Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.

Umut Meraş: Tüm halkımızda
Türkiye, EURO 2020'deki ikici maçında Galler'e 2-0 mağlup oldu. Karşılaşm
EKONOMİ DÜNYA EĞİTİM KÜL
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, TRT'tenin Türkiye-Ga
Milli Takım guruptan çıkma
EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Futbol Takımı Galler ile karşıla
EĞİTİM KÜLTÜR SANAT SPOR
Fed, faiz kararını açıkladı. ABD Merkez Bankası, Federal Açık Piyasa Kom
Bakan Koca'dan 'yeni yaş grub
Fahrettin Koca, yarından itibaren 35 yaş üzerindeki herkesin aşı olabilece
Aþý stokçuluðuna baþladýlar...

Aþý stokçuluðuna baþladýlar...

  Bu haber 09 ARALIK 2020, Carsamba 16:30:15 eklenmitir.
Aþý stokçuluðuna baþladýlar... ABD ve Avrupa Birliði ülkeleri aþý stokçuluðuna baþladý, dünyanýn geri kalan ülkelerinde her 10 kiþiden sadece biri aþýlanabilecek... Dünya nüfusunun yalnýzca yüzde 14'ünü barýndýran zengin ülkelerin þu anda en gelecek vaad eden aþýlarýn yüzde 53'ünü sipariþ ettikleri kaydediliyor. Kanada'nýn toplam sipariþlerinin nüfusun ihtiyacýnýn sekiz katý olduðunu gösteriyor.

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Halklarýn Aþý Ýttifaký adlý oluþum, varlýklý ülkelerin Covid aþýsýný stoklamaya baþladýðýný ve bu yüzden en yoksul ülkelerin aþýlamada güvenli bir düzeye ulaþamayacaðýný söylüyor.

BBC'de yer alan habere göre; Aþý Ýttifaký'na göre 70'e yakýn düþük gelirli ülkede bu yüzden nüfusun ancak onda biri aþýlanabilecek.

Üstelik bu öngörü, önde gelen ucuz aþý projelerinden Oxford-AstraZeneca'nýn, ürettiði aþýlarýn yüzde 64'ünü geliþmekte olan ülkelere vereceði sözünü de hesaba katýyor.

Kanada ihtiyacýnýn en az beþ katýný ýsmarlamýþ

Aþý Ýttifaký'nýn tespitlerine göre zengin ülkeler, þu anda denemeleri tamamlanmamýþ ya da onay bekleyen aþýlarýn kullanýma girmesi durumunda, nüfuslarýna yetecek aþýyla yetinmeyip bunun üç katýný stoklamýþ durumdalar. Örneðin Kanada ittifaka göre nüfusuna beþ kez yetecek kadar aþý ýsmarladý. Nature.com verileri ise Kanada'nýn toplam sipariþlerinin nüfusun ihtiyacýnýn sekiz katý olduðunu gösteriyor.

Aþýnýn dünyanýn farklý yerlerine adaletli bir þekilde daðýtýlmasý için bazý önlemler alýndý. Covax adýyla bilinen aþý adaleti örgütlenmesi 700 milyon doz aþýnýn, baþvuran en düþük gelirli 92 ülkeye daðýtýlmasýný güvence altýna almayý baþardý. Fakat bu plana raðmen, Uluslararasý Af Örgütü (Amnesty International), Oxfam, ve Adalet Þimdi (Global Justice Now) örgütlerinin de içinde olduðu Halklarýn Aþý Ýttifaký adlý oluþum, yoksul ülkelerin nüfusuna yetecek aþý olmadýðýný söylüyor ve daha fazla üretim yapýlabilmesi için aþý üreticisi þirketlerin teknolojilerini paylaþmalarý çaðrýsý yapýyor.

Dünya nüfusunun yalnýzca yüzde 14'ünü barýndýran zengin ülkelerin þu anda en gelecek vaad eden aþýlarýn yüzde 53'ünü sipariþ ettikleri kaydediliyor.

Yardým kuruluþu Oxfam'ýn saðlýk politikasýndan sorumlu Anna Marriott "Hiç kimse içinde yaþadýðý ülke ya da cebindeki para yüzünden hayat kurtaran bir aþýdan mahrum olmamalý" diye konuþtu.

"Fakat bir þeyler radikal þekilde deðiþmezse dünya çapýnda milyarlarca insan yýllarca güvenli ve etkili bir Covid-19 aþýsýna eriþemeyecek" diye sürdürdü.

'Teknoloji havuzu oluþturulsun'

Halklarýn Aþý Ýttifaký, Covid-19 aþýsý üzerinde çalýþan büyük ilaç þirketlerini, kullandýklarý teknolojiyi ve patentlerini paylaþmaya çaðýrýyor ve bu yolla milyarlarca doz aþý üretilebileceðini ve dünyada ihtiyacý olan herkese ulaþabileceðini savunuyor.

Ýttifak bunun Dünya Saðlýk Örgütü (WHO) tarafýndan oluþturulacak bir teknoloji eriþim havuzu oluþturulmasý yoluyla gerçekleþtirilebileceðini de söylüyor.

Oxford Üniversitesi'nin iþbirliðiyle Covid aþýsý geliþtiren ilaç þirketi AstraZeneca, aþýyý geliþmekte olan ülkelere kar amacý gütmeden ulaþtýrmayý vaadetti.

Diðerlerine göre daha ucuz olan bu aþýnýn, ayný zamanda normal buzdolabýnda saklanabildiði için dünya çapýnda daðýtýmý da daha kolay.

Fakat Aþý Ýttifaký tek bir þirketin bütün dünyanýn ihtiyacýný karþýlamasýnýn mümkün olmadýðýna dikkat çekiyor.ETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.