Bu maskeler, koronavirüsü yüzde 90 öldürüyor

  Bu haber 14 KASIM 2020, Cumartesi 11:45:20 eklenmitir.
Ýngiltere'de yapýlan çalýþmada bakýr ile kaplý beþ katmanlý maskelerin koronavirüsü yüzde 90 öldürdüðü ortaya çýktý. Maskelerin Aralýk ayýnda satýþa çýkacaðý açýklandý.

Hayatýmýzýn deðiþmez bir parçasý haline gelen maskelerle ilgili her geçen gün yeni bir açýklama geliyor. Koronavirüsün ikinci dalgasýnýn içerisinde bulunduðumuz þu günlerde, Ýngiltere'de bilim insanlarý koronavirüse karþý yeni bir önlemin patentini alarak üretime baþladý.

Dailymail'ýn haberine göre, Nottingham Tent Üniversitesi'nde üretilen 5 katlý bakýr katmanlý maske sayesinde kiþiler koronavirüsten yüzde 99.98 oranýnda korunabilecek.

Tip IIR sertifikalý üretilecek olan maskedeki malzeme, koronavirüs partiküllerinin yüzde 90'ýný bir saatten kýsa sürede yok edecek.

 

ntv.com.tr'de yer alan bilgiye göre, yakýn zamanda Ýngiltere genelindeki doktorlar tarafýndan kullanýlmaya baþlanacak olan maskenin Pharm2Farm þirketi tarafýndan seri üretimine baþlandý. Nottingham Tent Üniversitesi Nanoteknoloji uzmaný Dr. Gareth Cave, maskenin seri üretiminin bu ay baþlayacaðýný, Aralýk ayýnda da genel satýþa sunulacaðýný açýkladý.

BAKIR DOÐASI GEREÐÝ ANTÝMÝKROBÝYAL

Doðasýnda antimikrobityal özellik olan bakýrýn daha önce koronavirüs ile mücadelede baþarýlý olduðu, alýþveriþ arabalarýnda ve kiþiler artasý virüs iletimini durdurmak için kapý kollarýnda kullanýlmasý tavsiye edilmiþti.

Birmingham Üniversitesi'nden Dr Felicity de Cogan, Haziran ayýnda bakýrýn virüsü öldürme konusunda çok baþarýlý olduðunu, bakýr kaplý yüzeylere dokunan kiþilere virüs bulaþmayacaðýný açýklamýþtý.