Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.

Umut Meraş: Tüm halkımızda
Türkiye, EURO 2020'deki ikici maçında Galler'e 2-0 mağlup oldu. Karşılaşm
EKONOMİ DÜNYA EĞİTİM KÜL
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, TRT'tenin Türkiye-Ga
Milli Takım guruptan çıkma
EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Futbol Takımı Galler ile karşıla
EĞİTİM KÜLTÜR SANAT SPOR
Fed, faiz kararını açıkladı. ABD Merkez Bankası, Federal Açık Piyasa Kom
Bakan Koca'dan 'yeni yaş grub
Fahrettin Koca, yarından itibaren 35 yaş üzerindeki herkesin aşı olabilece
“DÝNÝ VE MANEVÝ DEÐERLER MEVCUT YÖNETÝMÝN OLUMSUZ UYGULAMALARI ÝÇÝNDE TÜKETÝLÝYOR”

“DÝNÝ VE MANEVÝ DEÐERLER MEVCUT YÖNETÝMÝN OLUMSUZ UYGULAMALARI ÝÇÝNDE TÜKETÝLÝYOR”

  Bu haber 14 MAYIS 2020, Persembe 04:21:10 eklenmitir.
“DÝNÝ VE MANEVÝ DEÐERLER MEVCUT YÖNETÝMÝN OLUMSUZ UYGULAMALARI ÝÇÝNDE TÜKETÝLÝYOR” Sivas Postasý Yazarlarýnda Huysuz Profesör Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ile ilgili önemli bir tespit yaparak; “Dini ve manevi deðerler mevcut yönetimin olumsuz uygulamalarý içinde tüketiliyor” ifadelerine yer verdi. Ýþte o yazý:

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto


Göreve geldikleri günlerden beri adlarý hep olumsuzlukla anýlan mevcut üniversite yönetimini kimler hangi sebeplerle korumaktadýr? Bilinmez. Niçin görmezden gelinmektedir? Bilinmez. Mevcut yönetimin 4  yýla yakýn süredir liyakat, hakkaniyet, tarafsýz ve þeffaf yönetim bakýmýndan çizdiði imajýn hiç de iyi olmadýðý yerel ve ulusal basýnda çýkan haberlerde çok açýk okunabilmektedir.

Gözlemlenen diðer bir husus özellikle sosyal medya hesaplarýndan yapýlan özel zamanlarda yapýlan anma ve kutlamalarda ifade edilen cümlelerin tam tersi davranýþlarýn sergileniyor olmasýdýr. Anneler günü mesajý yayýnlanýr, temenniler iletilir ancak milletin evladý ve annesi söz konusu olduðunda gerekli hassasiyet gösterilmez. Milletin eþi, çocuðu söz konusu olduðunda görmezden gelinir. Milletin evladýnýn hakký eþ, dost, akraba, ahbap iliþkileri ve yapýlanmasý ile tarumar edilir. Baþlangýçta ekip kurduklarý iddia ediliyor, yapýlan haksýz atama ve uygulamalar bu þekilde püskürtülüyordu. Kendi çevrelerinden olmayanlarýn imkâný yok, kadro yok gibi gerekçelerle en acil durumlarda (Saðlýk, aile birliði vb.) umarsýzca geri çevrildiði þehir bürokrasisince bilinmektedir. Bu ekip kurma iþinin görev sürelerinin dolmasýna kadar vicdanlarý yaralamaya devam etmesi çok þaþýrtýcý.

Türkiye bir sosyal ve hukuk devletidir. Fýrsatta eþitlik bu devleti 21. yy´da güçlü bir þekilde var edecek en önemli özelliktir. Kast sistemi veya tapýnak tarzý bir anlayýþýn bu özelliðin düþmaný olduðu idrak edilmelidir

Mevcut yönetim ikinci dönem yani bir 4 yýl daha atanmamalýdýr. Çünkü ufuk yok, vizyon yok. Dört köþeden habersiz dört baþý mamur kapýlar ufuk deðildir. Vizyon deðildir. Tabiata karþý yüzü soðuk, insana hasret Göletcik ufuk deðildir. Bize derya gerek. Eþ, dost, akraba, ahbap alým ve görevlendirmeleri ufuk deðildir. Samimi þekilde bilim, insan ve þehir gibi bir kaygý yok. Ben var. Benlik gütme var. Köþe kapmaca var. Korku var. Fazilet ve erdem anlaþýlmýþ deðil. Güven sarsýlýyor.

Dini ve manevi deðerler mevcut yönetimin olumsuz uygulamalarý içinde tüketiliyor.

Koltuklar, makamlar gelip geçicidir. Eski valilerden Recep Yazýcýoðlu´nun ifade ettiði gibi “Makama þeref verenler vardýr, makamdan þeref alanlar vardýr.” Kanuna, maþeri vicdana aykýrý yapýlan veya yapýldýðý iddiasýyla gündeme gelen tüm faaliyet ve uygulama karþýsýnda baþlar avuçlara alýnýp düþünülmelidir. Tefekkür edilmelidir. Hatalarda ýsrarcý olmamak ve hataya düþmemek konusunda titiz olunmalýdýr.

Þehir, ikinci defa mevcut yönetimi kaldýramaz. Niçin mi?

Üniversite yönetiminde alýnan tüm kararlarda Rektör ve Baþyardýmcýsýnýn ve bunlara yakýn kiþilerin etkinliðinin üniversite içinde oluþturduðu ayrýþmalar ve hoþnutsuzluk…

4 yýldýr hastane yorgun, yýlgýn, bakýmsýz… Giden doktorlar… Hastane hakkýnda þikâyetler, baþýna buyrukluk…   

Danýþmanlarýn 4 yýldýr kendi eþ, yeðen ve ahbaplarýna akademik ve idari kadrolar baþta olmak üzere iþçi kadrolarýna eleman yerleþtirmesi. Bu yolda mekik dokumalar, að örmeler…

Nepotizmin doruðunda eþ, dost, akraba alýmlarýnýn defalarca ulusal basýna yansýmanýn yarattýðý kötü imaj…

Öðrencilere yönelik popülist yaklaþýmlarýn sorunlarý çözmediðinin konuþulmasý ve arabesk yaklaþýmlarýn bilimi gölgede býrakmasý…

Personele yönelik tutum ve davranýþlardaki farklýlýklar…          

Akademik atamalarda bilimin gözetilmemesi. Mesela Ýletiþim Fakültesi´ndeki birini Saðlýk Bilimleri Fakültesi´ne doçent olarak atamak gibi… Mesela Ýki yýllýk ve Açýk öðretim mezunu olan birine Ýþletme alanýndan yüksek lisans ve doktora yaptýrýlýp Eðitim Fakültesi´ne hoca yapmak gibi…

Bölümlerin akademik anlamda yetersizlikleri. Mesela Kamu Yönetimi´nde kaç hoca vardýr. Yeterli midir? Çoðu bölüm için öðrenciler sanki lise öðretmenleri gibi davranan hocalar çok demektedir...

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Vakfý konusunda istifa süreci ile ilgili Prof. Dr. Ahmet Alim´den açýklama beklenilmesi…

Rektör´ün akrabasýnýn (Rektör´ün amca torunu) Üniversite vakfýna hangi, eðitim, hangi tecrübe ile niçin getirildiðinin kamuoyunda sürekli konuþulmasý…

Vakýf Okullarýnýn kimlere niçin devredildiðinin soru iþareti olarak yerini korumasý… 

Kafeler, kavgalar, kantinler, ihaleler… Yerleþke´de kazalar ve olaylar… Üniversite´nin ve yurtlarýn yaný baþýnda basýna da yansýmýþ olan kafede yaþanan yýl baþý görüntüleri…

Lojmanlarda meydana gelen sorunlar…

Üniversitenin þehre sosyal, kültürel ve ekonomik katkýlarýnýn neler olduðu konusunun hep bir muamma olmasý…

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði, Kadem, Eðitim Bir-Sen, Ensar Vakfý, AGD, Ýslami Düþünce ve Kardeþlik Derneði ile iliþkiler aðýnýn diðer STK´larýn üvey evlat mýyýz  sorusuna neden olmaktadýr. Bunun yarattýðý hoþnutsuzluk…

Bilmediðimiz, kamuoyuna yansýmayan daha çok þey olduðu muhakkak.

Sonuç olarak biz þunu diyelim, sözü burada keselim. “Mevsimi gelince dalýndan, zamaný gelince makamdan kopmak mukadderdir”

Yahya Kemal´in ifadesiyle “insan, insanýn ufkudur.” Ýnsana koþanlara, insanla konuþanlara, kendi olanlara, kendi olmayý baþaranlara ne mutlu!

Kaynak: http://www.sivaspostasi.com.tr/haber/universitenin-dusundurdukleri-7179.htmlETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.