CUMHURÝYET ÜNÝVERSÝTESÝ HABERLERÝ ARTIK DAHA GENÝÞ KÝTLELERE ULAÞMAKTADIR….

  Bu haber 19 MAYIS 2020, SALI 22:56:57 eklenmitir.
Gazetemiz Genel Yayýn Koordinatörü Uzm. Oðuz DEMÝRKAYA’nýn Sivas ve Ülke gündeminde büyük beðeni toplayan, yanký yaratan “DAHA FAZLA ÞEHRE, ÝNSANA VE ÜNÝVERSÝTEYE KIYMAYIN!” baþlýklý yazýsý Hard Copy (Basýlý) olarak 19 Mayýs 2020 bugünkü Sivas Memleket Gazetesinde yayýnlanmýþtýr.

 

Gazetemiz Genel Yayýn Koordinatörü Uzm. Oðuz DEMÝRKAYA’nýn Sivas ve Ülke gündeminde büyük beðeni  toplayan, yanký yaratan DAHA FAZLA ÞEHRE, ÝNSANA VE ÜNÝVERSÝTEYE KIYMAYIN!” baþlýklý yazýsý Hard Copy (Basýlý) olarak 19 Mayýs 2020 bugünkü Sivas Memleket Gazetesinde yayýnlanmýþtýr.

Gazetemiz Genel Yayýn Koordinatörü Uzm. Oðuz DEMÝRKAYA’nýn bu vb. yazýlarý,  gazetemiz üniversite haberlerinin önümüzdeki süreçte daha geniþ kitlelere ulaþabilmesi, ülke genelinde yaþayan tüm Sivaslýlara, bürokrasiye ulaþtýrmak, Sivasta olandan bitenden kamuoyunun daha ayrýntýlý haberdar olabilmesi adýna büyük ve kapsamlý bir çalýþma baþlatýlmýþtýr.