PROF.DR. ÝLHAN ÇETÝN: “BANA YAPILAN HOYRAT HAKSIZLIK”

  Bu haber 21 Agustos 2020, Cuma 18:41:19 eklenmitir.
Tekrar atanan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Alim Yýldýz tarafýndan isitifasý istenen Týp Fakültesi Dekaný ve Rektör adayý olan Prof.Dr. Ýlhan Çetin çalýþma arkadaþlarýna bir mesaj göndererek; “Bana yapýlan bu hoyrat haksýzlýðýn önümüzdeki günlerde baþka arkadaþlarýma ve üniversite elemanlarýna da yapýlmamasý içindir mücadelem” ifadelerini kullandý.

Tekrar atanan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Alim Yýldýz tarafýndan isitifasý istenen Týp Fakültesi Dekaný ve Rektör adayý olan Prof.Dr. Ýlhan Çetin çalýþma arkadaþlarýna bir mesaj göndererek; “Bana yapýlan bu hoyrat haksýzlýðýn önümüzdeki günlerde baþka arkadaþlarýma ve üniversite elemanlarýna da yapýlmamasý içindir mücadelem” ifadelerini kullandý.

Prof.Dr. Ýlhan Çetin çalýþma arkadaþlarýna gönderdiði mesajýn tamamý þu þekilde; “Çok deðerli Dekan, Müdür ve  çalýþma arkadaþlarým. Fark ettiðiniz gibi ben gruplara yazý yazmam. Ancak bu defa kendimi zorunlu hissettim.  Rektörümüz Alim Yýldýz'ýn tekrar atanmasýný, hemen ertesi gün YÖK ve Sayýn Cumhurbaþkanýmýz'ýn kararýna saygým gereði mesaj atmak suretiyle kutladým ve hayýrlý olsun dileklerimi ilettim.

Dekan Yardýmcýsý arkadaþlarýmla Cuma günü toplanýp Salý veya Çarþamba günü randevu alýp kendilerini Týp Fakültesi Yönetimi olarak yüz yüze tebrik etme kararý aldýk.

Ortamda fitne çýkar  diye de belli bir süre üniversitede bulunmamak için izin aldým. Ancak 16 Aðustos pazar gecesi 23.15'de  bir Rektör Yardýmcýsý tarafýndan dekan yardýmcým,  17 Aðustos Pazartesi sabahý ise baþka bir rektör yardýmcýsý tarafýndan fakülte sekreterim aranarak benim 13.30 senato salonundaki toplantýya gelerek istifa edip etmeyeceðim sorulmuþtur. Daha sonra 11.34 de Rektörlük  özel kalemi beni Rektör Bey'in makamda beklediðini ifade ederek aradý. Makamýnda Rektör Bey diðer dekanlarýn istifa edeceðini belirterek benim de istifamý özel kalemine býrakmamý istedi.  Ben de Özel Kalem arkadaþýmdan kaðýt kalem isteyerek ve 4 yýllýk  kendi  yönetimlerine  verdiðim emeðimi hiçe sayan bu tavýrlara üzülüp sinirlenerek istifamý  oracýkta yazarak  sekreter Bey'e býraktým.

Bu görüþme esnasýnda Rektör bey kendisi hakkýnda dosya verdiðime dair üzerime atýlmýþ bir  iftirayý bana zikretti.  Ben de insanlýkla baðdaþtýrmadýðým ve hiçbir zaman hayatýmýn hiçbir anýnda aklýma bile gelmeyecek böyle bir iftirayý iletenlerin 24 saat içerisinde ortaya çýkarýlarak tarafýmla yüzleþtirilmesini arz  ettim.

Hakkýmý ancak o zaman helal edeceðimi bildirdim.  Kendisi tamam çabuk ulaþabileceðim birisi dediði halde bu saate kadar maalesef bu yapýlmamýþtýr. Sizlerin de duymuþ olabileceðini düþündüðüm ayný iftira farklý yerlerden de tarafýma iletilmeye baþladý.  Konuyu istiþare ettiðim arkadaþ ve dostlarýmla bu iftiranýn tamamen benim zorla istifa ettirilmeme meþruiyet kazandýrmak  ve itibarýmý zedelemek  için yapýldýðý kanaatine ulaþtýk. Ben de Salý günü Rektörlüðe ve YÖK'e istifamýn  iþleme konulmamasý konusunda dilekçemi verdim. Üzerime atýlmýþ, itibarýmý zedelemeye yönelik bu iftirayý atanýn  bulunup benimle yüzleþtirilinceye veya yönetimin beni istifaya  zorlamak ve istifamý kamuoyunda meþrulaþtýrmak için üzerime atýldýðýný kabul edene kadar mücadelem devam edecektir. Bana yapýlan bu hoyrat haksýzlýðýn önümüzdeki günlerde baþka arkadaþlarýma ve üniversite elemanlarýna da yapýlmamasý içindir mücadelem. Bu açýklamayý büyük kýsmýna çok saygý duyduðum ve sevdiðim siz çalýþma arkadaþlarýma beni yanlýþ  tanýtma çabalarýna ve itibarýmýn zedelenmesine müsaade etmemek için sizlerin zaman zaman Bu grupta yazdýðýnýz gibi "Kendime yakýþaný yaptýðýmý" bilmenizi istediðimden yazdým.