Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.

Umut Meraş: Tüm halkımızda
Türkiye, EURO 2020'deki ikici maçında Galler'e 2-0 mağlup oldu. Karşılaşm
EKONOMİ DÜNYA EĞİTİM KÜL
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, TRT'tenin Türkiye-Ga
Milli Takım guruptan çıkma
EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Futbol Takımı Galler ile karşıla
EĞİTİM KÜLTÜR SANAT SPOR
Fed, faiz kararını açıkladı. ABD Merkez Bankası, Federal Açık Piyasa Kom
Bakan Koca'dan 'yeni yaş grub
Fahrettin Koca, yarından itibaren 35 yaş üzerindeki herkesin aşı olabilece
SÝVAS CUMHURÝYET ÜNÝVERSÝTESÝ YÝNE DÝBE VURDU!...

SÝVAS CUMHURÝYET ÜNÝVERSÝTESÝ YÝNE DÝBE VURDU!...

  Bu haber 22 Temmuz 2020, Carsamba 15:51:05 eklenmitir.
SÝVAS CUMHURÝYET ÜNÝVERSÝTESÝ YÝNE DÝBE VURDU!... Devlet üniversitelerinin 2019 yýlý uluslararasý indeksli yayýn performansý 14 farklý göstergede belirlendi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 108 üniversiteden 87 sýrada.

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Bilindiði üzere, geçtiðimiz yýl yayýmlanan 11. inci Kalkýnma Planýnda; 2.3.1. Eðitim baþlýðý altýnda yer alan "Politika ve Tedbirler" baþlýðý altýnda yer alan "Dünya akademik baþarý sýralamalarýnda 2023 yýlý itibarýyla en az 2 üniversitemizin ilk 100'e ve en az 5 üniversitemizin de ilk 500'e girmesi saðlanacaktýr. " hedefi yer almaktadýr.

Ülkemizde yükseköðretim kurumlarý gerek devlet gerekse vakýf üniversiteleri bakýmýndan çok ciddi sayýlara ulaþmýþ olsa da, bakýldýðýnda belirli baþlý üniversitelerimiz haricinde çoðu yükseköðretim kurumunun dünya sýralamasýnda adý geçmiyor! Bu durum üniversitelerin yeni kurulmuþ olmasý, öðretim üyesi sayýsýnýn yetersiz olmasý, araþtýrma altyapýsýnýn zayýf olmasýyla açýklanacak bir durum deðildir! Ýsim belirtmeyelim ama bazý üniversitelerdeki yönetimsel hatalar, araþtýrma ekosisteminin bozulmasýna ve bilimsel üretimin azalmasýna sebep olmaktadýr.

Dolayýsýyla, gelinen noktada Kalkýnma Planýnda yer alan hedefe uygun olarak, Üniversitelerimizin dünya sýralamalarýnda daha ön sýralara gelebilmesi için baþta üniversite yöneticileri olmak üzere tüm öðretim elemanlarýna büyük rol düþmektedir. Öðretim elemanlarýnýn uluslararasý saygýn indekslerce taranan dergilerde makaleler yayýmlatmaya ve nitelikli projeler yapmaya aðýrlýk vererek üniversitelerinin bilimsel faaliyetlerini arttýrmaya yönelik çabalarýnýn bu süreçte çok daha fazla olmasý gerekmektedir.

Son yýllarda bu konularda bir farkýndalýk yaratma çabasýyla devlet üniversiteleri özelinde yayýn sýralamasý yapmaya gayret ediyoruz. Amacýmýz yükseköðretimde rekabetçi bir yapýnýn oluþmasýna, üniversiteler arasýnda küçük çekiþmelere vesile olmaktýr.

Bu noktada, 2019 yýlýnda da Web Of Science kayýtlarý esas alýnmak suretiyle devlet yükseköðretim kurumlarýný farklý göstergeler üzerinden sýralamaya çalýþtýk. Tablolar incelendiðinde, 2019 yýlýnda öðretim üyesi baþýna düþen yayýn sayýsý bakýmýndan en baþarýlý ilk üç devlet üniversitesi:

1- Ýzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, (2,03-öðretim üyesi baþýna düþen)

2- Boðaziçi Üniversitesi, (1,92-öðretim üyesi baþýna düþen)

3- Gebze Teknik Üniversitesi, (1,67 öðretim üyesi baþýna düþen)

Olmuþtur. Bu üç yükseköðretim kurumu ayný zamanda Yükseköðretim Kurulu Baþkanlýðý tarafýndan belirlenen Araþtýrma Üniversiteleri içerisindedir.

Öte yandan, Yükseköðretim Kurulu Baþkanlýðý tarafýndan yakýn bir tarihte baþlatýlan Bölgesel Kalkýnma Odaklý Ýhtisaslaþma ve Misyon Farklýlaþmasýna seçilen üniversitelerin yayýn performansýna baktýðýmýzda ise ilk üç sýralama þu þekildedir:

1- Bingöl Üniversitesi, (1,40-öðretim üyesi baþýna düþen)

2- Bozok Üniversitesi, (0,98-öðretim üyesi baþýna düþen)

3- Bartýn Üniversitesi, (0,96 öðretim üyesi baþýna düþen)

Son olarak, bu yýl ki çalýþmamýzda kuruluþ yýllarýna göre üniversitelerin sýralamalarýna ilave olarak bölgesel düzeyde rekabeti ön plana almak amacýyla yedi coðrafi bölgenin üretken yükseköðretim kurumlarýný da sýraladýk.

Faydalý olmasý dileðiyle...

2019 YILI DEVLET ÜNÝVERSÝTELERÝ SIRALAMA GÖSTERGELERÝ

-Devlet üniversiteleri genel yayýn sýralamasýna eriþmek için TIKLAYINIZ.

-Araþtýrma üniversiteleri genel yayýn sýralamasýna eriþmek için TIKLAYINIZ.

-Bölgesel Kalkýnma Odaklý Misyon Farklýlaþmasý ve Ýhtisaslaþma Programýna seçilen üniversitelerin genel yayýn sýralamasýna eriþmek için TIKLAYINIZ.

Kaynak: https://www.memurlar.net/haber/917497/2019-yili-devlet-universiteleri-yayin-siralamasi.htmlETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.