Egemen Gazetesi Gerceklerin Sesi
523 Origin Unreachable

523 Origin Unreachable


cloudflare-nginx
Bulut: “Uyarıyoruz bu tür
Büyük Birlik Partisi Sivas İl Başkanı Uğur Bulut sosyal medya hesabları
Milas’ta yangın korkutan se
Muğla’nın Milas ilçesinde termik santrallere doğru ilerleyen orman yangın
Koronavirüs durdurulamıyor b
Sağlık Bakanlığı, 3 Ağustos 2021 tarihine ait son koronavirüs verilerini
Sivas İl Özel İdaresi Makin
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi İstiklal Caddesi eski tapu kavşağında bulunan İ
SOGEP 4 Projeye Destek Verecek
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP)
Kýlýçdaroðlu, Bahçeli’nin o sözlerini hatýrlattý ve yanýt verdi: Ben sana ne söyleyeyim þimdi?

Kýlýçdaroðlu, Bahçeli’nin o sözlerini hatýrlattý ve yanýt verdi: Ben sana ne söyleyeyim þimdi?

  Bu haber 05 ARALIK 2018, Carsamba 03:30:27 eklenmitir.
Kýlýçdaroðlu, Bahçeli’nin o sözlerini hatýrlattý ve yanýt verdi: Ben sana ne söyleyeyim þimdi? CHP Genel Baþkaný Kýlýçdaroðlu Bahçeli'nin sözlerine grup toplantýsýnda yanýt verdi. Kýlýçdaroðlu, "Bugün Bahçeli beni eleþtirmiþ, partimizi eleþtirmiþ, onun aðzýndan þunu söylüyorum. Bahçeli 8 Nisan 2014'te þunlarý söylüyor. "Türklüðü reddeden TC’yi silen, milliyetçiliði ayaklar altýna alan bir inkârcýdan Türkiye’ye Cumhurbaþkaný olmaz... Tekeden süt saðýlmaz. Balda tuz bulunmaz. Suda ateþ yanmaz. Recep Tayyip Erdoðan’dan da Cumhurbaþkaný olmaz... Her vatan evladý cumhurbaþkaný olabilir ne var ki Recep Tayyip Erdoðan olmaz." Sayýn Bahçeli kimin gölgesindesin? Ben sana ne söyleyeyim þimdi? " ifadelerini kullandý.

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Kýlýçdaroðlu özetle þunlarý kaydetti;

“Sokaktaki vatandaþtan yurt dýþýndaki vatandaþlara kadar haklarýný büyük ölçüde kaybeden baþta engelli vatandaþlarýmýzýn haklarýna sahip çýkacaðýz. 11 bin 813 engelli kadrosu devlette bugün boþ. Kendi yandaþlarý olunca bütün kapýlar  açýk engelli vatandaþlarýmýz olunca kapalý. Þimdi siz de o kapýlarý oy verip açacaksýnýz kardeþim.

Maden kazalarýnda Türkiye Avrupa birincisi. Elin oðlu her türlü önlemi alýp aþaðý indirir, biz iþçiyi aþaðý indirir iþçi öldükten sonra tedbir alýrýz. Daha geçen gün beton blok viyadük çalýþmasý sýrasýnda iþçilerin üzerine düþtü. 3’üncü Havalimaný’nda çalýþan iþçilerin yakýnlarý burada. Sizin çaba harcadýðýnýz her saniyeden itibaren yanýnýzda olduk. Yasalardan kaynaklanan haklarýnýzý istiyorsunuz. Neden haklarýnýzý arýyorsunuz diye çýkardýlar mahkemeye. Onlarýn haklarýna hukuklarýna sonuna kadar sahip çýkacaðýz. 52 iþçi hayatýný kaybetti. 52 iþçinin ölümlerini gizlediler. Onlarýn hakkýný bizim dýþýmýzda hiç kimse savunmadý. Biz sadece iþçinin hakkýný savunmuyoruz. Ezilmesin bu insanlar. Bizim görevimiz halkýn çýkarýný savunmaktýr. Sarayý deðil halký savunuyoruz biz.

‘ERGENEKON FURYASI’

Bir Ergenekon furyasý vardý, 11 yýlda bir fýrtýna estirdiler, kim konuþtuysa darbeci dediler. 3 bin kiþi tahkikata uðradý. 7 sanýk hayatýný kaybetti, 7 kiþi kanser oldu. Savcý çýktý ‘Ergenekon’un varlýðý ispat edilememiþtir’ dedi. Ölenlerin hesabýný kim soracak? O aileler o çocuklar ne olacak? Bunlarýn tamamýmýn iftira olduðu ortaya çýktý. Kendi makam arabasýný savcýya verdi. Çýktý sýkýlmadan ben bu davalarýn savcýsýyým dedi. Sarayda oturan savcýyý iyi bilin. Bizim o dönem genel baþkanýmýz çýktý sen o davalarýn savcýsý isen ben de avukatýyým’ dedi.

‘ETÝ GRAMLA SATILIR HALE GETÝRDÝLER’

Enflasyon düþtü diye bugün havuz medyasý manþet atmýþ. Bakýn toplumu nasýl kandýrmak istiyorlar. Düþen ne? Yüzde 39’u dizel otomobil fiyatlarý düþtü. Yüzde 21’i benzinli otomobil fiyatlarýndaki düþüþ nedeniyle enflasyon da düþüyor. Bizim iþçi arkadaþýmýz her gün otomobil mi yiyor. Zeytin yiyor, peynir yiyor. Bunlar düþtü mü hayýr tam tersi artýyor. Vergileri düþürdüler otomobilde fiyat düþtü. Bizim derdimiz asgari ücretli, iþ bulamayan vatandaþ, asgari ücretin altýnda maaþ alanlar . Bir de kayýt dýþý çalýþanlar var. Vatandaþ borç bataðýnda borç. 520 milyar lira vatandaþýn bankalara borcu var. Ne kadar faiz ödüyorlar bu yýlýn ilk 10 ayýnda 55,5 milyar lira… Vatandaþým oturup bi düþünsün kime çalýþýyor? Bankalara çalýþýyor, faize gidiyor. Çiftçi de borç bataðýnda… Konya’dan küçük bir devlet var Hollanda. Hollanda’nýn tarým ihracatý Türkiye’den 6 kat fazla. Niye Türkiye’de çiftçi üretmiyor. Niye küstürdüler. Þeker pancarý üreticileri CHP vekilleri özelleþtirmelere karþý direnirken orada olmalýydý. Caný yandý, AKP’ye oy vermeyeceðim diyor. Ýlla canýnýzýn yanmasý mý gerekiyordu. Çiftçi de borç bataðýnda çiftçi de geçinemiyor.

BAHÇELÝ’YE AÐIR SÖZLER

Hiç kimseyi özel olarak suçlamadým. Muhalefet partilerini eleþtirmem. Bugün Bahçeli beni eleþtirmiþ, partimizi eleþtirmiþ, onun aðzýndan þunu söylüyorum. Þimdi okuyacaðým sözler sayýn Bahçeli’ye ait. 8 Nisan 2014’te þunlarý söylüyor. “Türklüðü reddeden TC’yi silen, milliyetçiliði ayaklar altýna alan bir inkârcýdan Türkiye’ye Cumhurbaþkaný olmaz… Tekeden süt saðýlmaz. Balda tuz bulunmaz. Suda ateþ yanmaz. Recep Tayyip Erdoðan’dan da Cumhurbaþkaný olmaz… Her vatan evladý cumhurbaþkaný olabilir ne var ki Recep Tayyip Erdoðan olmaz”  Sayýn Bahçeli kimin gölgesindesin, ben sana ne söyleyeyim þimdi? Bir þey söylemiyorum senin sözlerini sana hatýrlatýyorum. Ülkücü kardeþlerime sözüm var. Ülkücü kardeþlerimizin bayrak sevgisi, Ülkücü kardeþlerimizin vatan sevgisi, Ülkücü kardeþlerimizin insan sevgisi benim gönlümde de ve benim yüreðimde de aynen vardýr. Biz hiç kimsenin gölgesine sýðýnmayýz. Hiç kimseden medet ummayýz. Bizim sevgimiz vatan sevgisidir. Bizim sevgimiz bayrak sevgisidir. Bizim sevgimiz insan sevgisidir. Birilerinin önünde diz çöküp yalvarmayýz, yakarmayýz. Ülkücü kardeþlerim bilsinler onlara hiçbir sözüm yok.

KAÇIKÇI CÝNAYETÝ

G-20 zirvesinde Kaþýkçý cinayetini dile getiren Trudo. Hani sen ‘one minute’ demisini biliyordun. Havuz medyasýnýn bütün gazeteciler orada. Havuz medyasýnýn gazetecilerinden hiç biri çýkýp þu soruyu sormuyor. Sayýn Cumhurbaþkaný bu 20 kiþi cinayeti iþledikten sonraü sizin haberiniz vardý. niye yurt dýþýna çýkmasýna izin verdiniz? diye bir soru soramýyorlar. Siz medyanýn yüz karasýsýnýz. Taþeron iþçileri, emeklilikte yaþa takýlanlarý, iþsizleri, hak arayanlarý unutmadýk. Yedi düvene hatýrlatýyorum. Benim parayla pulla iþim yok. Ben oðluma telefon edip oðlum paralarý sýfýrladýn mý, demem ben.”ETKETLER : ,
Facebook Facebook Digg Digg Google Google Del.icio.us Del.icio.us twitterTwitter
YORUM YAPIN SZ SZDE!


Adnz (Yorumda grnecek) :
Balk :
Yorumunuz :
 
 
Diger anketlerimiz için tıklayın...
 
Tm Cumhuriyet Üniversitesi Haberleri Iin Tiklayiniz.
 
 
Lütfen haber arşiv tarihi seçiniz.
Copyright Gazi SOFT Haber Yazılimı V1.0.5
Her hakki saklıdır.
Bu Site haber scripti Sistemi kullanilarak Gazi Soft Tarafindan Hazirlanmistir.