Bakan Koca'dan kritik Ýstanbul açýklamasý

  Bu haber 22 Ekim 2020, Persembe 23:05:29 eklenmitir.
Saðlýk Bakaný Fahrettin Koca, Ýstanbul'daki Covid-19 vaka sayýsýnýn Türkiye genelinin yüzde 40'ýna, Ankara'nýn 5 katýna ulaþtýðýný açýkladý.

Saðlýk Bakaný Fahrettin Koca'nýn baþkanlýðýnda salgýnýn Ýstanbul'daki seyri masaya yatýrýldý. Koca, "Ýstanbul'da vaka sayýsý Türkiye genelinin %40’ýna, Ankara’nýn 5 katýna ulaþtý." dedi.

Ýstanbul'da Koronavirüs salgýnýnýn seyrine iliþkin deðerlendirme toplantýsý gerçekleþtirdiklerini ve alýnacak tedbirlerin karalaþtýrýldýðýný duyuran Koca, Ýstanbul'da ciddi bir vaka artýþý olduðunu duyurdu.

Temaslý taramasýnýn ve test sayýsýnýn arttýðýný ifade eden Koca, Twitter üzerinden yaptýðý açýklamada þunlarý yazdý:  

"Ýstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ýl Emniyet Müdürü Zafer Aktaþ, bakan yardýmcýlarýmýz, Ýl Saðlýk Müdürümüz, saha koordinatörlerimiz ve baþhekimlerimizle birlikte, salgýnýn Ýstanbul'daki seyrini masaya yatýrdýk. Devam eden artýþa karþý alýnacak tedbirleri kararlaþtýrdýk.

ÝSTANBUL’DA VAKA SAYISI Türkiye genelinin %40’ýna, Ankara’nýn 5 katýna ulaþtý. Temaslý taramasýný, test sayýsýný artýrdýk. Salgýnla mücadelede, þu an, sizlerin uyacaðý tedbirlerden daha güçlü bir silahýmýz yok. Maskenin önemi arttý. Ve en çetin sýnavý kalabalýða karþý vereceðiz."