Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
Bulut: “Uyarıyoruz bu tür
Büyük Birlik Partisi Sivas İl Başkanı Uğur Bulut sosyal medya hesabları
Milas’ta yangın korkutan se
Muğla’nın Milas ilçesinde termik santrallere doğru ilerleyen orman yangın
Koronavirüs durdurulamıyor b
Sağlık Bakanlığı, 3 Ağustos 2021 tarihine ait son koronavirüs verilerini
Sivas İl Özel İdaresi Makin
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi İstiklal Caddesi eski tapu kavşağında bulunan İ
SOGEP 4 Projeye Destek Verecek
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP)
REKTÖR KOCACIK, SÝVAS PLATFORMU’NUN GELENEKSEL ÝFTAR PROGRAMINA KATILDI

REKTÖR KOCACIK, SÝVAS PLATFORMU’NUN GELENEKSEL ÝFTAR PROGRAMINA KATILDI

  Bu haber 05 Temmuz 2014, Cumartesi 18:52:04 eklenmitir.
REKTÖR KOCACIK, SÝVAS PLATFORMU’NUN GELENEKSEL ÝFTAR PROGRAMINA KATILDI Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Faruk Kocacýk Sivas Platformu'nca Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen geleneksel iftar programýna katýldý.

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Ýftar programýna, Milli Savunma Bakaný Ýsmet Yýlmaz, Ýstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, AK Parti Ýstanbul Milletvekili Egemen Baðýþ, AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Nurettin Nebati, AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Ekrem Erdem, AK Parti Sivas Milletvekili Ali Turan ve CHP Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Faruk Kocacýk, Yardýmcýsý Prof.Dr. Hüseyin Yýlmaz'ýn yaný sýra Siyasi Parti Temsilcileri, Sivas Platformu Baþkaný ve Sancaktepe Belediye Baþkaný Ýsmail Erdem, Sivas Platformu üyeleri ve belediye baþkanlarýnýn da aralarýnda bulunduðu çok sayýda davetli katýldý.   

Sivas Platformu'nca Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen geleneksel iftar programýnda konuþan Bakan Yýlmaz, ramazanýn ülkeye, tüm Ýslam alemi ve insanlýða barýþ, huzur ve bereket getirmesini diledi. Yýlmaz, ramazanýn sabýr, her türlü sýkýntýya sabretme ve dayanýþma ayý olduðunu anlattý.

Ramazanda sofralarýn bol olmasý ve bu ayýn dayanýþma içerisinde geçmesini dileyen Yýlmaz, ramazanýn tevazu ve sabýr önerdiðini vurguladý.

Yýlmaz, þunlarý kaydetti:

"Bu ramazanda hiç kimse kimsesiz kalmasýn. Bunu hemþehri dayanýþmasý ile gerçekleþtirebiliriz. Modern çaðýn getirdiði yaþam biçimi, teknoloji ve þehir hayatý insanlarý yalnýzlaþtýrmaktadýr. Refah seviyesi arttýkça yalnýzlýk daha da çok artýyor. Daha çok bireyselleþilmekte. Günümüz insanýnýn komþusu, akrabasý ölse haberi olmayacak. Kendisi ve elindeki cihazlar dýþýnda her þeye karþý kayýtsýz olan bir nesil geliyor. Bizler bu gidiþe dostluðumuzu ve kardeþliðimizi artýrarak karþý durabiliriz. Bizi farklý kýlan, mutlu eden ve zenginleþtiren deðerlere sahip çýkmalýyýz. Gönüller arasýnda görülmeyen yollarý daha çok iþler hale getirmeliyiz. Bu ramazan bu yollarý kýsaltma ayýdýr."

- "Ýlk defa milletimiz kendi cumhurbaþkanýný seçecek"

AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Ekrem Erdem de ramazanýn, dostluklarýn pekiþtiði, kimsesizlerin hatýrlandýðý, ekmeðin ve aþýn paylaþýldýðý müstesna günler olduðunu söyledi.

Türkiye'nin dört bir yanýnda ramazan sofralarý kurulduðunu ifade eden Erdem, ülkede huzur içinde ramazan idrak edilirken, Türkiye'nin yaný baþýndaki ülkelerin bu huzura muhtaç olduðunu anlattý.

Erdem, "Dileðimiz, Türkiye'deki bu güzelliðin ve birlikteliðin oralarda da olmasý. Devlet olarak da bunun gayreti içerisinde bulunuyoruz. Bizim ülkemiz üzerinde de birtakým oyunlar oynandý ve oynanýyor. Temmuz ayý Sivas açýsýndan önemli. 2 Temmuz'da Madýmak olayý. Bunlarýn Sivas'la yakýndan uzaktan ilgisi yok. Bunlar özellikle seçilmiþ. Ama bu oyunu Sivaslýlar ve milletçe bozduk. Baþbaðlar var. Bunlar, ülkede mezhep kavgasýný baþlatmak, kardeþi kardeþe düþman etmekten baþka bir gayreti, anlamý olmayan çalýþmalardýr. Þükürler olsun bunlar geride kaldý" diye konuþtu.

Çözüm sürecinden bahseden Erdem, sözlerini þöyle dürdürdü:

"Çözüm süreciyle Türkiye'nin temel problemlerinden bir tanesini de tarihe gömeceðimize inanýyoruz. Çözüm sürecine yönelik olarak terörü bitirmek ve toplumsal birlikteliðimizi kuvvetlendirmek için Meclis þu anda yasa üzerinde çalýþýyor. Muhalefeti ve iktidarýyla inanýyorum ki, el ele vererek Türkiye'deki bu güzelliði daha da artýrmaya çalýþýyoruz. Yakýn zamanda bir seçimi geride býraktýk. Cumhurbaþkanlýðý seçimine doðru gidiyoruz. Ýlk defa milletimiz kendi cumhurbaþkanýný seçecek. O yönüyle de gerçekten tarihi bir seçimle karþý karþýya bulunuyoruz. Bu seçimde de inþallah milletimiz, halkýmýz ve demokrasimiz kazanacak."     

AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Nurettin Nebati de Sivaslý hemþehrilerinin sayýsýnýn Ýstanbul'da çok fazla olduðunu söyledi.

Nebati, Sivaslýlarýn her türlü çalýþmada elini taþýn altýna koymaktan hiç çekinmeyen bir Anadolu grubu olduðunu vurguladý.

Sivas Platformu Baþkaný ve Sancaktepe Belediye Baþkaný Ýsmail Erdem, geceye katýlanlara plaket verdi. Program, hatýra fotoðrafý çekilmesiyle son buldu.ETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.