Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
523 Origin Unreachable

523 Origin Unreachable


cloudflare-nginx
Bulut: “Uyarıyoruz bu tür
Büyük Birlik Partisi Sivas İl Başkanı Uğur Bulut sosyal medya hesabları
Milas’ta yangın korkutan se
Muğla’nın Milas ilçesinde termik santrallere doğru ilerleyen orman yangın
Koronavirüs durdurulamıyor b
Sağlık Bakanlığı, 3 Ağustos 2021 tarihine ait son koronavirüs verilerini
Sivas İl Özel İdaresi Makin
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi İstiklal Caddesi eski tapu kavşağında bulunan İ
SOGEP 4 Projeye Destek Verecek
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP)
TÜRKÝYE'DE KEBABIN BAÞKENTÝ: IÞIKHAN RESTAURANT

TÜRKÝYE'DE KEBABIN BAÞKENTÝ: IÞIKHAN RESTAURANT

  Bu haber 15 Ekim 2011, Cumartesi 22:36:17 eklenmitir.
TÜRKÝYE\'DE KEBABIN BAÞKENTÝ: IÞIKHAN RESTAURANT IÞIKHAN RESTAURANT farkýný, ancak bu güzide kebapçýda yemek yeme þansýna eriþenler, bu nadide tadlarýn, damaklarýnda býraktýðý unutulmaz lezzet umaðýný özlemle hissedenler ve bu nedenle de vazgeçilmezliðini görenler bilir... Bir de bir kez denedikten sonra, IÞIKHAN RESTAURANT'ý; seçkinliðin simgesi yapanlar...

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

 

IÞIKHAN RESTAURANT farkýný, ancak bu güzide kebapçýda yemek yeme þansýna eriþenler, bu nadide tadlarýn, damaklarýnda býraktýðý unutulmaz lezzet umaðýný özlemle hissedenler ve bu nedenle de vazgeçilmezliðini görenler bilir... Bir de bir kez denedikten sonra, IÞIKHAN RESTAURANT'ý; seçkinliðin simgesi yapanlar...

Evet...

Yemek yemek, sadece karýn doyurmak deðildir kalite ve lezzet meraklýlarý için...

Saðlýk ararlar, kaliteli malzeme ararlar, hoþ bir ambiansta, hoþ takýmlarla, tertemiz örtüler serili masalarda, aydýnlýk, havadar bir mekanda ve tabii ki yiyeni lezzetin doruðuna çýkartan yemekler ararlar...

 

 

 

O halde IÞIKHAN RESTAURANT, bu haklý arayýþ içinde olan, kalite ve lezzet tutkunlarý için çok ideal bir mekan...

Bir kebapçý IÞIKHAN RESTAURANT, tescilli bir 'Adana Kebapçýsý'...

Bugün hemen her sokakta bir ya da birkaç kebapçý var Türkiye'nin dört bir yaýnda; ama 'Kebap' bir kültür, sunumu ile, garnitürü ile, çeþnisi ile, içeriðinde kullanýlan malzeme ile, baharatlarý ile, hatta sunulan tabaðý ile, kebabý yemek üzere masada bulunan kuver ile ve kebabýn tabaktaki son halinin rengi ile bambaþka bir kültür...

Ýþte IÞIKHAN RESTAURANT bu özelliklere azami dikkat eden bir kalite ortamý yarattýðý için tescil almýþ, bu nedenle IÞIKHAN RESTAURANT denildiðinde, baþýna ya da sonuna 'Tescilli Adana Kebapçýsý' ibaresini koyuyoruz...

IÞIKHAN RESTAURANT, Ýstanbul'da adeta kebabýn baþkenti...

Etten sebzeye, baharattan suya, yaða varana kadar her malzeme, kendisi gibi kaliteden asla ödün vermeyen tedarikçilerden saðlanýyor...

 

 

 

'Tescilli Adana Kebapçýsý' demek, sadece 'Adana Kebap' deðil tabiiki, siz ana yemeðinizi beklerken, birçok irili ufaklý meze ile, adeta iþtahýnýzý daha da katmerlendirecek birbirinden lezzetli mezeler vardýr Adana Mutfaðý'nda...

Ýþte IÞIKHAN RESTAURANT, bu ayrýntýlarý da, hiçbir ayrýntýyý gözardý etmeden ilmek ilmek dokuyor müþterisinin masasýna...

Oldukça hafif bir 'Fýndýk Lahmacun' ve 'Minik Özel Peynirli Pide' ile lezzet denizine atlýyorsunuz, týpký kýzgýn kumlardan serin sulara atlamanýn verdiði mutlulukla ve her lokmada, IÞIKHAN RESTAURANT farkýný çok daha iyi anlýyorsunuz...

Adeta bir ressamýn fýrçasýndan tuðale iþlenmiþcesine özenle hazýrlanmýþ, minik ceviz parçacýklarýyla süslü 'Gavurdaðý Salatasý', yine her biri birbirinin ayný büüklükte ayýklanmýþ maydanoz yapraklarý, roka ve hiçbir katkýsý olmayan saf tereyaðý ve tulum peynirinedn oluþan bir baþka lezzet tabaðý...

Ve çörekotu ile, yine bambaþka bir lezzete bürünmüþ, fýrýndan yeni çýkmýþ pide ekmekleri...

IÞIKHAN RESTAURANT'ta, kilo almaktan asla korkmayýn; zira IÞIKHAN RESTAURANT'ta herþey saðlýklý ve kollestrol oraný çok iyi dengelenmiþ bir mantalite ile sunuluyor...

Bu nedenle de, IÞIKHAN RESTAURANT için, 'Dünyanýn en hafif kebaplarýnýn yenilebileceði lokanta' ifadesini kullanmamýz asla bir iddia ya da abartý olmayacaktýr...

IÞIKHAN RESTAURANT, ailenizle gelip eþsiz lezzetleri tadabileceðiniz bir lokanta olduðu kadar, iþ arkadaþlarýnýzla ya da iþ toplantýlarýnýzdaki mühim konuklarýnýzla da kebap yiyebileceðiniz çok nezih bir mekan...

'Nezih Mekan' tabirini kullanýyoruz, çünkü IÞIKHAN RESTAURANT için, 'Mühim Olmayan Müþteri' yok, 'Müþteri Memnuniyeti' günün her saati birinci öncelik; iþte IÞIKHAN RESTAURANTIÞIKHAN RESTAURANT yapan da ve dolayýsýyla IÞIKHAN RESTAURANT markasýný yaratan da; bu müþteri öncelikli hizmet anlayýþý...

Evet belki IÞIKHAN RESTAURANT, turizmci bir geçmiþten geldiði için iþin bilincinde ama, ne kadar biinçli olunursa olunsun; iþletmecinin, hizmet verein çinde de bu duyguyu yaþamasý, hissetmesi lazým; demek ki yaþamýþlar, hissetmiþler ve IÞIKHAN RESTAURANT çýkmýþ ortaya ve iki yýlý aþkýn bir süredir de kalitesinden hiçbirþey kaybetmeden müþterilerini bekliyor...

Evet siz de süt kuzusu etlerden, 'Satýr Kýymasý Adana Kebap', 'Kuzu Þiþ' ve daha birçok lezzetli kebaptan yemek istiyorsanýz, bu lezzet denizinden yüzerken, yine her biri birbirinden ezziz mezeleri yemek ve tercihinize göre içecekleri yudumlamak istiyorsanýz, vakit kaybetmeden ilk yemek saatinde; IÞIKHAN RESTAURANT'a gelin, farký görün...

Markayý 'Müþteri Memnuniyeti' Yarattý

Öte yandan, Egemen Gazetesi Ziyafet Sanatlarý Editörü Sosyolog Ressam Demet Çaha,IÞIKHAN RESTAURANT ve IÞIKHAN RESTAURANT'ýn dünü bugünü, hizmet ve kalite anlayýþý ile lezzet seçenekleri ile ilgili olarak IÞIKHAN RESTAURANT Yönetim Kurulu Baþkaný Metin Akdemir ile bir röportaj gerçekleþtirdi. Akdemir'in, 'Müþteri memnuniyeti' ile ilgili önceliklerini hemen her cümlede tekrar etiði o röportajda þu yanýtlara ulaþýldý:

 

Sevgili Metin Akdemir okurlarýmýza kendinizi tanýtýrmýsýnýz.? Nasýl baþladý bu lokantacýlýk serüveni.? Kaç yýldýr hizmet veriyorsunuz.?

Metin Akdemir: Biz uzun yýllardýr bu iþi yapýyoruz, yaklaþýk yirmi yýldýr turizm ve yeme içmenin içerisindeyiz, ama Iþýkhan olarak iki ayrý þirketimiz var, Isýk Turizm ve Iþýkhan Restaurant adýnda, ayrýca Iþýk Turizm adý altýnda Ayvalýkta Sarýmsaklýda mevcut devam eden bir otelimiz de var. Ýstanbulda da iki yýlý aþkýn 'Tescilli Adana Kebapçýsý' olarak hizmet vermekteyiz ve baþýnda da ifade ettiðim gibi yirmi yýldýr bu iþin içerisindeyiz.

Hitap ettiðiniz kesim ya da sizi seçenler daha çok ne için geliyorlar,?Ortam mý? Yemekler mi?Servis mi.? Konuklarýnýzýn sizde en çok sevdiði nedir? Sizin 20 yýllýk tecrübenizin ve kiþiliðinizinde ortama kattýðý bir elektrik de vardýr tabi. Masalarýnýzýn sürekli dolu olduðu söyleniyor.Ekonominin durumu belli, bir çok lokanta kapanýyor yada kapanma aþamasýndayken bu doluluðu neye borçlusunuz.?

 

Metin Akdemir: Bizim sektörümüz çok zor bir sektör maalesef.! Bir yandan da iyiki diyorum, çok rekabet var. Çok fazla ciddi anlamda hizmet veren mekanlar var,ciddi yatýrýmcýlar var, eskiden bu sektörde genelde meslekdaþlar mekan açarlardý, bunlar bu iþi bilen ya aþçýlar, ya garsonlar ya da bir iþletmenin müdürleriydi ,ama artýk böyle deðil,her sektörde olduðu gibi Türkiyede de bu sektöre inþaat sektöründen tekstil sektöründen çok ciddi þekilde ciddi yatýrýmlar yapýlýyor,dolayýsýyla bu da rekabeti getiriyor ve bu rekabet nihai tüketiciye yansýyor. Eskiden tahta masalarda oturur yemeðimizi yer giderdik, ama artýk herkez þýk ve rahat mekanlarda yemek istiyor. Ýnsanlar neden bizi tercih ediyor? Çünkü bugün Iþýkhan’a bütün bilgimizi, becerimizi birikimimizi aktarýyoruz. Biz bu lokasyonda müþteri kalitesinin olduðunu düþündük, A sýnýfý B sunufý ya da A+ müþteri guruplarýný aðýlýyabiliyoruz. Iþýkhan tescilli bir Adana Kebapçýsý ve misafirlerimiz ayný zamanda Güneydoðu mutfaðýndan da bir çok örnek bulabiliyorlar. Etlerimiz Balýkesirden geliyor, çok özel terbiye edilmiþ etler, bu da ustanýn maharetine baðlý tabi. Ustamýz çok marifetli çok ta keyifli bir genç arkadaþýmýz dolayýsýyla bu mekana gelenler, iyi bir kebap yiyeceðini düþünür ve tavsiye üzerine gelir. Müþteri memnuniyeti çok önemlidir ve bize gelenler dostlarýnýn,çevrelerinin tavsiyesiyle gelir ve en güzel reklam da budur bence.

 

Þimdi siz bu ciddi rekabetin hem kaliteyi arttýrdýðýný hemde fiyatlarý düþürdüðünü söylüyorsunuz deðilmi?

Metin Akdemir: Evet tabi ki çok doðru bir teþhis! Bir tabak yemeðin ne aþamalardan geçtiðini ve konuklara nasýl ulaþtýðýný bilmek gerek önce. Konuklarýmýz bunu bilmek zorunda da deðildir,onlar için önemli olan önlerine gelen yemeðin sunumu ve kalitesidir. .Bizim de inandýðýmýz üç temel nokta vardýr restaurantçýlýkta, buda müþterinin gözüne,damaðýna ve cebine hitap etmektir.Üçünü birden yakalamalýsýnýz yoksa o sacayaklarýndan birisi eksik kalýr, eksik kalýncada arzu ettiðiniz baþarýyý yakalamanýz zorlaþýr, dolayýsýyla bu üçünü bir arada götürmek gerekiyor. Þu an maliyetler gerçekten çok yüksek,özellikle etin maliyetini hepimiz biliyoruz, televizyonda haberlerde konuþuluyor ve ciddi anlamda arttý et fiyatlarý.Bir yandan ithal etin gelmesiyle etin kalitesi düþmeye baþladý ve iyi eti bulmak da zorlaþtý, artýk paranýzlada bulamýyorsunuz, iþte o noktada birçok ödün vermemiz gerekiyor ,maliyetler arttýkça fedakarlýkta bulunuyoruz..Böyle bir iþ yerinde çok fazla sayýda insan çalýþýyor,þu an tek amaç kendini çevirebilmek ,para kazancý pek yok maalesef, kar çok düþük. Ülkemizin ekonomisini hepimiz biliyoruz ve hep yarýn diyoruz, umarým yarýnýmýz iyi olur.

Önceki sorularýmýzda da deðindik ama kýsaca toparlamak gerekirse aðýrlýklý menünüz ve ünlü yemekleriniz nelerdir.? Spesiyallerinizden örnekler verirmisiniz?

Metin Akdemir: Biz Tescilli Adana Kebapçýsýyýz ve bu iþi iyi yaparýz ve bunun yanýnda da her Adana Kebapçýsýnda bulamayacaðýnýz çok özel spesiyallerimiz de var. Etlerimiz Balýkesir yöresine ait Kývýrcýk kuzudur. Küslememiz, kuzu þiþimiz, pirzolamýz ,çið köftemiz, incik ile zenginleþtirilmiþ ‘perde pilavýmýz’ konuklarýmýz tarafýndan çok beðeniliyor. Tüm bunlarýn dýþýnda çok özel spesiyallerimiz de var Güneydoðu mutfaðýndan,örneðin Mardin tava yaparýz, bunun dýþýnda Iþýkhan’a özgü bir spesiyalimiz de var adý Iþýkhan Etli Kebap, elde çekilmiþ zýrh kýymasý ve üzerine ince açýlmýþ külbastý birlikte piþiyor, güzel bir spesiyalimizdir gene ustamýzýn mahareti, ayný zamanda yaprak ciðerine de deðinmeden geçemeyeceðim. Antep yöresinden Katmer yaparýz ,çok müdavimi var ve oldukça keyiflidir mutfaðýmýz,gelen konuklarýmýz büyük bir memnuniyetle ayrýlýr Iþýkhadan, ve fiyat konusunda da ciddi bir eleþtiri almadýk þimdiye kadar.’.

Mekaný öðrenebilirmiyiz? Kaç katlý? Kaç kiþiye hitap ediyor?Düðün niþan yada iþ toplantýlarýna açýkmýsýnýz?Kaç personel çalýþýyor?

 

Metin Akdemir: Kýsaca söylemek gerekirse, Iþýkhan Restaurant olarak biri 100 ,diðeri 200 kiþilik olmak üzere iki ayrý kapalý salonumuz, artý bir bahçe bir balkonumuz var. 50 kiþilik adalar manzaralý çok özel bir balkondur ve yine adalar manzalý birde 100 kiþilik terasýmýz var. Tabi ki oganizasyonlar yapýyoruz ,ama daha çok iþ toplantý yemeklerini tercih ediyoruz. Düðün yemeklerini Cuma ve Cumartesi hariç pazar günleri ya da hafta içi talep olursa kabul ediyoruz . Yaklaþýk 1,5 yýlda 20 düðün yemeði gerçekleþtirdik,. konuklarýmýz burada olsun istediler,onlarý kýramadýk ve çok da baþarýyla üstesinden geldiðimize inanýyorum.

 

Çok güzel resimler görüyorum duvarlarda,içeri girer girmez insanýn içi açýlýyor , mekanýn güzelliðini ve konsepti destekleyen bir sýcaklýk yayýlýyor sanki tüm ortama. Pastel tonlarýn turkuaz ve krem aðýrlýklý kombinasyonu sabýr ve incelikle iþlenmiþ eski Osmanlý minyatürlerini anýmsatýyor,kutluyorum sizi bu zevkinizden ötürü. Gittiðimiz birçok otel ve restaurant ve iþyerinin duvarlarý bomboþ buz gibi sýkýcý ve itici geliyor insana, bir derinlik yok! Ya da laf olsun diye geliþi güzel serpiþtirilmiþ reprodüksionlarla geçiþtirilmiþ ucuz bir hava veriyor ortama ,merak ettim Ressamýnýz kim? Duyumlarýmýza göre sanatçý aðýrlýklý bir portföyünüz de varmýþ.

Metin Akdemir: Teþekkür ederim! Öncelikle söylemek gerekirse biz burayý açtýðýmýzda yaklaþýk 2 ay kadar duvarlarýmýz boþ kaldý.. Açýkçasý düþünüyorduk duvarlarda ne olsun? nasýl olsun ?derken bir arkadaþýn vasýtasýyla Ressam Gülçin Anmaç la tanýþtýk.. Gülçin Hanýmýn konusu olan minyatürlerini çok beðendik, çok sýcak geldi bize, miþafirlerimiz de çok beðeniyorlar. Çeçevelerini de biz beðendik ve hepsini bir örnek yaptýrdýk ve böyle güzel bir görüntü çýktý ortaya .Hem giriþte hemde yukarda toplam 11 adet resmimiz var. Bu resimleri asarken tabi ki herkezin algýlamasýnýn farklý olabileceðini biliyordum, ama anlayanla da çok þey konuþuruz diye düþündüm. Resimlerin tümünü Gülçin Hanýmýn koleksiyonundan seçtik, oldukça geniþ bir birikimi vardý ve Osmanlý minyatürleri tarzýnda çalýþýyor. Çeþitli yerlerde sergiler açan çok sevdiðimiz bir sanatçýdýr Gülçin Anmaç. Bizimle ayný zevki paylaþmanýza sevindik.. Iþýkhan Restaurantýmýza sanatçýlarýn gelmesiyse kendiliðinden oluþtu,bizi beðenmiþler ve tavsiye etmiþler.

Son not alarak diyoruz ki,

IÞIKHAN RESTAURANT kalitenin adresi...

IÞIKHAN RESTAURANT saðlýklý yemeðin adresi...

IÞIKHAN RESTAURANT saðlýklý kebabýn adresi...

IÞIKHAN RESTAURANT saðlýkla lezzetin buluþma noktasý...

IÞIKHAN RESTAURANT seçkinlerin ve lezzet tutkunlarýnýn, kýsacasý iyi olan herþeye layýk herkesin ve her kesimin kebapçýsý...

IÞIKHAN RESTAURANT...

K e b a b ý n ý þ ý k s a ç t ý ð ý y e r...

 

 

 

 

 

Bir firma düþünün; þirketinizin profesyonel anlamda her türlü gereksinimde yanýnýzda olsun...'Lojistik Kurye' hizmetleri ile, her türlü iletinizi; taahhüt edilen zamanda, yerine ulaþtýrsýn...Yetmesin; üretiminizin, hizmetinizin; ayný daðýtým aðý ile, ulaþacaðý yerlere, eksiksiz ve yine taahhüt edilen zamanda ulaþmasýný saðlasýn...Yine yetmesin, her türlü web tasarýmýnýzý; en son tekniklerle; tüm dünya ile paylaþsýn, yeni doðacak ekranýnýza siz bile þaþýrýn...Yetmesin, her türlü araç kiralama ve benzeri ihtiyaçlarýnýzda; yine oldukça profesyonel bir mantýk ve süreç çerçevesinde, bu ihtiyacýnýzý da eksiksiz yerine getirsin...Böyle komplike bir þirket, olsa olsa; genç ve giriþimci iþadamý Yaþar Karakelle'nin yönetim kurulu baþkanlýðýný yaptýðý YKK HAN GRUP olabilir...www.ykkhangrup.com

 AETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!
Demet Çaha
Sanatsal Lezzet ''IÞIKHAN''
Güzel bir çalýþma olmuþ,elimize,dilimize,gözümüze saðlýk.. Böyle kaliteli mekanlarýn ve röportajlarýn artarak devam etmesi dileklerimle, Sevgili Boðaç.!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.