BU YIL CEBIT’TE DEÐÝÞÝM RÜZGÂRLARI ESÝYOR!

  Bu haber 20 Agustos 2014, Carsamba 11:42:37 eklenmitir.
11-14 Eylül 2014 tarihleri arasýnda biliþim sektörünü buluþturmaya hazýrlanan CeBIT Biliþim Eurasia ve Global Konferans öncesi düzenlenen basýn toplantýsý, Hannover Messe Turkey yetkilileri, etkinlik sponsorlarý ve sektör yetkililerinin katýlýmýyla gerçekleþti.

HABER : AYDAN ALKAP

Toplantýda, CeBIT Biliþim Eurasia’da 2014 yýlý hedefinin, “Innovasyon ve Geleceðin Teknolojileri” olarak belirlendiði açýklandý. Geçtiðimiz yýldan itibaren eþ zamanlý düzenlenen “CeBIT Global Konferansý”  ile uluslararasý bir boyuta ulaþan CeBIT’ in, bu yýl da iþ dünyasý için, içinde bulunduðumuz coðrafyanýn en etkili biliþim ve teknoloji platformunu hazýrladýðý belirtildi.

CeBIT’ in 2014’de Ana Sponsoru Aktifbank oldu. Platformu, dünya liderlerinden SAP, Innovasyon Sponsoru olarak destekliyor.  Resmi Havayolu Sponsoru ise yine THY oldu.

The Marmara Otel’de düzenlenen toplantýya, Hannover Fairs Turkey Fuarcýlýk Genel Müdürü Alexander Kühnel, Hannover Fairs Turkey Fuarcýlýk Genel Müdür Yardýmcýsý Murat Özer, Polonya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliði Müsteþarý Konrad Zablocki, Ana Sponsor Aktifbank Genel Müdürü Önder Halisdemir, Aktifbank Genel Müdür Yardýmcýsý Murat Emre Duman, Global Konferans Ýþ Ortaðý Nezih Kuleyin, Saðlýk Biliþim Kongresi Ýþ OrtaðýFeyzullah Akben, Biliþim Muhabirleri Derneði Baþkaný Musa Savaþ sunumlarýyla katýlým gösterdiler.

Bu yýl köklü deðiþiklikleri barýndýracak olan CeBIT,  %100 iþ dünyasýna odaklanacak. Eðitim ve akademik çalýþmalarla giderek kalitesi yükselen sektör çalýþanlarýnýn ilgisini çekecek etkinlikler düzenleyecek. Innovasyon ve Geleceðin Teknolojilerinin ön plana çýkacaðý CeBIT iþ dünyasýný tek bir çatý altýnda toplayacak.

Toplantýda söz alan Hannover Fairs Turkey Fuarcýlýk Genel Müdürü, Alexander Kühnel, “Türkiye’de hardware, software, IT ve telekomünikasyon hizmetleri harcamalarýnýn 2016 yýlýnda 25 milyar dolara ulaþmasý bekleniyor. Öngörüler, Türkiye’nin ICT harcamalarýnýn 2013-2016 yýllarý arasý GSYH’ye baðlý olarak artacaðýný gösteriyor” diyerek, bu organizasyon için Türkiye’nin öneminin altýný çizdi.

Hannover Fairs Turkey Fuarcýlýk Genel Müdür Yardýmcýsý Murat Özer, “CeBIT Biliþim, iþ dünyasýna yönelik, sanayi, ticaret, hizmet tedariki ve serbest sektörlerde faaliyet gösteren önemli firmalarý hedefleyerek tüm sektörler için inovatif iþ çözümleri sunuyor” diyerek etkinliðin ana baþlýklarýnýn, Ýþ Dünyasý + Ýnovasyon + e-Devlet olduðunu belirtti.

“Yeni Jenerasyon Bankacýlýk” mottosuyla hizmet veren Aktifbank, CeBIT’te tüketicileri yeni yatýrýmlarýyla tanýþtýracak.

Spor & Etkinlik & Eðlence – Biletleme ve Organizasyon ASSET, Stadyuma giriþ saðlayan ve toplu ulaþýmda geçen Türkiye'nin ilk en özellikli, en ekonomik spor ve yaþam kartý Passolig, Akýllý þehir çözümleri sunarak þehir yaþamýný kolay, keyifli ve verimli hale getiren E Kent, Türkiye’nin en kapsamlý sigorta aracýlýk hizmeti Sigortayeri, Fatura tahsilatý, sigorta satýþý, GSM TL yükleme, kataloglu ürün satýþý gibi çeþitli hizmetleri tüketiciyle ihtiyacý olduðu anda buluþturan Nkolay Ýþyeri, Türkiye’nin ilk yerli para transferi markasý UPT bunlardan baþlýcalarý olarak ifade edildi.

Bu Yýl CEBIT’te Deðiþim Rüzgârlarý Esiyor!

2014 yýlýnda etkinlik tamamen iþ dünyasýna odaklý olacak. Uluslararasý Alým Heyetleri, B2B Match Making Etkinlikleri, Yurt Ýçi Alým Heyetlerinin yaný sýra içinde bulunduðumuz coðrafyadan sektörün lider editörleri ve duayenler CeBIT’te tek bir çatý altýnda buluþacaklar.

 

KOBÝ’lerin CEBIT’e olan ilgisi artýyor, KOSGEB’in Finansal Desteði Devam ediyor!

Katýlýmcýlarýnýn yaklaþýk yüzde 65’i Kobilerden oluþan fuar, biliþim ve teknoloji firmalarýna bu yýl da çok özel imkânlar saðlýyor. KOSGEB ten gelen destekle sektörde faaliyet gösteren orta ve küçük ölçekli tüm firmalara kendini, hizmet ve ürünlerini tanýtma ve dünyaya açýlma imkânýný çok düþük maliyetlerle sunuyor. KOSGEB bu yýl ayrýca B2B ikili iþ görüþmeleri programlarýný da CeBIT’te, Hannover Messe Türkiye ekibi ile birlikte yürütüyor olacak.

Bu yýl farklý ülkelerden katýlým olacak

Almanya, Azerbaycan, Polonya, USA, Kore, Bulgaristan, Tayvan, Çin, Makedonya, Birleþik Arap Emirlikleri,  Ýspanya, Belçika, Fransa, Ýran, Irak bu yýl CeBIT’e katýlým gerçekleþtiren ülkeler olacak.

CeBIT Global Konferans oturumlarýnda bu yýl öne çýkacak konular arasýnda; Þehir Ýletiþimi, Ulaþým ve Teknoloji Zirvesi, CTT Summit Medya ve Mobil Ekonomi Zirvesi, Saðlýk Biliþim Kongresi, Data Center Özel Bölümü, E-Devlet Özel Bölümü yer alacak.

Þehir Ýletiþimi, Ulaþým ve Teknoloji Zirvesi’nin açýlýþýný, Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Þehircilik Bakaný Ýdris Güllüce, Almanya Devlet Bakaný Olaf Lies yapacak. Konuþmacý olarak katýlacak isimler arasýnda, Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý Müsteþarý Feridun Bilgin, “Kart Bazlý Akýllý Þehir Çözümleri” konusunda, Aktifbank Genel Müdürü Önder Halisdemir, Berlin HTW Uygulamalý Bilimler Üniversitesi Metropolitan Çözüm Uzmaný Prof. Dr. Sven Prueser yer alacak.

Moderatörlüðünü Prof. Dr. Murat Yülek’in yapacaðý konferansýn konuþmacýlarý, Mukim Öztekin (BDDK Baþkaný Bankacýlýk Düzenleme ve Denetleme Kurumu), Ulvi Saran (Kamu Güvenliði Müsteþarý), Mustafa Koç (MEB Fatih Proje Koordinatörlüðü Genel Müdürü), Feridun Bilgin (Ulaþtýrma Bakaný Müsteþarý), Prof. Dr. A. Çavuþoðlu (Tübitak Baþkan Yardýmcýsý), Paþa Yaþar (Türk Telekom), Tefik Fikret Karaman (Türk Telekom Genel Müdür Yardýmcýsý), Dr. Ahmet Kaplan (Türksat Genel Müdür Yardýmcýsý), Hakký Tok (ÝBB Bilgi Ýþ Daire Baþkaný), Muhammed Cerit (BDDK Daire Baþkaný) olarak belirlendi.

Medya ve Mobil Ekonomi Zirvesi, CeBIT Global Konferans kapsamýnda Biliþim Muhabirleri Derneði ile birlikte düzenlenecek.  Sektörün temel sorunlarýný düþünsel sýnýrlarý olmayan bir ortamda tartýþarak çözüm üretmeyi amaçlayan zirvede, “Ýnternet ve Sosyal Medya Hukuku”, “Nesnelerin Ýnterneti”,  “e ticaret” konularý ele alýnacak. Zirveye konuþmacý olarak katýlacaklar arasýnda, BTK Baþkaný Tayfun Acarer, Eczacýbaþý Holding Faruk Eczacýbaþý, TBD Baþkaný Turhan Menteþ, MOBÝSAD Baþkaný Kerem Alkin gibi isimler bulunuyor.

Saðlýk Biliþim Kongresi’nin açýlýþýný T.C. Saðlýk Bakaný Dr. Mehmet Müezzinoðlu’nun yapmasý bekleniyor. Ayrýca, S.B. Müsteþarý Prof. Dr. Eyüp Gümüþ, S.B. Müsteþar Yardýmcýsý Dr. Þuayip Birinci, OHSAD Genel Baþkaný Dr. Reþat Bahat, SGK- GSS Genel Müdürü Dr. Ýsmet Köksal konuþmacýlar arasýnda bulunuyor. Kongrenin ana baþlýklarý arasýnda, Radyoloji Bilgi Sistemleri ve Teletýp Uygulamalarý, Dijital Hastane Uygulamalarý, Mobil Saðlýk Uygulamalarý ve Kiþiye Özel Týp Uygulamalarý, Saðlýk Biliþiminde Altyapý Çözümleri ve IT Teknolojileri, Saðlýkta ERP Uygulamalarý ve yaný sýra HIMSS Sertifikalý EMRAM Eðitimi programý yer alýyor.