Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.

Umut Meraş: Tüm halkımızda
Türkiye, EURO 2020'deki ikici maçında Galler'e 2-0 mağlup oldu. Karşılaşm
EKONOMİ DÜNYA EĞİTİM KÜL
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, TRT'tenin Türkiye-Ga
Milli Takım guruptan çıkma
EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Futbol Takımı Galler ile karşıla
EĞİTİM KÜLTÜR SANAT SPOR
Fed, faiz kararını açıkladı. ABD Merkez Bankası, Federal Açık Piyasa Kom
Bakan Koca'dan 'yeni yaş grub
Fahrettin Koca, yarından itibaren 35 yaş üzerindeki herkesin aşı olabilece
24 ADAY BAÞVURDU, AMA EN DÜÞÜK ALES VE YABANCI DÝL PUANINA SAHÝP ADAY KAZANDIRILDI

24 ADAY BAÞVURDU, AMA EN DÜÞÜK ALES VE YABANCI DÝL PUANINA SAHÝP ADAY KAZANDIRILDI

  Bu haber 09 MAYIS 2020, Cumartesi 02:02:55 eklenmitir.
24 ADAY BAÞVURDU, AMA EN DÜÞÜK ALES VE YABANCI DÝL PUANINA SAHÝP ADAY KAZANDIRILDI Gazetemizin ortaya çýkardýðý, kamuoyunda büyük infiale neden olan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesine son sýradan alýnan akademisyen olayý Ulusal Basýnda tüm ayrýntýlarý ile gündeminde yer almaya baþladý. memurlar.net haberine göre, "Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi araþtýrma görevlisi alýmýna baþvuran adaylar sýnavda þaibe olduðunu iddia ediyor. 24 adayýn baþvuruda bulunduðu ilanda 14 aday eksik belgeden elendi. Giriþ sýnav sonucunda ise en düþük ALES ve yabancý dil puanýna sahip aday ise kazanan olarak açýklandý" denildi.

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Temel Ýslam Bilimleri Kelam Anabilim Dalýnda istihdam edilmek üzere 1 (bir) adet araþtýrma görevlisi alýmý, 13 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayýmlanmýþtýr.

Söz konusu ilana baþvuracak adaylarda; "ÝLAHÝYAT YA DA EÞDEÐER BÝR FAKÜLTE MEZUNU OLUP KELAM BÝLÝM DALINDA TEZLÝ YÜKSEK LÝSANS YAPIYOR OLMAK." þartý aranmýþtýr.

Araþtýrma görevlisi kadrosuna yapýlan baþvurular sonucunda, 30 Nisan 2020 tarihinde Üniversite ana sayfasýndan ön deðerlendirme sonuçlarý ilan edilmiþtir. (Ulaþmak için TIKLAYINIZ.)

Ön deðerlendirme sonuçlarýný incelediðimizde;

-Araþtýrma görevlisi kadrosuna toplam 24 kiþinin müracaat ettiði,

-Son sýradaki adayýn puan sýralamasýna (Kiþinin ALES'i 74, yabancý dil puaný 61) göre bakýldýðýnda normalde sýralamaya girebilecek durumda olan birçok adayýn ONAYSIZ EVRAK, EKSÝK EVRAK, EKSÝK BELGE gibi çeþitli nedenlerle sýnava alýnmadýðý,

-Elenen adaylarýn puanlarýna bakýldýðýnda, ALES puaný 86, dil puaný ise 96 gibi çok yüksek puanlý adaylar olduðu,

Görülmektedir. Toplamda 10 kiþi "Hak Kazandý" olarak ilan edilmiþtir.)

Bunun üzerine, devam eden durum sonucunda 06 Mayýs 2020 tarihinde giriþ sýnavý yapýlmýþtýr. Bu sefer, giriþ sýnav sonuçlarýna baktýðýmýzda; (Ulaþmak için TIKLAYINIZ)

-Diðer yüksek puanlý adaylarýn ONAYSIZ EVRAK, EKSÝK EVRAK, EKSÝK BELGE gibi elenmeleri sonucu, 69 toplam ortalama puanýyla 10 uncu sýradan sýnava giren adayýn, araþtýrma görevlisi sýnavýný kazandýðý,

-Sýnava giren diðer 7 adayýn 38 ila 12 gibi çok düþük seviyede puan aldýklarý,

Anlaþýlmaktadýr.

Yukarýda özetlediðimiz duruma bakýldýðýnda sýnava giren adaylarýn bize gelen sorularý üzerine kendisi de Ýlahiyat Fakültesi Profesörü olan Rektör Alim YILDIZ'a aþaðýdaki sorularý yöneltmek istiyoruz:

1- "ONAYSIZ EVRAK, EKSÝK EVRAK, EKSÝK BELGE" açýklamalarý ile ön deðerlendirmede elenen adaylara yönelik olarak hangi belgelerinin bu þartlarý taþýmadýðý doðrudan yazýlarak kiþilerin iyi yönetim ilkeleri çerçevesinde aydýnlatýlmasý ve bilgilendirilmesi daha uygun olmaz mý?

 

 

 

2- Bir ilahiyat öðretim üyesi olarak yüksek puanlý bu kadar adayýn ne olduðu belli olmayan þartlardan dolayý elenmeleri sizleri üzmüyor mu?

3- Giriþ sýnavýndan bir adayýn en yüksek puaný alýp diðer adaylarýn çok düþük puanlar almasý sýnavýn ölçme yönteminde bir gariplik olduðu hissini sizde de uyandýrýyor mu?

4- Adaylarýn bu sýnavda þaibe olduðu iddialarý doðru mudur?

5- Bu sýnavý iptal edip kadroyu yeniden ilan ederek adaylara yeni bir baþvuru þansý vermek ister misiniz?ETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!
Fenasi
Kerim
Sizlere Harvard Üniversitesine akademik personel alýmýna iliþkin bir hikayeyi okumanýz için yazýyorum. Hardvard Üniversitesi akademik personel alýmý için ilana çýkýyor ve 3 kiþi baþvuruyor. Baþvuruculardan biri ön elemelerde eleniyor. Geriye kalan iki kiþi arasýndan birini seçmek için Üniversitede Jüri oluþturuluyor ve jüri bu iki adayý sýrayla mülakata alýyor. Adaylardan biri Jüri baþkanýnýn önceden yandýðý referanslý biriymiþ. Diðerininse bilimsel çalýþmalarýndan baþka bir referansý yokmuþ. Baþkan dýþýndaki diðer jüri üyeleri referanssýz adayýn alýmý konusunda eðilim gösterince Jüri baþkaný, üyelerin alýmkar olduðu adayýn eþcinsel olduðunu dolayýsýyla bu durumun Üniversitenin itibarý açýsýndan hesaba katýlmasý gerektiðini dile getirince diðer üyelerde bu durumda baþkanýn iþaret ettiði aday lehine oy kullanmýþlar ve baþkanýn iþaret ettiði aday iþe alýnmýþ. Bir süre sonra elenen aday Jüri üyelerinden birinden gerçeði öðrenmiþ. Bunun üzerine hakkýnda yapýlan suçlamayý içine sindiremediðinden arkasýna not býrakarak intihar etmiþ. Ýþe alýnmayan kiþinin intihar haberini alan jüri baþkaný piþmanlýk duyar ve kendini Papazýn yanýnda bulur. Papaza günah çýkarmak istediðini beyan eder. Papaz, Jüri baþkanýna içerisi kuþ tüyü dolu bir yastýk almasýný ve bir tepeye çýkýp yastýðý rüzgara doðru savurmasýný söyler. Baþkan, çaresiz denileni yapar ve Papazýn yanýna gelir. Papaza sorar: þimdi affoldum mu? Papaz bu sefer Baþkana þimdi ayný yere git ve rüzðara doðru savurduðun yastýðýn tüyleri topla der. Ve hikaye burada sona erer. Kusura bakmayýn biraz uzun oldu ama okumaya hatta paylaþmaya deðer anlamlý bir hikaye.
Ayaklar baþlarda
K
Hastanede idari yönetici diye bir element uydurdular. Kimin eli kimin cebinde belli deðil. Düz memurdan müdür, ilkokul, lise mezunu adamlardan þef icat ettiler. Konuþmayi bilmeyen bozuk þiveli müptezel adamlar sorumlu oldu, amir oldu. Hastane baþmüdürlük makamýnda bir hemþire oturuyor. Makamlar ünvansýz, liyakatsýz kiþilerle dolduruldu. Hay maþaallah alim efendi, hakan efendi sorarým size. Babanýzýn þirketini yönetiyor olsaydýnýz böyle vasýfsýz adamlara yetkiler verirmiydiniz?
iyi öðrencii
saðol rektörüm
sayýn rektörüm teþekür ederim ben hayatýmd dersçalýþmayan kopya ve hocalarla iyi muhabet kurarak okulu geçtim... en son marifetimizi sana söylüyeyimde mutlu ol... 13 arkadaþ mevlana cad.. bir internet kafeden toplu olarak sýnavlara girdik hepsinden baþarýlý olduk bütün arkadaþlar adýna sana teþekür ederiz darýsý gelecek yýllara...


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.