLA ÇIKTI TÜRKÝYE'YE GELÝYOR !

  Bu haber 23 KASIM 2020, Pazartesi 11:55:17 eklenmitir.
Saðlýk Bakaný Fahrettin Koca, korona virüs aþýsýnýn temini için Çinli þirket Sinovac ile anlaþmanýn tamamlandýðýný ve ilk etap için temin edilen 10 milyon doz aþýnýn yola çýktýðýný söyledi. Bakan Koca bu rakamýn 50 milyon doza kadar çýkabileceðini belirterek, aþýnýn ücretsiz yapýlacaðýný bildirdi.

Saðlýk Bakaný Fahrettin Koca, korona virüs aþýsýnýn temini için Çinli þirket Sinovac ile görüþmelerin tamamlandýðýný ve 10 milyon doz aþýnýn yola çýktýðýný söyledi. Bakan Koca, Hürriyet gazetesi yazarý Osman Müftüoðlu’na yaptýðý açýklamada aþýnýn ilk etapta saðlýk çalýþanlarýna yapýlacaðýnýn altýný çizerek, aþýnýn kesinlikle ücretsiz yapýlacaðýný söyledi.

Osman Müftüoðlu’nun yazýsýndan ilgili bölüm þöyle:

Dün Saðlýk Bakaný Fahrettin Koca ile uzunca bir konuþma yaptým, kafamdaki pek çok soruya da cevap alma imkâný buldum.

O konuþmada “aþýdan ilaç tedavisine, yasaklardan korunma tedbirlerine, hastane ve yoðun bakým yoðunluklarýndan salgýnýn geleceði”ne kadar pek çok konuda önemli bilgiler edindim. Ýþte o bilgiler ve detaylarý...

10 MÝLYON DOZ AÞI GELÝYOR 

SAÐLIK Bakaný Dr. Fahrettin Koca, konuþmamýzda özellikle aþý konusunda etraflý bilgiler verdi. Dr. Koca’dan öðrendiðim önemli, net ve açýk bilgilerden biri de þu oldu: Çinli aþý üreticisi ‘Sinovac’ ile görüþmeler tamamlanmýþ. Gerekli yasal süreçler bitirilip imzalar da atýlmýþ. Ýlk uygulamalar için de 10 milyon doz aþý çoktan yola çýkmýþ.

Aþýlamada önceliði salgýnla savaþta ön saflarda adeta göðüs göðüse bir mücadele veren deðerli ve kahraman saðlýkçýlarýmýz alýyor. O maksimum riskli saðlýk grubu aþýlandýktan sonra da sýra “kronik hastalardan ve diðer risk gruplarýndan oluþan kiþilere” gelecek. Dr. Fahrettin Koca aþýlamada toplam rakamýn 50 milyon doza kadar çýkabileceðini belirtti ki bu da çok önemli bir bilgi.

AÞI ÜCRETSÝZ OLACAK 

DR. Koca’dan aldýðým önemli bilgilerden biri de þu oldu: Aþý uygulamalarý kesinlikle ücretsiz yapýlacak. Vatandaþtan hiçbir ücret talep edilmeyecek. Bu arada baþka üreticilerin ürettiði farklý aþýlar için ruhsatlandýrma iþlemleri de sürecek. Ruhsatlandýrma tamamlanýnca da o aþýlarýn eczanelerde ücretli olarak satýlmasýna izin verilecek.

 

Bana göre anlamý þu: Sinovac’ýn aþýsýný deðil de ruhsatlý ve satýþý serbest baþka aþýlarý tercih edenler olursa onlar da parasýný ödeyerek istediði aþýyý yaptýrabilecek. Saðlýk Bakaný “Özellikle risk grubunda olup da aþýya ulaþma imkâný olmayanlarýn merak etmemelerini, devletin onlara aþýyý ücretsiz ulaþtýrma gayreti ve garantisi içinde olacaðýnýn” altýný ýsrarla çizdi. Önemli bir nokta da þu: Dr. Koca aþý konusunda deneyimli bilim insanlarýndan halký bilgilendirme konusunda destek bekliyor.