Koronavirüs saðlýk emekçileri için 'meslek hastalýðý'

  Bu haber 22 KASIM 2020, Pazar 01:07:01 eklenmitir.
Koronavirüsün saðlýk emekçileri için meslek hastalýðý olarak kabul edilmesi tüm partilerin ortak kararý ile kabul edilerek TBMM saðlýk komisyonundan geçti.

Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý (SES), yayýnladýðý açýklamayla, aylardýr verdikleri mücadele neticesinde önemli bir adým atýlarak, koronavirüsün meslek hastalýðý sayýlmasýnýn Meclis Saðlýk Komisyonu tarafýndan kabul edildiðini duyurdu.

SES açýklamasýnda þu ifadelere yer verdi:

Aylardýr iþ yerleri önünde yaptýðýmýz eylemler, Mecliste grubu bulunan partilerle görüþmelerimiz, þube/temsilciliklerimizin illerindeki siyasi partileri ziyaretleri, milletvekillerine gönderdikleri mailler, görüþmeleri, hashtag çalýþmalarýmýz neticesinde Covid-19’un meslek hastalýðý sayýlmasý yönünde önemli bir adým atýldý.

Meclis Saðlýk Komisyonu’nda tüm partilerin temsilcilerinin ortak görüþüyle Covid-19’un saðlýk emekçileri için meslek hastalýðý sayýlmasý kabul edildi. Komisyon Baþkaný Recep Akdað, ortak yasa teklifi hazýrlamak için parti yöneticileri ve Aile Çalýþma ve Sosyal Hizmetler Bakanlýðý ile görüþeceklerini söyledi.

Saðlýk alanýnda örgütlü emek ve meslek örgütleriyle birlikte Covid-19’un saðlýk emekçileri için meslek hastalýðý olarak kabul edilmesi, saðlýk ve sosyal hizmet emekçilerinin bütün sorunlarýnýn çözülmesi ve taleplerinin karþýlýk bulmasý için mücadelemiz devam edecek.

Saðlýk Komisyonu’nda onaylanan yasa teklifi bir an önce, geçmiþ dönemde yaþamýný yitiren ve enfekte olan saðlýk emekçileri ile tüm saðlýk ve sosyal hizmet alanýnda çalýþan emekçileri kapsayacak þekilde yasalaþmasý için sürecin takipçisi olacaðýz.