HAÝER AKILLI TELEFONLARI TÜRKÝYE’DE

  Bu haber 21 Ekim 2014, SALI 13:35:28 eklenmitir.
Haier akýllý telefonlarý Türkiye’de...

HABER - AYDAN ALKAP

Dünyanýn en büyük elektronik firmasý Haier’in akýllý telefonlarý Türk tüketicisi ile buluþuyor. Arasta Biliþim’in tek yetkililiðini yapacaðý telefonlarýn teknik desteði KVK tarafýndan verilecek.

Biliþim sektörünün baþarýlý firmalarý arasýnda yer alan Arasta Biliþim, dünyanýn lider teknoloji üreticilerinden Haier’in akýllý telefonlarýnýn Türkiye ve Türk Cumhuriyetleri’nde satýþý konusunda tek yetkililik anlaþmasý imzaladý.

Haier cep telefonlarýnýn metalik tasarýmý,  yüksek çözünürlüklü fotoðraf kalitesi, geniþ ekraný ve kullaným kolaylýðý ile kýsa sürede Türk tüketicisi tarafýndan çok beðenileceðini belirten Arasta Biliþim CEO’su Mehmet Karakaþ “Kurulduðumuz 2010 yýlýndan bu yana dünyanýn en ünlü markalarýnýn cep telefonu satýþlarýný yapýyoruz. O nedenle Türk tüketicisinin telefon tercihini çok iyi analiz edebilen bilgi birikimimiz ve deneyimimiz var. Tüketicinin kaliteli ürünlere ve teknolojiye verdiði deðeri bildiðimiz için Haier’in akýllý telefonlarýný Türkiye’ye getirmeye karar verdik” dedi.

Türk tüketicisinin Ekim ayýnda getirdikleri iki model W858 ve W716s ile tanýþacaðýný vurgulayan Karakaþ “1 yýl içerisinde Haier’in zengin ürün portföyünden farklý model akýllý telefonlar getirmeye devam edeceðiz. Kasým ayýnda 7.6 mm ile dünyanýn en ince telefonlarý arasýnda yer alan W990 ile L901’i satýþa sunacaðýz. Getirdiðimiz modeller yurt çapýnda 1200 bayimizde satýþa sunuluyor. Garanti ve teknik servis konusunda da çok iddialý olduðumuzu söyleyebilirim. Bu konularda sýkýntý yaþanmamasý için Haier akýllý telefonlarýnýn servis hizmeti KVK tarafýndan saðlanacak” þeklinde konuþtu.

18 yaþýnda üniversitede okurken iþ hayatýna atýlan Arasta Biliþim’in CEO’su Mehmet Karakaþ, 4 yýlda 80 milyon TL’lik ciroya ulaþtý. Arasta Biliþim son olarak dünya elektronik devi Haier’in akýllý telefonlarýnýn Türkiye ve Türk Cumhuriyetleri’nde tek yetkililiðini aldý.

Mehmet Karakaþ iþ hayatýna Eskiþehir’de üniversitede okurken bilgisayar satarak baþladý. Satýþta kazandýðý baþarý Metro Elektronik’in dikkatini çekince, 2003 yýlýnda Ýstanbul’a geri dönerek Satýnalma Sorumlusu olarak göreve baþladý.  Kýsa sürede ayný þirket içerisinde Satýnalma Müdürlüðü’ne kadar yükseldi. Ýþ hayatý boyunca bilgisayar ve elektronik eþya ithalatý, pazarlamasý ve satýþý konusundaki uzmanlaþan Karakaþ, çocukluðundan beri kurduðu hayalini gerçekleþtirdi ve 2010 yýlýnda kendi þirketi Arasta Biliþim’i kurdu.

Arasta Biliþim’i kurduðunda 29 yaþýnda olan Mehmet Karakaþ ilk günlerini þöyle anlatýyor: “Eylül 2010 yýlýnda þirketi kurup, yurtdýþýndan hafýza kartý ve iþlemci getirmeye baþladým. O dönemde çok genç yaþta iþ hayatýna atýlmanýn ve iyi iliþkiler kurmanýn avantajýný yaþadým. Sektörü iyi tanýyordum. Yurtdýþýndan ihtiyaç duyulan ürünleri ithal edip, piyasaya vermeye baþladým. Ýlk 4 ayda büyük elektronik marketlerle çalýþmaya baþlamýþ ve cirom 1,5 milyon TL’ye ulaþmýþtý. Artýk çevreme de bu iþi yapabileceðimi kanýtlamýþtým.”

Baþarýnýn sýrrý

Ürün çeþidini geliþtiren Arasta Biliþim’in büyümesi hýzla devam eder. Ürün tedarikinde iç pazar yanýnda Uzakdoðu, Dubai, Almanya, Hollanda, Amerika ve Kanada baþta olmak üzere 12 ülke ile çalýþmaya baþlar. Cep telefonu, tablet, bilgisayar, baþta olmak üzere ürün çeþidi 2000’e ulaþýr.  Türkiye çapýnda büyük elektronik marketler ile 1200 daðýtým noktasýnda ithalatýný yaptýðý HP’denSamsung’a, Apple’danAsus’a kadar birçok markanýn ürünleri satýlýr. 2013 yýlýnda cirosu 37 milyon TL olan Arasta Biliþim’in, 2014 yýlý sonunda hedeflediði ciro 80 milyon TL’ye ulaþýr.

Ýþ hayatýnda akýlcý hedeflerin önemli olduðuna dikkat çeken Mehmet Karakaþ baþarýsýnýn sýrrýný ise þöyle özetler: “Þirketi kurduðumda tek çalýþan bendim. Kendime iyi bir yol haritasý çizmiþtim. Tüm riskleri hesaplayýp, iþi þansa býrakmadým. Güvenmediðim ürünü asla satmadým. Çok çalýþtým ama güçlü ve ortak hedeflere inanan bir ekiple güçlenebileceðime hep inandým. Zaman içinde iyi bir ekip oluþturdum. Arasta Biliþim’de þu an hepsi kendi alanlarýnda çok iyi 38 kiþi çalýþýyor.”

Haier’in tek yetkilisi

Arasta Biliþim, 29 milyar dolar cirosu ile dünyanýn en büyük elektronik devleri arasýnda bulunan Haier’in akýllý telefonlarýnýn Türkiye ve Türk Cumhuriyetleri’nde tek yetkililiðini aldý. Haier cep telefonlarýnýnmetalik tasarýmý,  yüksek çözünürlüklü fotoðraf kalitesi, geniþ ekraný ve kullaným kolaylýðý ile kýsa sürede Türk tüketicisi tarafýndan çok beðenileceðini belirten Mehmet Karakaþ “Kurulduðumuz yýldan bu yana dünyanýn en ünlü markalarýnýn cep telefonu satýþlarýný yapýyoruz. O nedenle Türk tüketicisinin telefon tercihini çok iyi analiz edebilen bilgi birikimimiz ve deneyimimiz var. Tüketicinin kaliteli ürünlere ve teknolojiye verdiði deðeri bildiðimiz için Haier’in akýllý telefonlarýný Türkiye’ye getirmeye karar verdik. Haier cep telefonlarý için toplam 17 milyon USD’lik bir yatýrým yaptýk.  Garanti ve teknik servis hizmeti konusundaKVK ile anlaþtýk. Ekim ayýnda satýþýna baþlayacaðýmýz Haier’in, Arasta Biliþim için lokomotif bir marka olacaðýna inanýyoruz” dedi.

Profesyonel tiyatrocu

Lise döneminde tiyatroya merak saran Mehmet Karakaþ yoðun temposuna raðmen bu tutkusundan asla vazgeçmiyor. Eðitim hayatý boyunca okul piyeslerinde görev alýr, daha sonra profesyonel tiyatro gruplarýyla sahneye çýkar.  Oyunculuk kadar senaryo çalýþmalarý ile de ilgilenir. Son 4 yýldýr Açýkça Tiyatro grubunda yer alan Karakaþ, tiyatro tutkusunun iþ hayatýna katkýsý konusunda þunlarý söyledi: “Tiyatronun sosyal iliþki ve iletiþim kurma konularýnda inanýlmaz bir katkýsý var. Kendini ve baþkalarýný anlama, empati kurma, konuþma, beden dilini doðru kullanma, estetik duygularýn ve düþ gücünün geliþtirmesi gibi oyunculuk sayesinde kazanýlan becerilerin tamamý ayný zamanda iþ hayatýnda da ihtiyacýmýz olan beceriler… Sanatla uðraþmanýn, iþ hayatýnýn yüklediði stres, yorgunluk gibi tüm olumsuz duygularý yok eden manevi hazzý da unutmamak gerekiyor.”