SÝVAS CUMHURÝYET ÜNÝVERSÝTESÝ ÜST YÖNETÝMÝNE 3. ÝLAHÝYATÇI ATANDI…

  Bu haber 19 Agustos 2020, Carsamba 02:19:53 eklenmitir.
17.08.2015 tarihinden Bozok Üniversitesine Rektör Yardýmcýsý olarak atanan Prof.Dr.Kadir Özköse’nin Aralýk 2017 tarihinde görev süresi bitmeden, sonlandýrýlarak kadrosunun bulunduðu Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesine dönmüþtü.

Sadece bir buçuk yýl Yozgat Bozok Üniversitesinde görev yapan Prof.Dr.Kadir Özköse dün itibaren Sivas Cumhuriyet Üniversitesine eþ dost akraba saltanatýyla 4 yýlý geçirdiði kamuoyunda ifade edilen Rektör, "akrabamýz diye aç mý kalsýnlar" diyen Genel Sekreter vekili Hakan Yekbaþ'ýn Rektör Yardýmcýlýðýna terfi ettirilmesi üzerine boþalan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Genel Sekreterliðine Öðretim Üyesi  Kadir Özköse vekil olarak atanmýþtýr.

Genel Sekreter Vekili Kadir Özköse atanmasý üzerine Rektör Alim Yýldýz, Rektör Yardýmcýsý Ünal Kýlýç ile birlikte Üniversite üst yönetiminde yer alan Ýlahiyatçý Öðretim Üyesi sayýsý 3 oldu.