Ýstanbul ve Ankara için tehlike çanlarý çalýyor

  Bu haber 14 KASIM 2020, Cumartesi 15:20:16 eklenmitir.
Ankara'daki durumu deðerlendiren Ankara Tabip Odasý Baþkaný Dr. Ali Karakoç, kamu kurumlarýnda ve üretim alanlarýnda enfekte sayýsýnýn yoðunluðuna dikkat çekti.

Evrensel'in haberine göre; kentteki durumu deðerlendiren Ankara Tabip Odasý Baþkaný Ali Karakoç, kamu kurumlarýnda ve üretim alanlarýnda enfekte sayýsýnýn yoðunluðuna dikkat çekti. Þehir hastanesinde yoðun bakýmda hasta kabulünün ancak hayatýný kaybeden vatandaþýn yerine olabildiði bilgisini veren Karakoç, alýnan önlemlerin ise yetersiz, eþit ve bilimsel olmadýðýný söyledi.

PANDEMÝ HASTANELERÝ DOLDU

Ankara’daki dört pandemi hastanesinin hem yataklý servislerinin hem de yoðun bakýmlarýnýn dolu olduðunu belirten Karakoç, kademesiz normale dönüþ politikalarý, AVM, cafe ve restoran gibi alanlarýn ani bir kararla açýlmasýnýn salgýnýn kontrolden çýkmasýnda etkili olduðunu söyledi. Karakoç, salgýnýn bu denli yayýlmasýnda bir diðer sebebin de turizm sezonunun açýlmasý olduðuna iþaret ederek “Turizmdeki gelir insan saðlýðýna tercih edildi. Örneðin; ülkemize gelen turistlere sadece ateþ ölçümü yapýldý” diye konuþtu.

"KURALLARA YETKÝLÝLER UYMAZSA…"

Çalýþma alanlarýndaki, AVM gibi kapalý alanlardaki salgýnýn yayýlmasýnýn sorumluluðunun insanlara yüklenemeyeceðini belirten Karakoç, kamusal sorumluluða dikkat çekti. Baþta siyasi iktidar olmak üzere yönetimde söz sahibi olanlarýn kurallara uymasý gerektiðini ifade eden Karakoç “Mitingler düzenleyip, açýlýþlar yapýp örneðin; Ayasofya’yý açarsanýz, halka ‘Düðün yapmayýn’ diyerek kendiniz fiziki mesafesiz düðün yaparsanýz, toplumda kabul görmezsiniz. Bunlarýn hepsi salgýnýn bu aþamaya gelinmesinde etken oldu” dedi. Sezon itibariyle grip sezonuna girildiðini ve insanlarýn kapalý alanlara girmeye baþladýðýný belirten Karakoç, “Umarým saðlýk sistemi buna karþýlýk verebilir” diye konuþtu.  

ÜRETÝM ALANLARINDA ENFEKTE YOÐUN

Salgýnýn çalýþma alanlarýnýn nerdeyse hepsinde hýzla yayýldýðýný kaydeden Karakoç þöyle konuþtu:

“Ankara’da özellikle kamu alanlarýnda çok fazla. Aslýnda evden dönüþümlü olarak çalýþýlabilir. Üretim alanlarýnda, iþ alanlarýnda Ostim’de, Sincan Organize Sanayi’de, Kazan ve Gölbaþý’daki sanayi alanýnda enfekte vatandaþ sayýsý fazla. Mesai saati deðiþiklikleri de bilimsellikten uzak ve günü birlik uygulamalar. Bu uygulamayla iþyerlerinde yine ayný sayýda insan çalýþýyor.”

ÖNLEMLER GENÝÞ BÝR KÝTLEYÝ KAPSAMIYOR

Yeni alýnan önlemleri bilimsellikten uzak olmakla eleþtiren Karakoç, belli saatlerde 65 yaþ üzeri vatandaþlara yasak getirmenin çözüm olmadýðýný söyledi. Bakanlýðýn açýklamasýnda hayatýný kaybeden vatandaþlarýn yüzde 93’ünün 65 yaþ ve üzeri olduðuna iþaret edildiðini anlatan Karakoç “Þu anda bu oran yüzde 70’lerde. Ayný zamanda bu yasak çok az bir kitleye hitap ediyor. Vatandaþ çalýþýyorsa, iþ yeri varsa vs. yasak onu kapsamýyor. Yasak sadece evdeki emekliler için. Bu eþit deðil. Bunun çözümü zorunlu olmayan mal ve hizmetleri en az 14 tercihen 28 gün durdurup bu alanlarda çalýþan bütün yurttaþlarýn sosyoekonomik kayýplarýný kamu ya da patron tarafýndan karþýlamasýdýr” dedi.

BU ANLAYIÞIYLA PANDEMÝNÝN ÖNÜNE GEÇÝLEMEZ

Aþý bulunana kadar saðlýk kuruluþlarýnýn yükünün azaltýlmasýnýn gerektiðine vurgu yapan Karakoç, bu üretim ve tüketim anlayýþýyla pandeminin önüne geçilmesinin mümkün olmadýðýný söyledi. Saðlýk siteminde þeffaflýk istediklerini dile getiren Karakoç “Verilerin saðlýk meslek örgütleriyle paylaþýlmasýný istiyoruz. Mücadeleyi ancak toplumla ortaklaþa ve yerel yönetimlerle süreci birlikte yönetirsek baþarýlý oluruz. Yerel yönetimlerin önemini saðlýkta yaþanan kriz bize göstermiþ oldu” diye konuþtu. Ülkenin her tarafýnýn birer birer kýrmýzýya dönmeye baþladýðýný, bu durumun Avrupa ülkelerinde de geçerli olduðunu söyleyen Karakoç “Uygulanan neoliberal politikalar kamusal hizmet sunumunu tedavi edici alana sýkýþtýrdý. Öncelik korumaya deðil tedaviye saðlandý. Birinci saðlýk hizmetleri görmezden geliniyor” dedi.

KOVÝD-19 MESLEK HASTALIÐI KABUL EDÝLEMLÝ

Saðlýk Bakaný Fahrettin Koca’nýn yaklaþýk 40 bin saðlýk çalýþanýnýn enfekte olduðuna iliþkin açýklamasýný hatýrlatan Karakoç, saðlýkçýlar olarak mesleki yükümlülüklerini yerine getirirken risk altýnda olduklarýný söyledi. Saðlýkçýlarýn toplumdan 5 ila 15 kat daha fazla enfekte olduðuna dikkati çeken Karakoç “12 Kasým itibariyle 146 saðlýk çalýþaný Kovid 19’dan hayatýný kaybetti. Bunlarýn 63’ü hekim. Fiziksel olarak ölüyoruz. Çalýþma yükümüz aðýr. Ýþ yoðunluðumuz kovidle daha da arttý. Ýdarecilerin baskýlarý devam ediyor. Psikolojik olarak yýprandýk ve tükendik” ifadelerini kullandý. Ýktidarýn, saðlýk çalýþanlarýna karþý sorumluluklarýný yerine getirilmediðini belirten Karakoç, dünyanýn birçok ülkesinde kabul edilen Kovid-19’un ülkemizde de meslek hastalýðý olarak kabul edilmesi gerektiðini söyledi. Karakoç, bunun için 11-15 Kasým tarihlerinde her akþam saat 21.00’de ýþýklarý açýp kapatacaklarýný söyledi.

ÝSTANBULDA DA TEHLÝKE ÇANLARI ÇALIYOR

Öte yandan Ýstanbul'da da Prof. Dr. Murat Karaman baþta Ýstanbul olmak üzere Türkiye’nin her yerinde pandeminin endiþe verici boyutlarda olduðunu belirterek “Bu yüzden saðlýk hizmetleri de aksýyor” dedi.

“Her gün trafikte ve hastane acil giriþlerinde susmayan aralýksýz siren sesleri tablosuna hiç de uzak deðiliz. Hastanelerin yoðun bakýmlarýnda, servislerinde ve morglarýnda yer kalmama noktasýna dayandýk” diyen Prof. Dr. Murat Karaman, saðlýk çalýþanlarýnýn sorunlarýndan virüse karþý alýnmasý gereken önlemlere kadar birçok kritik konudaki tavsiyelerini þöyle sýraladý:

GÝRÝÞ ÇIKIÞ YASAKLANMALI

- Esnafa asgari bir geçim ödemesi yapýlarak; iþine ara verdirilen her çalýþanýmýza iþsizlik maaþý düzenli ve anýnda ödenerek baþta Ýstanbul'a giriþ-çýkýþ kýsýtlamasý, en az SARS-CoV-2'nin kuluçka süresi olan 14 güne kadar toplumsal hareketliliðin azaltýlmasý/sokaða çýkma kýsýtlamasý, temel/zorunlu ve acil mal ve hizmet üreten iþler dýþýnda bütün iþlerde çalýþmanýn durdurulmasý olmak üzere virüsün yayýlmasýný azaltacak/durduracak önlemler hýzla hayata geçirilmelidir.

- Esnek çalýþma saatleri uygulamasý devreye acilen sokulmalýdýr.

- Okullarýn uzaktan eðitim ile bir süre daha devam etmesi bir zorunluluk halini almýþtýr.

YETERLÝ AÞI TEMÝN ADÝLMELÝ

- AVM, restoran, kafe vb. toplu kullaným alanlarýyla ilgili kararlarýn gözden geçirilerek gerekli kýsýtlamalar tekrar uygulanmalýdýr.

- Devletin her vatandaþa maskeyi ücretsiz temin etmesi; maske kullanýmýnýn denetimlerinin artýrýlmasý gerekir.

- Sadece “Maske-Mesafe-Hijyen” önermesi ile pandemiyle baþa çýkýlamaz. Sürüntü testi ile Covid-19 tanýsý almýþ hastalara uygulanacak izolasyon evde deðil yurt ve otel gibi sistematik kontrolü mümkün alanlarda yapýlmalýdýr. Bu izolasyon kuralýna uymayan hastalar toplum suçu iþlemiþ sayýlýr ve ona göre cezai iþlem uygulanmalýdýr.

- Grip mevsiminin gelmesi nedeniyle yeterli aþý temin edilmesi gerekir.

SALGINLA MÜCADELE SAHADA KAZANILIR

- Hastaneler pandemi hastanesi olanlar ve olmayanlar þeklinde iki ayrý gruba ayrýlmalýdýr. Covid-19 dýþý hastalarýn aylardýr ertelemek zorunda kaldýklarý saðlýk hizmeti ihtiyacý daha fazla bekletilemez. Bölge ve nüfus özellikleri dikkate alýnarak “pandemi dýþý hastaneler” belirlenmeli ve ilan edilmelidir.

- Salgýnla mücadele hastanelerde deðil, sahada kazanýlýr. Etkin bir filyasyon çalýþmasý için birinci basamak saðlýk hizmetlerindeki Aile Hekimliði-Ýlçe Saðlýk Müdürlüðü ikiliði kaldýrýlmalý, Aile Saðlýðý Merkezleri hýzla bölge tabanlý olarak organize edilmelidir.

- Aylardýr pandemi mücadelesi nedeniyle yorgun düþmüþ saðlýk çalýþanlarýnýn çalýþma koþullarý ve özlük haklarý hýzla düzeltilmelidir. Saðlýkçýlarýn dönüþümlü çalýþacak þekilde gerektiðinde izin kullanmalarý teþvik edilmelidir.

- Mobil hastane istasyonlarý kurulmalý ve böylece belirlenmiþ pandemi hastanelerine yýðýlmanýn önüne geçilmesi hedeflenmelidir.