ATANIR ATANMAZ ÝLK ÝÞÝ, RAKÝBÝNÝ GÖREVDEN ALMAK OLDU: BU BÝR 'CANIM TÜRKÝYEM' HABERÝDÝR!

  Bu haber 20 Agustos 2020, Persembe 18:34:47 eklenmitir.
Cumhurbaþkaný Erdoðan’ýn imzasýyla tekrar Sivas Cumhuriyet üniversitesi Rektörlüðü'ne atanan Prof. Dr. Alim Yýldýz, ilk iþ olarak karþýsýna aday olarak çýkan Týp Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Ýlhan Çetin'in istifasýný aldý. YÖK kararlarýna aykýrý davranan rektöre akademisyenler tepki gösterdi.

Yaklaþýk bir hafta önce Cumhurbaþkaný ve AKP Genel Baþkaný Recep Tayyip Erdoðan tarafýndan 16 üniversiteye rektör atamasý yapýldý. Cumhurbaþkaný Erdoðan, SCÜ’ne ise eski rektör Prof. Dr. Alim Yýldýz’ý tekrar görevlendirdi.

Sözcü'den Ýsmail Akduman'ýn haberine göre, Rektörlük koltuðunu koruyan Yýldýz, üniversitenin resmi internet hesabýndan Cumhurbaþkaný Erdoðan’a teþekkür ederken, ilk iþi seçimlerde karþýsýna aday olarak çýkan Týp Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Ýlhan Çetin’in istifasýný almak oldu.

AKADEMÝSYENLER TEPKÝLÝ

Yeniden rektörlüðe seçilen Prof. Dr. Alim Yýldýz, daha önce birlikte çalýþtýðý ancak rektörlük seçimlerinde karþýsýna rakip olarak çýkan Týp Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Ýlhan Çetin’in istifaya zorlanmasý üniversitedeki akademisyenlerce tepkiyle karþýlandý.

YÖK’TEN REKTÖRLERE YAZI

YÖK’ün üniversitelere gönderdiði yazýda ise, “Yeni atanan rektörlerce mevcut dekanlara görevlerini býraktýrmaya yönelik her hangi bir tutum takýnýlmasýný, üniversitelerin çoðulcu bir yönetim anlayýþýyla, mevzuat çerçevesinde bileþenleri ile birlikte yönetilmesini özellikle önemsiyoruz” denildi.

Öte yandan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüðüne yeniden atanan Prof. Dr. Alim Yýldýz'a Rektörlük mazbatasý, YÖK Baþkaný Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç tarafýndan verildi.

 

Kaynak Yeniçað: Atanýr atanmaz ilk iþi, rakibini görevden almak oldu: Bu bir 'Caným Türkiyem' haberidir!