CUMHURÝYET ÜNÝVERSÝTESÝ ÖÐRETÝM ÜYESÝ SÝVAS NUMUNE HASTANESÝNE BAÞHEKÝM ATANDI…

  Bu haber 01 Temmuz 2020, Carsamba 15:46:10 eklenmitir.
Sivas Numune Hastanesinde nöbet deðiþimi yapýldý.


Numune Hastanesi Baþhekimi olan Ertan Temizöz görevden alýnarak yerine Prof.Dr. Kenan Kaygusuz atandý. Cumhuriyet Üniversitesi Týp Fakültesinde Anestezi Anabilim Dalý Öðretim Üyesi görevinde bulunan Kaygusuz, Cumhuriyet Üniversite Araþtýrma ve Uygulama Hastanesinde Baþhekim Yardýmcýsý olarak görev yaptý.

Prof.Dr. Kenan Kaygusuz, Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan yapýlan atamayla dün itibariyle sözleþme imzaladýðý ve Numune Hastanesinde Hastanesi Baþhekimi olarak yeni görevine 15 Temmuz itibaren baþlayacaðý öðrenildi.

Bizde Egemen Gazetesi Ailesi olarak, Prof.Dr. Kenan Kaygusuz’u kutlar, yeni görevlerinde baþarýlar dileriz.