'Koronavirüs aþýsýný saklayacak depo yok'

  Bu haber 14 KASIM 2020, Cumartesi 13:58:51 eklenmitir.
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, çalýþmalarý devam eden korona aþýlarýnýn eksi 70 derecede muhafaza edilmesi gerektiðini belirterek "Ýllerde bunlarý depolayacak depolar kurmanýz lazým. Arkasýndan þu anda eczanelerde, aile hekimlerinde normal buz dolaplarý var. O aþý bu dolaplarda saklanamýyor" dedi.

Dünyanýn gözü koronavirüse karþý geliþtirilmeye çalýþýlan aþýlara çevrilmiþken Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalýklarý Bilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan depo uyarýsý geldi.

YOL TV canlý yayýnýna katýlan Prof. Ceyhan þöyle konuþtu:

"Þu anda Türkiye'de -70 derece saklanma ihtiyacý duyulan bu aþýyý depolayacak bir depo yok. Sadece biz de deðil ABD'de de böyle. Þu anda tartýþma konusu olan bu. Önce bu alt yapýnýn yapýlmasý lazým. Sonra bunlarý -70 derecede taþýyacak sistemleri kurmanýz lazým. Sonra illerde bunlarý depolayacak depolar kurmanýz lazým. Arkasýndan þu anda eczanelerde, aile hekimlerinde normal buz dolaplarý var. O aþý bu dolaplarda saklanamýyor. Ayrýca orada da son derece pahalý olan -70 derecelik soðutma cihazlarý koyacaksýnýz. Ben Hacettepe için söyleyeyim benim bu aþýlarý koyacak yerim yok."

Yüzde 90 etkili olduðu tespit edilen koronavirüs aþýsýný geliþtiren BioNTech'in kurucularýndan Prof. Dr. Uður Þahin "Bütün aþýlarýmýzýn eksi 70 derecede nakliyesi saðlanacak. Aþý merkezlerinde de eksi 70 derecede depolanabilecek. Ancak aþýlamanýn yapýlacaðý (daha küçük) merkezlere, normal buzdolaplarýnda ulaþtýrýlabilecek ve sonraki 5 gün içinde aþýlamanýn yapýlmasý gerekecek. Yani 5 gün boyunca normal buzdolaplarýnda da yaklaþýk 5 derecede bozulmadan muhafaza edilebilecek. Bu, gerçekleþtirilemeyecek kadar zor bir operasyon deðil. Çünkü ilk aylarda pandemi sürecinde insanlar randevu ile sýrayla aþý olacaklar. Sonraki aþamalarda ise daha stabil formülasyonlar üzerinde çalýþacaðýz ve normal buzdolaplarýnda daha uzun süreler muhafaza edilebilmesini saðlayacaðýz. Böylece eczanelere daðýtýmý ve doktrolara ulaþtýrýlmasý da saðlanabilecek" demiþti.