TSK'de 127 komutanýn görev yeri deðiþti

  Bu haber 22 Agustos 2019, Persembe 13:19:47 eklenmitir.
Yüksek Askeri Þura (YAÞ) kararlarý kapsamýnda general ve amirallerin terfi ve atamalarýna iliþkin karar, Resmi Gazete'de yayýmlandý. Ordu komutanlýklarýna Orgeneral yerine Korgeneral atanmasý dikkat çekti.

Resmi GaZete'nin bugünkü sayýsýnda yer alan Cumhurbaþkanlýðý Atama Kararý'na göre; Kara Kuvvetleri Komutanlýðý'nda 75, Deniz Kuvvetleri Komutanlýðý'nda 25 ve Hava Kuvvetleri Komutanlýðý'nda 27 general ve amiralin atamasý yapýldý.

Kara Kuvvetleri EDOK Komutaný Korgeneral Þeref Öngay 3. Ordu Komutaný, Kara Kuvvetleri Komutanlýðý Kurmay Baþkaný Yavuz Türkgenci Kara Kuvvetleri EDOK Komutaný, 4. Kolordu Komutaný Korgeneral Ali Sivri ise Ege Ordu Komutaný oldu. Korgeneral Sinan Yayla ise vekaleten yürüttüðü 2. Ordu Komutanlýðý görevine atandý.

Kara Kuvvetleri Komutanlýðý'nda yapýlan atamalarýn tamamý þu þekilde:

"3. Ordu Komutanlýðýna Kara Kuvvetleri Eðitim ve Doktrin Komutaný Korgeneral Þeref Öngay,
Kara Kuvvetleri Eðitim ve Doktrin Komutanlýðýna Kara Kuvvetleri Komutanlýðý Kurmay Baþkaný Korgeneral Yavuz Türkgenci,
Ege Ordu Komutanlýðýna 4. Kolordu Komutaný Korgeneral Ali Sivri,
2. Ordu Komutanlýðýna 7. Kolordu Komutaný Korgeneral Sinan Yayla, 
MSB Savunma ve Güvenlik Genel Müdürlüðüne Genelkurmay Ýstihbarat Baþkaný Korgeneral Ýrfan Özsert,
4. Kolordu Komutanlýðýna NATO Kara Komutanlýðý Kurmay Baþkaný Tümgeneral Erhan Uzun,
7. Kolordu Komutanlýðýna Kýbrýs Türk Barýþ Kuvvetleri Komutaný Tümgeneral Yýlmaz Yýldýrým,
NATO Kara Komutanlýðý Kurmay Baþkanlýðýna 3. Piyade Tümen Komutaný NATO Kara Komutaný Tümgeneral Metin Tokel,
Kara Kuvvetleri Komutanlýðý Kurmay Baþkanlýðýna Genelkurmay Strateji Dairesi Baþkaný Tümgeneral Mustafa Oðuz,
6. Mekanize Piyade Tümen ve Müþterek Özel Kuvvet Komutanlýðýna Özel Kuvvetler Komutaný Ahmet Ercan Çorbacý,
Kara Kuvvetleri Komutanlýðý Harekat Baþkanlýðýna Genelkurmay Eðitim Dairesi Baþkaný Tümgeneral Bahtiyar Ersay,
Kýbrýs Türk Barýþ Kuvvetleri Komutanlýðýna 5. Piyade Eðitim Tugay Komutaný Tümgeneral Sezai Öztürk,
Özel Kuvvetler Komutanlýðýna 5. Piyade Eðitim Tugay Komutaný Tümgeneral Ömer Ertuðrul Erbakan
5. Kolordu Komutanlýðýna 28. Mekanize Piyade Tugay Komutaný Tümgeneral Ahmet Karamahmut.
Kara Kuvvetleri EDOK Kurmay Baþkanlýðýna Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlýðý Mühimmat Komutaný Tümgeneral Selami Arslan
52. Motorlu Piyade Tümen Komutanlýðýna Güvenlik Kuvvetleri Komutaný Tuðgeneral Tevfik Algan,
Genelkurmay Genel Sekreterliðine 70. Mekanize Piyade Tugay Komutaný Tuðgeneral Fedai Ünsal,
70. Mekanize Piyade Tugay Komutanlýðýna 1. Ordu Komutanlýðý Kurmay Baþkaný Tuðgeneral Burhan Aktaþ,
6. Hudut Tugay Komutanlýðýna Kara Kuvvetleri Komutanlýðý Harekat Baþkaný Tuðgeneral Recep Özdemir,
3. Piyade Tümen Komutanlýðýna Kara Kuvvetleri EDOK Kurmay Baþkaný Tuðgeneral Ömer Faruk Bozdemir,
1. Ordu Komutanlýðý Kurmay Baþkanlýðýna Kara Kuvvetleri Komutanlýðý Denetleme ve Deðerlendirme Baþkaný Tuðgeneral Faruk Yýldýrým,
Kara Kuvvetleri Komutanlýðý Lojistik Baþkanlýðýna Ege Ordu Komutanlýðý Kurmay Baþkaný Tuðgeneral Barbaros Kasar,
3. Ordu Komutanlýðý ÝDA. Kurmay YBÞK’lýðýna Kara Kuvvetleri EDPK Eðitim Tümen Komutaný Tuðgeneral Mehmet Hakan Akyol,
MSB Harita Genel Müdürlüðüne Topçu ve Füze Okulu Komutaný Tuðgeneral Hurþit Aðýrcan,
59. Hava ve Topçu Eðitim Tugay Komutanlýðýna 1. Ordu Komutanlýðý ÝDA. Kurmay YBÞK. Tuðgeneral Aykut Tonbul,
MSB Lojistik Genel Müdür Yardýmcýlýðýna Genelkurmay Ýstihbarat Daire Baþkaný Tuðgeneral Mücahit Zorlutuna,
Kara Kuvvetleri EDOK Okullar Komutanlýðýna ÝKM. MLY. Okul ve Eðitim Merkez Komutaný Tuðgeneral Mehmet Salih Akay,
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlýðýna Genelkurmay Personel Ýþleri Dairesi Baþkaný Tuðgeneral Altan Er,
Kara Harp ENS. Komutanlýðýna MSB Lojistik Genel Müdür Yardýmcýsý Tuðgeneral Ýsmail Þanlý,
Milli Askeri Temsil Heyet Baþkanlýðýna Genelkurmay Proje Geliþtirme ve Yönetimi Daire Baþkaný Tuðgeneral Rasim Yaldýz,
MSB Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müþavirliðine Genelkurmay Genel Sekreteri Tuðgeneral Mehmet Özeren,
Kara Kuvvetleri Komutanlýðý Personel Baþkanlýðýna Kara Kuvvetleri Komutanlýðý Tayin Daire Baþkaný Tuðgeneral Selçuk Yavuz,
2. Ordu Komutanlýðý Kurmay Baþkanlýðýna 28. Meknaize Piyade Tümen Komutaný Tuðgeneral Mahmut Altun,
28. Mekanize Piyade Tümen Komutanlýðýna Kara Kuvvetleri Komutanlýðý Geliþtirme ve Teþkilat Daire Baþkaný Tuðgeneral Taner Uysal,
Genelkurmay Strateji Daire Baþkanlýðýna SHAPE YNT. Direktörü Tuðgeneral Taner Saðýroðlu,
Genelkurmay Eðitim Daire Baþkanlýðýna Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlýðý Ýkmal Komutaný Tuðgeneral Özdemir Þan,
Terörizmle Mücadele Eðitim ve Tatbikat Merkez Komutanlýðýna 10. Komando Tugay Komutaný Tuðgeneral Tamer Ay,
5. Piyade Eðitim Tugay Komutanlýðýna 48. HD. Tugay Komutaný Hakan Yiðittürk,
6. Mekanize Piyade Tümen ve MÖGK. Komutan Yardýmcýlýðýna 2. Zýrhlý Tugay Komutaný Uður Bülend Acarbey,
Topçu ve Füze Okul Komutanlýðýna 57. Topçu Tugay Komutaný Tuðgeneral Sebahattin Türker,
MSB Personel Genel Müdür Yardýmcýlýðýna 58. Topçu Tugay Komutaný Tuðgeneral Ahmet Ýbiþ,
Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlýðý Kurmay Baþkanlýðýna MSB Askeri Fabrikalar Genel Müdür Yardýmcýsý Tuðgeneral Ýsmail Amanvermez,
Kara Kuvvetleri Lojistik K. ÝKM. K.’lýðýna MSB Harita Genel Müdürü Tuðgeneral Osman Alp,
Kara Kuvvetleri Komutanlýðý Tayin Daire Baþkanlýðýna Genelkurmay Cari Harekat Daire Baþkaný Tuðgeneral Sebahattin Kýlýnç,
Kara Harp Okulu Komutanlýðýna Kara Astsubay Meslek Yüksek Okul Komutaný Tuðgeneral Gültekin Yaralý,
Müttefik Dönüþüm Komutanlýðý Kurmay Baþkaný KAY. Yardýmcýlýðýna 5. Zýrhlý Tugay Komutaný Tuðgeneral Þefik Atak,
39. Mekanize Piyade Tümen Komutanlýðýna 15. Piyade Eðitim Tugay Komutaný Tuðgeneral Nihat Ergün,
54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlýðýna 18. Mekanize Piyade Tugay Komutaný Tuðgeneral Dündar Þahin Güngör,
18. Mekanize Piyade Tugay Komutanlýðýna 54. Mekanize Piyade Tugay Komutaný Tuðgeneral Yüksel Erdin,
MSB KRM. Hizmetleri Daire Baþkanlýðýna Tuðgeneral Mustafa Köksal,
6. Mekanize Piyade Tümen ve MÖGK Komutan Yardýmcýlýðýna 59. Topçu Eðitim Tugay Komutaný Tuðgeneral Ertuðrul Saðlam,
MSB Askeri Fabrikalar Genel Müdür Yardýmcýlýðýna Kara Kuvvetleri Lojistik Komutan Yardýmcýsý Tuðgeneral Sinan Eren,
Genelkurmay Cari Harekat Daire Baþkanlýðýna Çok Uluslu Müþterek Harp Merkez Komutaný Tuðgeneral Mehmet Cafer Aksoytürk,
MSB Savunma ve Güvenlik Genel Müdürlüðü Daire Baþkanlýðýna Genelkurmay KUV. GLÞ. ve KAY. YNT.D.BÞK.KUV.GLÞ.YRD Tuðgeneral Hikmet Yokarýbaþ,
47. Komando Tugay Komutanlýðýna Dað Komando Okulu ve EM. Dað Komando Okul Komutaný Tuðgeneral Sezgin Erdoðan,
4. Özel Kuvvetler Tugay Komutanlýðýna Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlýðý KUR.BÞK.DENT. ve DEÐ.Þ.DENT. ve DEÐ.SB. Tuðgeneral Ahmet Gülmüþ,
23. Komando Tugay Komutanlýðýna 47. Komando Tugay Komutan Yardýmcýsý Tuðgeneral Berat Acar,
3. Piyade Tümen Komutan Yardýmcýlýðýna Genelkurmay ÝKK. ve GÜV. D. BÞK. Asimetrik Tehdit ve TEK.ÝSTH.Þ.MD. Tuðgeneral Fethi Oltulu,
28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlýðýna 1. Komando Eðitim Tugay Erkan Baþkaný Tuðgeneral Hakan Tunç,
48. HD. Tugay Komutanlýðýna Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlýðý Denetleme ve Deðerlendirme Baþkaný Tuðgeneral Salih Büyük,
6. Komando Tugay Komutanlýðýna Terörizmle Mücadele Eðitim ve Tatbikat MRK.KOMD.EÐT.A.K Tuðgeneral Metin Eþtürk,
18. Zýrhlý Tugay Komutanlýðýna KKTC Güvenlik Kuvvetleri Kurmay Baþkaný Tuðgeneral Osman Akyýldýz,5. Zýrhlý Tugay Komutanlýðýna Zýrhlý Birlikler Okulu ve EM.TNK.EÐT.A.K. Tuðgeneral Hacý Halil Osma,
16. Mekanize Piyade Tugay Komutanlýðýna Kara Kuvvetleri Denetleme ve Deðerlendirme Baþkanlýðý 1 No’lu Denetleme Görevlisi Tuðgeneral Ali Fuat Arýkan,
23. Piayade Tümen Komutan Yardýmcýlýðýna Kara Kuvvetleri Lojistik Baþkanlýðý Sekreteri Tuðgeneral Halil Ünver,
6. Mekanize Piyade Tümen ve MÖGK. Komutan Yardýmcýlýðýna 8. Kolordu Kurmay Baþkaný Tuðgeneral Zekeriya Yalçýn,
Kara Havacýlýk Komutanlýðýna Kara Kuvvetleri Kara Havacýlýk Daire Baþkaný Tuðgeneral Oðuz Baykal,
MSB Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüðüne MSB Askeri Adalet Teftiþ Kurulu Daire Baþkaný Tuðgeneral Mehmet Avcýoðlu."