ÖLÜM BU KADAR UCUZ OLMAMALI

  Bu haber 30 Temmuz 2014, Carsamba 09:29:05 eklenmitir.
BALKAN HABER AJANSI ve Egemen Gazetesi olarak, sosyal sorumluluðumuz gereði uyarýyoruz...

BALKAN HABER AJANSI ve Egemen Gazetesi olarak, sosyal sorumluluðumuz gereði uyarýyoruz...

Bonzai zehiri ile ilgili olarak yapýlan haberelr; her ne kadar uyarýcý ve iyi niyetli yapýlmýþ olsa da, söz konusu haberlerde; bu maddeye ulaþmanýn çok ucuz olduðunu ifade deen cümleler kullanýlmasý, bu maddeye karþý özendirici bir psikolji yaratýyor olabilir. Bu nedenle, en azýndan, uyarýcý kelimelerin de en az ucuzluðu kadar yer almasýnýn doðru olduðunu düþünüyorz...

Son dönemde artan kullaným nedeniyle gündeme gelen ve birçok sivil toplum örgütü ile bakanlýðý harekete geçiren uyuþturucu madde bonzainin, birçok saðlýk sorunu ile birilkte ilk defa doðrudan kalp krizine neden olduðu ortaya çýktý. 

Yýldýrým Beyazýt Üniversitesi Týp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalý Öðretim Üyesi Yardýmcý Doç. Dr. Hüseyin Ayhan, yaptýðý açýklamada, bundan 6 ay önce, 33 yaþýnda bir erkek hastanýn kalp krizi teþhisiyle hastaneye geldiðini belirtirken, yüzde 100 damar týkanýklýðý görülen hastanýn anjiyoya alýnarak, kalp damarýnýn açýldýðýný söyledi.

Hastada kalp krizine neden olacak faktörler incelendiðinde, þeker hastalýðýnýn ya da hipertansiyon gibi bir bulguya rastlanmadýðýna iþaret eden Ayhan, açýklamalrýna þu þekilde devam etti:

“Hastanýn saðlýk durumunu incelediðimizde kalp krizine neden olacak faktörlere rastlamadýk. Ailesinde kalp hastasý öyküsü yoktu ve çok çok az sigara kullanýyordu. Bu hastadan yola çýkarak kalp krizine yol açan faktörü belirlemek istedik. Hastayý ýsrarlý bir þekilde sorguladýðýmýzda kendisinin 12 saat önce aþýrý dozda bonzai kullandýðýný söyledi. Bu noktadan hareketle kalp krizinde altta yatan bir faktör olmadýðýndan, kullanýlan bonzainin kalp krizine yol açtýðýný belirledik. Literatürü taradýðýmýzda bonzai ile ilgili ölümler bildirilmesine raðmen kalp krizi olan vakaya rastlamadýk. Literatürde esrar ve kokain gibi maddelerin kalp krizine neden olduðu biliniyor, ancak ilk defa bonzainin de kalp krizine neden olduðunu belirledik.”

Söz konusu hastadan hareketle, verileri olgu sunumu þeklinde derleyip Türk Kardiyoloji Derneðine gönderdiklerini, orada da bu çalýþmanýn yayýnlandýðýný anlatan Ayhan, amaçlarýnýn bu yayýný literatüre sunarak, daha detaylý araþtýrma yapýlmasýný ve gerekli tedavinin bulunmasýný saðlamak olduðunu söyledi.

Çok az miktarda kullanýmla birlikte bile baðýmlýlýk yapabilen bir madde olan bonzainin piyasada ucuz fiyata satýlmasý nedeniyle kullanýmýnýn arttýðýna iþaret eden Ayhan, þunlarý kaydetti:

“Bonzai ucuz, ama baðýmlýlýk yapýcý etkisi çok güçlü. Bonzai doðal gibi sunuluyor, halbuki sentetik bir uyuþturucu, içerisinde 300'den fazla madde bulunmakta. Hangi maddenin ne tür etkisini bulunduðu bilinmiyor. Ýntiharlara sebep oluyor, psikozlara, depresyonlara ve daha birçok hastalýða sebep oluyor.

Bonzai kullanan kiþiler, bu sentetik uyuþturucuyu kullanýrken zararlarý arasýnda kalp krizinin de olduðunu dikkate almalarý gerekiyor. Baðýmlý gençlerde bonzainin birçok sebeple ölüme neden olabileceði konusunda farkýndalýk yaratýlmasý ve bu baðýmlýlýktan kurtarýlmalarý gerekiyor.”

Bonzai kullanan bir kiþide göðüs aðrýsý baþlamasý durumunda mutlaka hastaneye baþvurmasý gerektiðini vurgulayan Ayhan, “Kiþi kalp krizi geçiriyor olabilir, acil müdahale yapýlmazsa ölüme neden olabilir” diye konuþtu...

Doktorlarýn da hastalarý doðru ve detaylý sorgulamasý gerektiðini ifade eden Ayhan, uyuþturucu kullanan bir hastanýn doktordan bunu saklamak isteyeceðini, bu nedenle doktorun detaylý sorularla hastayý doðru cevaba yönlendirmesi gerektiðini söyledi.

Ayhan, hastanýn uyuþturucu madde kullandýðýnýn tespit edilmesi durumunda da profesyonel bir ekibe yönlendirilerek, gerekli tedavinin yapýlmasý gerektiðini sözlerine ekledi.

“1998’de Avrupa’daki laboratuvarlarda üretilmeye baþlayan bu öldürücü kimyasal sentetik Türkiye’ye on yýl geç geldi, ama son iki yýlda hýzla yaygýnlaþtý” açýklamasýna bulunan Verimli, çalýþmalarý ve gözlemlerine dayanarak bonzai gerçeðini anlattý:

“Bonzai, marka adý. Kolonyalý mendile benzeyen küçük, albenili paketlerde satýlýyor. ‘Cannabinoits’ denen kimyasal sentetik madde. 25 yýl önce üretildiði laboratuvardan kötü niyetli kiþilerin eline düþmüþ nükleer bir bomba. Türkiye, artýk uyuþturucu pazarý haline geldi. Bonzainin kaynaðý, Batý dünyasý. Türkiye’de de üretilmeye baþladýðýný tahmin ediyorum.”

“Bonzai, kimyasal yapýsý nedeniyle beyin ödül merkezine direkt ulaþýyor. Kullanýcý, ödüllendirilmiþ hissediyor. ‘X Day’ dediðimiz o gün gelir, beyinde yapýsal deðiþiklik baþlar. Ýþte bu süre bonzaide daha kýsa. Sentetik olduðu için bol üretilebiliyor. Kanundýþý laboratuvarlarda yapýldýðý için önlemi tarlada baþlamýyor. Çabuk pazarlanýyor. Bir poþet, 5 TL. Bonzai kullananlarýn çoðu ekonomik açýdan orta ve alt gelir grubu. Ergenliðin birinci döneminden ikinci dönemine geçiþte kullanýlýyor. 13-26 yaþ arasý tehlikeli dönem.”

“15 yaþýndan sonra her çocuk tehlikeye açýktýr. Çocuðunu eleþtirip baþkalarýyla kýyaslamayacaksýn. Ýstediðine ulaþamadýðýnda hayal kýrýklýðýna katlanabilen çocuk yetiþtireceksin. Gururunu kýrmayacak, aþaðýlamayacaksýn. Bonzai baðýmlýlýðý tedavisinde gördük ki, anne-babalar ikinci yýlda fark ediyor. Anlamanýn bir yolu var: Kan, idrar ve saçtan maddenin tetkiki. Bonzai baðýmlýsý hastalarýmýn arasýnda kýz çocuklarý da çok. Yaþ ortalamalarý 14’ten baþlýyor.”

“Ýki türlü mücadele yöntemi var: Jandarma, narkotik polisi, sahil güvenlik ve gümrük teþkilatýyla piyasaya arzýn önlenmesi. Gençleri eðitip bu maddeyi almamalarýný saðlamak. Sosyal politikalar ve mücadele eden insanlar, hükümetler deðiþse de deðiþmemeli. Uyuþturucuya karþý uyanýklýðý artýracak geniþ bir kampanya, süreklilik arz eden bir karþýtlýk politikasý ve uyuþturucu karþýtý bir gençlik ordusu.”

''Bonziyi daha çok muhakeme ve karar verme sorunu olan, risk almayý seven, adrenalin tutkunu çocuklar deniyor. Kýrmýzý ýþýkta geçen, dürtülerini denetleyemeyenler. Ýçine kapalý, özgüveni eksik çocuklar. Madde baðýmlýlarýnýn yüzde 70’i, merak ettiðinden baþlýyor.”

A.Y. (29) bekâr, düzenli iþi yok. Bir yýldýr Prof. Arif Verimli’de bonzai terapisi görüyor. Þunlarý anlatýyor: “2003’te esrara, 2008’de Ýstanbul’a geldikten sonra da bonzaiye baþladým. Çok ucuzdu. ‘Öldüren güldüren’ diyorduk. Bonzai içtiðimde bedenim uyuþuyor. Beynim, öldüðümü düþünüyor. Kalbim þiddetle çarpýyor, kendimi berbat bir þekilde kaybediyordum. Tedaviye gitmezsem ölecektim. Ýki arkadaþým yanýmda öldü. Bonzai tribine girdiler, kurtaramadýk. Bir buçuk ay önce Altýnþehir’de bonzaiden dört gün arayla 4 kiþi öldü. Hemþerilerimdi. 2011’de tedaviye baþladým. Bir yýldýr hiç kullanmýyorum. Sýk sýk aklýma geliyor ama kendime hâkim oluyorum. Arkadaþlarýmý gördükçe ‘Allah bu duruma düþürmesin’ diyorum.”