ÝÞ F-16 LARDA

  Bu haber 28 Temmuz 2014, Pazartesi 09:37:05 eklenmitir.
TÜBÝTAK tarafýndan baþlatýlan Elektronik Harp Podu Projesi ile F-16 savaþ uçaklarý, harekat esnasýnda düþman radarlarý ve hava savunma sistemlerine karþý daha güvenli olacak

 

TÜBÝTAK tarafýndan baþlatýlan Elektronik Harp Podu Projesi ile F-16 savaþ uçaklarý, harekat esnasýnda düþman radarlarý ve hava savunma sistemlerine karþý daha güvenli olacak

 

TÜBÝTAK'tan alýnan bilgiye göre, teknik çerçevesi Milli Savunma Bakanlýðý ve Hava Kuvvetleri Komutanlýðý iþbirliðiyle oluþturulan projenin çaðrý sürecinde de son aþamaya gelindi.

      

Yerli sanayi ile üretilecek ve F-16 uçaklarýný radar karþýsýnda koruyacak olan elektronik harp podunun (EH Pod) uçak baþýna maliyeti yaklaþýk 2 milyon dolar olacak. Sistem, harekat esnasýnda düþman radarlarý ve hava savunma sistemlerine karþý savaþ uçaðýnýn güvende olmasýný saðlayacak.

 

Sistem, düþman radarý tespit edildiðinde pilotu ikaz edecek. Dünyada sadece 5 ülkenin üretebildiði sistem, radar algýlayýcý ve karýþtýrýcý özelliklere sahip olacak. Böylece savaþ uçaklarýnýn pilotlarý, kendilerine verilen görevleri düþman hava savunma sistemlerinin veya düþman uçaklarýnýn bulunduðu ortamlarda bile emniyetli bir biçimde icra edebilecek.