Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
404 Not Found

404

Not Found

The resource requested could not be found on this server!


Proudly powered by LiteSpeed Web Server

Please be advised that LiteSpeed Technologies Inc. is not a web hosting company and, as such, has no control over content found on this site.

Umut Meraş: Tüm halkımızda
Türkiye, EURO 2020'deki ikici maçında Galler'e 2-0 mağlup oldu. Karşılaşm
EKONOMİ DÜNYA EĞİTİM KÜL
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, TRT'tenin Türkiye-Ga
Milli Takım guruptan çıkma
EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Futbol Takımı Galler ile karşıla
EĞİTİM KÜLTÜR SANAT SPOR
Fed, faiz kararını açıkladı. ABD Merkez Bankası, Federal Açık Piyasa Kom
Bakan Koca'dan 'yeni yaş grub
Fahrettin Koca, yarından itibaren 35 yaş üzerindeki herkesin aşı olabilece
CUMHURÝYET ÜNÝVERSÝTESÝNE SON SIRALARDAN AKADEMÝSYEN ALINDI

CUMHURÝYET ÜNÝVERSÝTESÝNE SON SIRALARDAN AKADEMÝSYEN ALINDI

  Bu haber 08 MAYIS 2020, Cuma 06:16:06 eklenmitir.
CUMHURÝYET ÜNÝVERSÝTESÝNE SON SIRALARDAN AKADEMÝSYEN ALINDI 1 Mayýs 2020 tarihli haberimizde Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde 30 Nisan tarihinde açýklanan Öðretim Görevliði ve Araþtýrma Görevliði alýmý için Ön deðerlendirme sonuç listesindeki tüm isimler yýldýzlanarak yani gizlenerek ilan edildiðini duyurmuþtuk.

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Büyük ses getiren haberimiz sonrasý, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yönetimi alelacele bu ön deðerlendirme duyurusunun altýna  "6698 Sayýlý Kiþisel Verilerin Korunmasý Kanunu gereði kiþisel veriler yýldýzlanarak ilan edilmiþtir" ifadesi düþtüðü görülmüþtü.

Rektör Prof.Dr. Alim Yýldýz yönetimindeki Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Devleti, Hukuku, þeffaflýðý yok sayan birçok uygulama ile tarihe geçtiði devam ederken, 4 yýldýr uygulanmayan bu son bahanesi de bardaðý taþýran son damla olmuþtu.

Dün açýklanan kesin deðerlendirme sonuçlarýna göre, son sýradalar da ve geri sýralarda yer alan adaylarýn kesin deðerlendirme sonucu sýnavý kazandýklarý görülmüþtür.

Akademik camiada en dikkat çeken ve son sýra olan 10 sýradan Rektör Alim Yýldýz’ýn görev yaptýðý Fakülte olan Ýlahiyat Fakültesi, Temel Ýslam Bilimleri Bölümü Kelam Anabilim Dalý Araþtýrma Görevlisi alýmý olmuþtur.

http://www.cumhuriyet.edu.tr/dosyaduyuru/22568_ilahiyat_fakultesi_kesin_degerlendirme_sonuc_duyurusu_icin_tiklayiniz.pdf

Yine dikkatten kaçmayan ve Üniversite içerinde büyük bir huzursuzluða, homurdanmaya neden olan Genel Sekreter vekili olan Hakan Yekbaþ’ýn görev yaptýðý Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatý Bölümü Eski Türk Edebiyatý Anabilim Dalýna ön deðerlendirme sonucu 9. sýradan alýnan Araþtýrma Görevlisi de tuzu biberi olmuþtur.

http://www.cumhuriyet.edu.tr/dosyaduyuru/22568_edebiyat_fakultesi_kesin_degerlendirme_sonuc_duyurusu_icin_tiklayiniz.pdf

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde 2016-2020 tarihleri arasýnda ilkler hýz kesmeden  yaþanmaya devam ederken, Rektör Alim Yýldýz’ýn fakültesine ve Genel Sekreter vekili Hakan Yekbaþ’ýn görev yaptýðý bölüme son sýralardan Araþtýrma Görevlisi alýnan bu 2 kiþinin kim olduðu, kimin nesi veya akrabasý, yakýný olduðu Sivas Kamuoyu tarafýndan merak ediliyor.

Cumhuriyet Üniversitesi camiasýnda birçok akademisyen ve idari çalýþan;  “yeter artýk bunlarýn uygulamalarý bizleri siyasi iktidardan, Cumhurbaþkanýmýzdan uzaklaþtýrdýðý gibi dinden soðutmaya baþladý, bunlarýn yatacak yeri yok” gibi ifadelere yer veriyor.ETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!
Dýmdým58
zurna ali
Bahsettikleri orhan denen herifin birde amca oðlu ali tatar var. ali'nin taciz ettiði kýz öðrencileri olaylarý anlatsalar roman olur. Bu olaylarý ordaki bütün hocalar biliyor.
spor58
Hepsi Doðru
Orhan tatar için yazdýklarý doðrudur. BESYO'da müdür iken almadýðý eþ,dost,akraba kalmamýþtý.. En önemliside Zýrýl Murat'ý kuzenini almasý karþýlýðý araþtýrma görevlisi olarak alýp her zama yaptýðý gibi baþka unv. gönderdi. Diðer araþtýrma görevlilerine bu imkaný tanýmadý.. Bu Þovenist herifin yaptýklarý saymakla bitmez...
Zaralý veysel
Zara veysel dursun yüksek okulu
Bu yüksek okulun Bankacýlýk Finans bölümü için özel þart konularak arþ. gör. ilaný çýktý. Ne alakaysa,Ekonometrici þartý konuldu. Sýnavda adaylar içinde mezuniyet notu en düþük olan sadece 50 nin üstünde not almýþ ve kazanmýþ. 1. Bu bölüm ekonometriciyi ne yapacak, 2. Bu alýnan kimin yeðeni? baþka türlü bu mezuniyet puanýyla hiç iþi olmayan bölüme giremez. 3. YÖK ne iþe yarar? 4. Uzun saçlý okul müdürü bu iþin neresinde?
Hepsi
Vasýfsýz
Rektöre abi diye hitap eden bir genel sekreterden hangi profesyonel yöneticilik baþarýsý bekliyorsunuzki.
Raþit
Dün,Bugün,Yarýn
Düne bakýn kimler fakülte mezunu olmadan Hoca yapýlmýþ...akademik kadrolara atanmýþ.. Çapsýz adamlar..
mulayim
eskiler ve yeniler
Serdar mercan kangaldan getiren kim once nereye sýnav açýldý sonra nereye gönderildi... Orhan tatarýn yaptýklarý amca kýzý,baldýz,tuncelinden dost,hacettepe unv. arkadaþýn bimem nesi baþka saymakla bitmez.. þimdi umudu bunlar gider ben rektor olurum... Bu serdarýn ne olduðunu dünya alem biliyor cebindeki ýslak imzalý kaðýtý kim verdi ... birileri serdara haddini bildirecek þu oðlunun mahkemesi bitince anlar adam çok kýzgýn kendini zor tutuyor yakýnda görür.. Beyler dün sizler baþkalarýnýn hakkýný yiyordu bu gün sizin hakkýnýz yeniyor eee bunlar karþýlýklý ... yakýnda hepiniz defolup gideceksiniz ahiret herkese .... ölümde var..
Kaan
Baþlýk yok
Yüksekokul sekreterleri Haþim duman, Hüsamettin Karahan ve Bahri var sonradan müdür yaptýlar.. hak ettiði bunlar aldýðý paralar helal mi sormak lazim

Ahirette elimiz hepinizin yakasýnda..
Yýllardýr çalýþýp çabalayýp yoklukla kaç tane üniversite bitirdim, yüksek lisansýmý yaptým, naðmerde hiç bir zaman minnet etmedim.Gelin görün ki; bu þekilde aðasý yada paþasý olan herkes bu üniversitede hiçte hak etmediði yerlere geldi.Bizler ise bakýp izlemekten ötesine geçemedik yýllarca adaletsiz tutumlarýný. Þimdi soruyum bu insanlarýn mevkii ve makamlarýyla övünen akrablarýna, yakýnlarýna sizinde vicdanýnýz rahat mý, gerçekten inanýyor musunuz bunlarýn elbet bir gün hesabýnýn sorulmayacaðýna??
Alim ile hakan
Muaviye ile yezit
Alim Yýldýz ve Hakan Yekbaþ, biri muaviye digeri yezit. Liyakata bakmadan en baba yerlere getirdiginiz çapsýz adamlarýnýz siz gidince ne hale dusecekler merak ediyorum. Ozellikle hakan yekbas efendi girdigin kul haklarý ahirette boynuna dolansin, hakkýmýz haram zýkkým olsun sana
Ne kadar ayýp
Baþlýk mý
Hiç utanma arlanma yok mu acaba hiç mi yüzleri kýzarmýyor bu müslüman diye geçinenlerin biz iþsizlikten kýrýlýyoruz bazýlarýnýn çocuklarý 2-3 görevi birden yapýyor haram zýkkým olsun Allah burnunuzdan fitil fitil getirsin inþallah
Maðdur olan kiþi
Þu mübarek ayda ve zor günlerde yapilmamaliydi
Sýnava girenlerden biri de benim kesinlikle beklediðim puan gelmedi. Bir dumenlerin döndüðü belli ancak insan kendi eliyle ateþini hazýrlamaya bu kadar meraklý olmamalý. Alacaklari o para helal mi olacak kesinlikle hayýr. Bu iþin peþine düþülmeli arkasi birakilmasin lütfen. Haksizliklar giderilmedikce kurumlara olan saygi vs kalmayacaktýr. Ýnsanlar þu korona zamanlarinda yasak vs varken düþtü yola sinava geldi kimsenin emeði bu kadar kolay ezilmemeli çiðnenmemeli!
Az kaldý
Son çýrpýnýþlarý
Son olarak 2 Mayýsta çýkan ilandaki Teknoloji Fakültesindeki ilanlara dikkat etmek gerekir. Ýmalat Mühendisliði Bölümüne, Otomotiv Mühendisliðinde görev yapan doçent 5 yýl ilgili alanda çalýþmasý gerekirken. Rektör torpili ile Ýmalat Mühendisliðinden kadro açýlýyor. Yine ayný bölüme öðretim üyesi kadrosu Enerji Anabilim dalýna, 3-4 yýldýr ayný bölümde asistan doktor olarak bekleyene deðil, otomotivde Serdar Mercanýn torpili ile Otomotiv Mühendisliði asistanýna açýlýyor. Kul hakkýnda son vakada bu.
Hesap gunu gelecek
Atesiniz bol olsun
Isimlerin kim oldugu er gec ortaya cýkacak. Hak etmeyenlere kadro tahsis eden rektor,ulkeye ihanet etmektedir.sehre ihanet etmektedir. Universiteye ihanet etmektedir. Universite ogrencilerine ihanet etmektedir.hak ettigi halde goreve gelemeyen kisiye ihanet etmektedir.


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.