Son 24 saat içerisinde 149 bin 942 yeni test yapýldý

  Bu haber 13 KASIM 2020, Cuma 22:36:45 eklenmitir.
Saðlýk Bakanlýðý, 13 Kasým gününe iliþkin koronavirüs verilerini paylaþtý. Son 24 saat içerisinde 149 bin 942 yeni test yapýldý. Hasta sayýsý 3045, iyileþen hasta sayýsý ise 2010 olarak tespit edilirken, aðýr hasta sayýsý ise dün 3230 iken bugün 3356'ya yükseldi. Virüs nedeniyle bugün 93 kiþi daha yaþamýný yitirdi.

Bakanlýðýn verilerine göre; bugüne kadar yapýlan toplam test sayýsý 15 milyon 863 bin 833, toplam hasta sayýsý 407 bin 939, iyileþen toplam hasta sayýsý 348 bin 804, virüs nedeniyle hayatýný kaybedenlerin toplam sayýsý ise 11 bin 326'ya ulaþtý. 

Hastalardaki zatürre oraný yüzde 4.2, yatak doluluk oraný yüzde 53.5, eriþkin yoðun bakým doluluk oraný yüzde 69.9, ventilatör doluluk oraný yüzde 34.9, ortalama temaslý tespit süresi 12 saat, filyasyon oraný ise yüzde 99.7 olara tespit edildi. 

Saðlýk Bakaný Fahrettin Koca, 13 Kasým günü koronavirüs tablosunu þöyle deðerlendirdi: 

"Bugün tespit edilen yeni hasta sayýsý 3.000'den fazla. Aðýr hasta sayýmýz da kayýplarýmýz da artýyor. Virüs yükünü düþüren en önemli araç maske. Tedbirlere uyarak mücadeleye güç verin."