BAKANLIK EYOF’A BÜYÜK ÖNEM VERÝYOR

  Bu haber 10 Subat 2017, Cuma 23:35:57 eklenmitir.
Avrupa’nýn en önemli kýþ spor merkezlerinden biri olan Erzurum, daha önce de ev sahipliði yaptýðý birçok uluslararasý organizasyonla kendini defalarca kanýtladý. Gençlik ve Spor Bakanlýðý’nýn yaptýðý kýþ sporlarý yatýrýmlarýný barýndýran þehir EYOF 2017’de geleceðin olimpiyat þampiyonlarýna ev sahipliði yapacak.

EYOF 2017’de kullanýlacak tesisleri inceleyen Özden, güvenlik anlamýnda Erzurum’da valilik, emniyet müdürlüðü ve jandarmanýn her türlü önlemi aldýðýný ve bu noktada hiçbir sýkýntý olmadýðýný dile getirerek, “Biz kendi çocuklarýmýzýn güvenliðini nasýl saðlýyorsak yurt dýþýndan gelen çocuklarýmýzýn ve konuklarýmýzýn güvenliðini de ayný þekilde saðlamak için her türlü düzenlemeyi yaptýk” dedi.

Özden, Kazým Karabekir Stadyumu’nda 12 Þubat Pazar günü gerçekleþecek olan açýlýþ töreni hakkýnda bilgi vererek, “Oradaki hazýrlýklarý da takip ediyoruz. Bütün Erzurum halkýný davet ediyor ve güzel bir spor haftasý geçireceðimizi düþünüyoruz” ifadelerini kullandý.

Türkiye’nin EYOF’a 2019 yýlýnda ev sahipliði yapacakken Bosna Hersek’in ricasý üzerine 2017’de bu görevi aldýðýný hatýrlatan Baykan, Erzurum’un her anlamda bu organizasyon için yeterli ve hazýr olduðunu söyledi. Avrupa’nýn dört bir yanýndan 14-18 yaþ arasý gençlerin geleceðini hatýrlatan Baykan, “Bu organizasyonu en güzel, en renkli ve en ses getirir þekilde gerçekleþtireceðiz. 2011 Universiade’dan bu tarafa þehre kazandýrýlan tesisler, bu kente hem turistik hem de sportif çok þey kazandýrdý” dedi.

Baykan, konaklama yerlerinin, gönüllülerin ve ulaþýmýn Erzurumlular tarafýndan oluþturulan yapý ile hazýrlandýðýný belirtti.
Organizasyonun yapýlacaðý tesisler ve oyunlar köyü için 10 il müdürü görevlendirildi. Tüm gücüyle EYOF 2017 Erzurum’u destekleyen Bakanlýk ayný zamanda 40’a yakýn otobüsü de organizasyon için hizmete sundu.

Açýlýþ seremonisinin yapýlacaðý Kazým Karabekir Stadyumu’ndaki son durumu inceleyen Özden ve Baykan, yarýþlarýn düzenleneceði diðer spor tesislerinde de son kontrolleri yaptý. Ýncelemelerin ardýndan Özden ve Kamuran, Erzurum Valiliði’ni ziyaret etti.

Türkiye’de düzenlenen diðer uluslararasý spor organizasyonlarýnda olduðu gibi EYOF 2017 Erzurum’da da Gençlik ve Spor Bakanlýðý’nýn tüm desteðiyle hazýrlýk sürecini eksiksiz tamamlandý.